חיפוש
מפעל הפיס רכש ומכרזים מכרז פומבי מס' 475/2018

מכרז פומבי מס' 475/2018

תאריך פרסום:
02/01/2018

לייצור, אספקה והתקנה של דלפקים בנקודות מכירה של מפעל הפיס


 1. מפעל הפיס (להלן גם: "המפעל") מזמין בזאת הגשת הצעות למתן שירותי ייצור, אספקה והתקנה של דלפקים בנקודות מכירה של מפעל הפיס ברחבי הארץ, וכן פירוק ואחסנה של דלפקים.
 2. תקופת ההתקשרות:
  1. 2.1. תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז היא בת 12 חודשים ממועד הודעת הזכייה במכרז לספק (להלן:"תקופת ההתקשרות הבסיסית"), בכפוף לתקופת ניסיון כמפורט בהסכם.
  2. 2.2. למפעל שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות הבסיסית בתקופות נוספות שמשכן המצטבר לא יעלה על 48 חודשים מעבר לתקופת ההתקשרות הבסיסית (להלן: "תקופות האופציה").
  3. 2.3. חרף האמור לעיל, ככל שבמהלך ההתקשרות יזמין מפעל הפיס מהספק עבודה שמשך האחריות לה עולה על משך ההתקשרות בין הצדדים, יהא הספק מחויב לספק את האחריות הנדרשת כאמור עד לתום תקופתה, אפילו היא חורגת מתקופת ההתקשרות ו/או מתקופות האופציה שנקבעו לעיל.
 3. מפעל הפיס שומר על זכותו לקיים הליך תחרותי נוסף במקרה של הגשת הצעות מחיר זהות, כאמור בתנאי המכרז.
 4. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז, המופיעים במלואם בחוברת המכרז. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מודעה זו לבין האמור בחוברת המכרז, יגבר האמור בחוברת המכרז.
 5. תנאי סף:
  רשאי להגיש הצעה למכרז רק מציע העומד, במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בכל הדרישות הבאות במצטבר:
  1. 5.1. המציע הוא אישיות משפטית אחת – יחיד תושב ואזרח ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל או שותפות בלתי רשומה שהיא עוסק מורשה.
  2. 5.2. בידי המציע רישיון עסק תקף מאחד או יותר מהסוגים הבאים:
   1. 5.2.1. רישיון לייצור מוצרי עץ לפי סעיף 10.16א לתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע"ג - 2013 (להלן: "צו רישוי עסקים 2013") או לפי סעיף 10.16ב לתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) תשנ"ה- 1995 (להלן: "צו רישוי עסקים 1995");
   2. 5.2.2. רישיון לפי סעיף 10.16ב לתוספת לצו רישוי עסקים 2013 - ייצור רהיטים;
   3. 5.2.3. רישיון לייצור ו/או עיבוד מתכת/מוצרים בעלי מרכיב מתכתי לפי סעיף 10.14א לתוספת לצו רישוי עסקים 2013 או לתוספת לצו רישוי עסקים 1995;
   4. 5.2.4. רישיון לפי סעיף 10.14ב לתוספת לצו רישוי עסקים 2013 או לתוספת לצו רישוי עסקים 1995 - פחחות, למעט פחחות רכב;
   5. 5.2.5. רישיון לפי סעיף 10.14ג לתוספת לצו רישוי עסקים 2013 או לתוספת לצו רישוי עסקים 1995 - מסגריה;
   6. 5.2.6. רישיון לפי סעיף 10.14ו לתוספת לצו רישוי עסקים 2013 או לתוספת לצו רישוי עסקים 1995- עיבוד ו/או הרכבה של מוצרי מתכת/מוצרים בעלי מרכיב מתכתי.
    לעניין סעיף זה, "רישיון עסק" - לרבות היתר מזורז והיתר זמני לניהול עסק.
  3. 5.3. במהלך 24 החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, המציע ייצר לפחות 5 פריטים, תוך עמידה בכל התנאים המצטברים שלהלן:
   1. 5.3.1. כל אחד מהפריטים משלב לפחות 3 מהרכיבים הבאים: עץ, מתכת, זכוכית, שיש, פלסטיק, חשמל.
   2. 5.3.2. המציע ייצר כל אחד מהפריטים כקבלן ראשי, הנושא באחריות הכוללת לייצור הפריט ולאספקתו כלפי מזמין הפריט. ניתן להסתמך על מוצרים שיוצרו ע"י המציע כקבלן ראשי, תוך הסתייעות בקבלני משנה.
   3. 5.3.3. המחיר ששולם למציע עבור כל אחד מהפריטים עמד על 50,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לפחות.
    יובהר, כי יחידות שונות של אותו מוצר תיחשבנה לפריטים נפרדים.
  4. 5.4. המחזור הכספי המצטבר של המציע בשלוש השנים 2014, 2015 ו-2016, ביחד, עומד על סך של 6 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ), לפחות.
  5. 5.5. למציע ישנם האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976
 6. קבלת חוברות המכרז
  1. 6.1. את חוברת המכרז (בצירוף חוברת תכניות) ניתן לקבל, ללא תשלום, בבית מפעל הפיס, רח' הפטמן 3, ת"א, באגף התקשרויות רכש ומכרזים שבקומה 1, החל מיום רביעי ה- 3/1/18 בין השעות 08:00-16:00. ספק הרשום במערכת הרכש של המפעל רשאי לבקש שחוברת המכרז תישלח אליו בדואר אלקטרוני (ללא צורך בהגעה למשרדי המפעל).
  2. 6.2. ניתן לעיין בחוברות המכרז במקום ובמועדים האמורים לעיל.
  3. 6.3. בעת נטילת חוברות המכרז ימסור מקבל החוברות למפעל את פרטי המציע על גבי טופס פרטי המציע המצ"ב.
 7. הבהרות למכרז
  1. 7.1. שאלות ובקשות להבהרות ו/או לפרטים נוספים בנוגע למכרז, יש לשלוח בכתב בלבד לגב' אלומה שמואלי, מנהלת אגף התקשרויות רכש ומכרזים, באמצעות דוא"ל (מסמך בפורמט WORD), לכתובת: rechesh@pais.co.il, לא יאוחר מיום ראשון ה- 21/1/18.
  2. 7.2. במידת הצורך, ייענו הפניות במסמך הבהרות אחיד שיישלח לספקים הרלוונטיים, כאמור בתנאי המכרז.
  3. 7.3. כמו כן, על המציע לעקוב אחרי הפרסומים באתר האינטרנט של המפעל, בכתובת: www.pais.co.il במדור "מכרזים". ככל שפורסמה באתר האינטרנט הנ"ל הודעה על קיומו של מסמך הבהרות אשר מסיבה כלשהי לא הגיע לידי המציע, באחריות המציע לפנות למפעל הפיס בבקשה לקבלת מסמך ההבהרות האמור. מציע לא יישמע בטענה כי לא קיבל מסמך הבהרות שקיומו צוין באתר האינטרנט.
 8. הגשת ההצעה למכרז
  1. 8.1. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הנו יום רביעי ה- 14/2/18 בשעה 10:00.
  2. 8.2. המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים כמפורט במסמכי המכרז.
  3. 8.3. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית בלבד לתיבת ההצעות באגף הרכש של מפעל הפיס, רח' הפטמן 3, ת"א, קומה ראשונה.

קבצים להורדה