חיפוש
מפעל הפיס רכש ומכרזים הודעה על התקשרויות בפטור ממכרז

הודעה על התקשרויות בפטור ממכרז

מס' ההחלטה

שם הספק

נושא

החלטה ונימוקים

תאריך פרסום באתר האינטרנט

491-7-1רדיו גלי ישראל בע"מ שידורי ג'ינגלים וקמפיינים, תשדירי חסויות ופינות תוכן של מפעל הפיס ברשתות הרדיו לשנת 2018 – רדיו גלי ישראל הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.7.12.17
491-7-2מירב חברה לפיתוח תוכנות פיננסיותשירות, תחזוקה לתוכנת שכר והזמנת תלושי שכר לשנת 2018 הבקשה מאושרת. ספק שייצר ו/או פיתח ו/או הקים מערכת עבור המפעל – רשאי המפעל להתקשר עמו כספק יחיד לעניין שירותי תחזוקה, ביצוע שינויים ושיפורים ושעות עבודה, לרבות לעניין אספקת מערכות משלימות או דומות (גם במקרה שלא קיים הסכם בתוקף ו/או אופציות להארכת ההתקשרות), עד שהמערכת תצא מכלל פעולה. 7.12.17
491-7-3מירב חברה לפיתוח תוכנות פיננסיותהדפסת תלושי שכר לשנת 2018 ממערכת תוכנת שכרהבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועית בדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1. לבית התוכנה יש בלעדיות על פורמט הדפסת תלושי השכר המופק מהתוכנה.
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il, ולהודיע על כך וזאת עד ליום 27.12.17 כולל.
7.12.17
491-7-4תל אביב הפקות סרטים בע"מהפקת הגרלות וציוד מתכלההבקשה מאושרת. פטור מלא מהליך רכש (מסלול ה') בכל התחומים הקשורים באופן ישיר לתכנון, ניהול, תפעול, הפקה, שידור ויעוץ להגרלות, לרבות כל השירותים הנלווים הכרוכים בהפקה ובשידור ההגרלות.7.12.17
491-7-5תל אביב הפקות סרטים בע"משירותי צילום ואספקת ציוד, לצורך צילום הגרלות ושידורן לנקודות המכירה ולאתר האינטרנט של מפעל הפיסהבקשה מאושרת. פטור מלא מהליך רכש (מסלול ה') בכל התחומים הקשורים באופן ישיר לתכנון, ניהול, תפעול, הפקה, שידור ויעוץ להגרלות, לרבות כל השירותים הנלווים הכרוכים בהפקה ובשידור ההגרלות.7.12.17
491-7-6פוליסי יעוץ ותקשורת פוליטית בע"מ ייעוץ ולובינג בכנסת ומשרדי ממשלההבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 34(2) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993, התקשרות אשר שוויה אינו עולה על 200,000 ₪ כולל מע"מ.7.12.17
491-7-7מרכז סליקה בנקאי בע"מ שירותי החזרות הוראות קבע מהבנקים.הבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועית בדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1. מרכז סליקה בנקאי בע"מ הינו הספק היחיד המספק שירותי החזרות מבנקים.
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il, ולהודיע על כך וזאת עד ליום 27.12.17 כולל.
7.12.17
491-7-9א.ב.א ויקטורי חברה לניהול ואחזקות בע"משיתוף פעולה למכירת מנוי פיס ברשת ויקטוריהבקשה מאושרת. כל התקשרות שעניינה פרסום שאיננו באמצעי התקשורת והמדיה (כגון שיתוף פעולה עם גוף מסחרי וכיו"ב) תבוצע בפטור מלא ממכרז.7.12.17
491-7-10רונית מולה הפקות בע"מ, פי.או.וי. שחר סגל הפקות בע"מ, גוסטבו הפקות בע"מ, ראבל סרטים בע"מ ו-פארדיסו פילמייקרס התקשרות בעקבות מכרז פומבי מס' 178/2010 להפקת סרטוני פרסומת למפעל הפיסהבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.7.12.17
491-7-11אייל שביט בע"משיתוף פעולה ב"פורום החינוך" לשנת 2018 לחינוך"הבקשה מאושרת. כל התקשרות שעניינה פרסום שאיננו באמצעי התקשורת והמדיה (כגון שיתוף פעולה עם גוף מסחרי וכיו"ב) תבוצע בפטור מלא ממכרז.7.12.17
491-7-12שיף הזנפרץ ושות' בע"מהוספת רכיב למחירון "תשלום עבור נסיעות במסגרת בקרת שיתופי פעולה מיזם מלגות מפעל הפיס שנת תשע"ח" להתקשרות למתן שירותי רו"ח וביקורת חשבונות של מפעל הפיסהבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת. שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לא עלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים. 7.12.17
491-7-13פרטנר תקשורת בע"מהתקשרות המשך בעקבות מכרז פומבי 319/2012 לאספקת שירותי תקשורת סלולארית הבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.7.12.17
267-2017פנייה לחברות השמהפנייה לאיוש המשרה: מנהל/ת מחלקת תרבות זמני/תהבקשה מאושרת. התקשרות עם חברות כח אדם ועם חברות השמה למטרת השמת עובדים או העסקת כח אדם זמני באמצעות חברת כח אדם תיערכנה בפטור ממכרז.29.11.17
