חיפוש
מפעל הפיס רכש ומכרזים מכרז פומבי מס' 548/2017

מכרז פומבי מס' 548/2017

תאריך פרסום:
13/12/2017

לביצוע שירותי אדריכלות, עיצוב, ייעוץ תכנוני/הנדסי לרשת ההפצה של מפעל הפיס וטיפול בהיתרי בניה


עדכון מיום: 21/1/2018

 • למכרז הוצא מסמך הבהרות מס' 1

נוסח המודעה המקורית:

 1. מפעל הפיס מזמין בזאת הגשת הצעות לביצוע שירותי אדריכלות, עיצוב וייעוץ תכנוני/הנדסי לרשת ההפצה של מפעל הפיס וטיפול בהיתרי בניה.
 2.  תכולת המכרז:
  1. 2.1. השירותים הנדרשים במכרז מחולקים לשלושה פרקים, כדלקמן:
   1. 2.1.1. פרק א' - תכנון, עיצוב פיקוח וייעוץ.
   2. 2.1.2. פרק ב' - רישוי ביתנים.
   3. 2.1.3. פרק ג' - תב"ע ותכניות מתאר להסדרת רישוי ביתנים.
  2. 2.2. המציע רשאי להגיש הצעה לפרק אחד או יותר, לפי בחירתו, בכפוף לעמידה בתנאי הסף הרלוונטיים, כאמור להלן.
  3. 2.3. ההצעות תיבחנה בנפרד ביחס לכל פרק.
 3. תקופת ההתקשרות:
  1. 3.1. תקופת ההתקשרות בין המפעל לבין הספק הנה בת 12 חודשים ממועד מתן הודעת הזכייה במכרז לספק (להלן: "תקופת ההתקשרות הבסיסית"), בכפוף לתקופת ניסיון כאמור במפרט השירותים.
  2. 3.2. המפעל יהא רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות הבסיסית בפרקי זמן נוספים, שמשכם המצטבר לא יעלה על 60 חודשים מעבר לתקופת ההתקשרות הבסיסית.
 4. המכרז הוא מכרז עם בחינה דו שלבית, קרי מכרז שבו ההצעה המקצועית והצעת המחיר מוגשות במעטפות נפרדות.
 5. מפעל הפיס שומר על זכותו לקיים הליך תחרותי נוסף במקרה של הגשת הצעות מחיר זהות לאיזה מפרקי המכרז, כאמור בתנאי המכרז.
 6. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז, המופיעים במלואם בחוברות המכרז. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מודעה זו לבין האמור בחוברות המכרז, יגבר האמור בחוברות המכרז.
 7. תנאי סף:
  ההשתתפות בכל פרק של המכרז מותנית בעמידה בכל דרישות הסף המפורטות להלן לגבי אותו פרק, וזאת במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז:
 8. פרק א' - תכנון, עיצוב פיקוח וייעוץ:
  1. 7.1. המציע הוא משרד אדריכלים ו/או עיצוב פנים אחד, שהנו יחיד אזרח ותושב ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל או שותפות בלתי רשומה.
  2. 7.2. המציע נתן שירותי עיצוב פנים של 5 שטחים נפרדים שאינם שטחי מגורים ו/או תעשייה (להלן: "האתרים"), תוך עמידה בתנאים המצטברים הבאים:
   1. 7.2.1. שירותי עיצוב הפנים שניתנו ע"י המציע ביחס לכל אחד מהאתרים כללו את כל הרכיבים הבאים: הכנת תכניות ביצוע, הכנת כתב כמויות, ריהוט.
   2. 7.2.2. ביצועו בפועל של העיצוב בכל אחד מהאתרים עפ"י התכנון של המציע הסתיים במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
  3. 7.3. המחזור הכספי השנתי של המציע בכל אחת מהשנים 2015 ו - 2016, עמד על סך של 500,000 ₪ לפחות.
  4. 7.4. למציע ישנם האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976.
 9. פרק ב' - רישוי ביתנים:
  1. 7.5. המציע הוא אישיות משפטית אחת - יחיד אזרח ותושב ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל או שותפות בלתי רשומה שהינה עוסק מורשה.
  2. 7.6. במהלך חמש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, המציע טיפל בהוצאת 15 היתרי בניה מאת שלוש רשויות תכנון שונות לפחות במצטבר. טיפולו של המציע ב- 5 מההיתרים הנ"ל לפחות הסתיים במתן ההיתר ע"י הרשות הרלוונטית עד המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, ולגבי 10 ההיתרים הנותרים ניתנו לפחות הנחיות ראשוניות של רשות התכנון בעקבות הגשת הבקשה להיתר.
