חיפוש
מפעל הפיס אודות הפיס חופש המידע

חופש המידע

תכלית קיומו של מפעל הפיס היא לגייס כספים מהציבור, לטובת הגשמת מטרות ציבוריות בתחומי חינוך, בריאות, רווחה, אמנות ואיכות הסביבה. גיוס הכספים מתבצע באמצעות קיום הגרלות ומשחקי מזל.

 
מפעל הפיס הוא גוף ציבורי בעל זיכיון בלעדי מהמדינה לעריכת  הגרלות ומשחקי מזל בישראל. חלוקת משאביו לציבור באמצעות הרשויות המקומיות מתבססת על קריטריונים אובייקטיביים ומקצועיים, ונתונה לפיקוח ובקרה שוטפים כדי להבטיח הוגנות, מקצועיות ושקיפות מרביות.
 
רווחי מפעל הפיס לכלל הרשויות המקומיות בישראל מחולקים בהתאם לאמות מידה לחלוקת הכספים שאושרו ע"י נשיא בית המשפט העליון בדימוס, מר מאיר שמגר.
אמות המידה: גודל אוכלוסיה, דירוג חברתי של היישוב, מרחק היישוב מרכז הארץ ושיעור המשרתים בצה"ל.
 
יעדי הפעילות של מפעל הפיס משתנים בהתאם לצרכי החברה. מאז היווסדו ומעצם ייעודו, מפעל הפיס פועל באופן נמרץ לקידום הקהילה. כסוכן חברתי חיובי וכגוף ציבורי מודע ואחראי, מפנה מפעל הפיס, לאחרונה תשומת לב לטיפול באחריות "ירוקה" לסביבה, זאת בעקבות עליית המודעות בעולם להשלכות ההרסניות של התחממות גלובלית והחור באוזון.
 
כגוף המקצה מיליארדי שקלים לבנייה של מבני ציבור יזם מפעל הפיס תהליך שבסיומו יגובשו נהלים וקריטריונים לבנייה "ירוקה" בשיתוף משרדי ממשלה והאקדמיה. 
 
בנייה ציבורית "ירוקה" כמסמן של תחילתה של מהפכה שתוצאותיה יביאו לשינוי אמיתי ביחס האדם לסביבה. במקביל, מגבשים במפעל הפיס כללי התנהגות ונהלים פנימיים העולים בקנה אחד עם מודעות לצרכי הסביבה.


 

אגף הקצאות מבנים

מנהלה

מחלקת זכיינים