   לעניין תנאי סף זה, "טיפול בהוצאת היתר בניה" משמעו ביצוע כל העבודות הבאות: הכנת בקשה להיתר, לרבות הכנת תוכנית הגשה חתומה ע"י בעל מקצוע המוסמך לכך, הגשת הבקשה להיתר לרשות התכנון וטיפול בכל הנדרש עד קבלת ההיתר, כולל מלוא ההתנהלות הנדרשת מול רשויות התכנון והעסקתם של כל בעלי המקצוע הרלוונטיים. טיפול בהוצאת היתר בניה העומד בתנאים שלעיל, ואשר חלק כלשהו ממנו בוצע במהלך התקופה הנדרשת בתנאי, יילקח בחשבון לצורך עמידה בתנאי הסף, גם אם הטיפול בהיתר זה החל מוקדם יותר.
   למען הסר ספק, יובהר כי טיפול של המציע בהוצאת היתר בניה אשר הסתיים מבלי שניתן היתר, לא יילקח בחשבון לצורך עמידה בתנאי סף זה.
  3. 7.7. המחזור הכספי השנתי של המציע בכל אחת מהשנים 2015 ו - 2016, עמד על סך של 100,000 ₪ לפחות.
  4. 7.8. למציע ישנם האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976.
 10. פרק ג' - תב"ע ותכניות מתאר להסדרת רישוי ביתנים:
  1. 7.9. המציע הוא משרד אדריכלים אחד, שהנו יחיד אזרח ותושב ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל או שותפות בלתי רשומה.
  2. 7.10. המציע תכנן לפחות 2 תב"עות ו/או תמ"אות, אשר קיבלו אישור להפקדה מרשות תכנון מוסמכת במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. לעניין תנאי סף זה, תכנון שינוי בתב"ע/תמ"א קיימת ייחשב לתכנון תב"ע/תמ"א. יודגש, כי תב"ע לשינוי ייעוד במגרש בודד לא תילקח בחשבון לצורך העמידה בתנאי סף זה.
  3. 7.11. המחזור הכספי השנתי של המציע בכל אחת מהשנים 2015 ו - 2016, עמד על סך של 500,000 ₪ לפחות.
  4. 7.12. למציע ישנם האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976.
 11. קבלת חוברות המכרז:
  1. 8.1. את חוברות המכרז (חוברת הצעת המחיר וחוברת נפרדת הכוללת את יתר מסמכי המכרז) ניתן לקבל, ללא תשלום, בבית מפעל הפיס, רח' הפטמן 3, ת"א, באגף התקשרויות רכש ומכרזים שבקומה 1, החל מיום ראשון ה- 17/12/2017 בין השעות 08:00-16:00.
  2. 8.2. ניתן לעיין בחוברות המכרז במקום ובמועדים האמורים לעיל.
  3. 8.3. ספק הרשום למערכת הרכש של המפעל רשאי לבקש שחוברת המכרז תישלח אליו בדואר אלקטרוני (ללא צורך בהגעה למשרדי המפעל).
  4. 8.4. בעת נטילת חוברות המכרז ימסור מקבל החוברות למפעל את פרטי המציע על גבי טופס פרטי המציע המצ"ב.
 12. הבהרות למכרז:
  1. 9.1. שאלות ו/או בקשת הבהרות בקשר עם המכרז יש לשלוח למפעל בכתב, לגב' אלומה שמואלי, מנהלת אגף התקשרויות רכש ומכרזים, באמצעות דוא"ל (קובץ בפורמט WORD) לכתובת: rechesh@pais.co.il, עד לא יאוחר מיום רביעי ה-10/1/2018.
  2. 9.2. במידת הצורך, ייענו הפניות במסמך הבהרות אחיד שיישלח לספקים הרלוונטיים, כאמור בתנאי המכרז.
  3. 9.3. כמו כן, על המציע לעקוב אחרי הפרסומים באתר האינטרנט של המפעל, בכתובת: www.pais.co.il במדור "מכרזים". ככל שפורסמה באתר האינטרנט הנ"ל הודעה על קיומו של מסמך הבהרות אשר מסיבה כלשהי לא הגיע לידי המציע, באחריות המציע לפנות למפעל הפיס בבקשה לקבלת מסמך ההבהרות האמור. מציע לא יישמע בטענה כי לא קיבל מסמך הבהרות שקיומו צוין באתר האינטרנט.
 13. הגשת ההצעה למכרז:
  1. 10.1. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הנו יום רביעי ה- 31/1/2018 בשעה 10:00.
  2. 10.2. המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים כמפורט במסמכי המכרז.
  3. 10.3. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית בלבד לתיבת ההצעות באגף הרכש של מפעל הפיס, רח' הפטמן 3, ת"א, קומה ראשונה.

קבצים להורדה