489-7-11כרמה זועבי, עדנאן טרבוש (טראבשה), שאדי סרורחברי ועדה אמנותית לפרויקט תיאטרון ערבי של המועצה לתרבות ולאמנותהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3 (11) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993, התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.29.11.17
490-7-1ג'רוסלם פוסט - פלשתין פוסט בע"מ פרסום תדמיתי במעריב סופהשבועהבקשה מאושרת. אגב ההתקשרות העיקרית עם גוף מדיה, ניתן יהיה לרכוש מאותו גוף גם שירותים נלווים כגון: צילום, הפקה וכיו"ב. 29.11.17
490-7-2בזק בינלאומי בע"מהתקשרות המשך בעקבות מכרז פומבי 179/2010 למתן שירותי ISP קישוריות לאינטרנט, תחזוקת חומרה, תוכנה ורישוי למערכות LinkProof הבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.29.11.17
490-7-3טי.אמ.ג'י. סולושנס בע"מ התקשרות בעקבות מכרז מרכזי 16.3.19 אספקת מערכות ניהול ואבטחת מכשירים ניידים (EMM) הבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועית בדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1.חברת טי.אם. גי' הינה הספק היחיד בארץ לאספקת רכיב KNOX.
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il ולהודיע על כך וזאת עד ליום 18.12.17כולל.
29.11.17
489-7-1יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"משרותי מידע יומיים מן התקשורת הכתובה (אספקת קטעי עיתונות) הבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועית בדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1. יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ הינו הספק היחיד למתן שירותי מידע יומיים מהתקשרות הכתובה.
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il, ולהודיע על כך וזאת עד ליום 13.12.2017 כולל.
23.11.17
489-7-2הקרן לרווחת עובדי הרשויות בישראלהמשך חברות עובדי מפעל הפיס למועדון צרכנות "שלך"הבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועית בדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1. לא קיימים בכלל מועדוני צרכנות אחרים המוכנים לצרף אליהם את קבוצת עובדי מפעל הפיס ובפרט מבלי לדרוש מעובדי המפעל להחזיק בכרטיס אשראי של המועדון,
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il, ולהודיע על כך וזאת עד ליום 13.12.2017 כולל.
23.11.17
489-7-3תים תוכנה בע"משרותי תחזוקה למערכת המנויים המבוססת על תוכנת מיקרופוקוס קובול (COBOL) לשנת 2018 הבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועית בדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1. תים תוכנה בע"מ הינה הספק היחיד בישראל למוצר מיקרופוקוס קובול של היצרן מייקרו פוקוס.
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il, ולהודיע על כך וזאת עד ליום 13.12.2017 כולל.
23.11.17
489-7-4רדיו הבירה שותפות מוגבלת שידורי ג'ינגלים וקמפיינים ברשתות הרדיו לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-4קול הים האדום בע"מ.שידורי ג'ינגלים וקמפיינים ברשתות הרדיו לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-4שרותי פרסום אזוריי בע"מ (שפ"א)שידורי ג'ינגלים וקמפיינים ברשתות הרדיו לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-4אודיו רדיו אונליין בע"משידורי ג'ינגלים וקמפיינים ברשתות הרדיו לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-4קול ברמה בע"משידורי ג'ינגלים וקמפיינים ברשתות הרדיו לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-4רדיו 89 בע"משידורי ג'ינגלים וקמפיינים ברשתות הרדיו לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-4רדיו אף.אמ השפלה בע"משידורי ג'ינגלים וקמפיינים ברשתות הרדיו לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-5ניו לינאו סינמה בע"מ (סינימה סיטי)פרסום בבתי הקולנוע לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-5ת.י.תאטראות 2004 בע"מ - בית קולונוע רב-חןפרסום בבתי הקולנוע לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-5בתי קולנוע לב בע"מפרסום בבתי הקולנוע לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-6שרותי הערוץ החדש בע"מ- ערוץ 10 (ערוץ 14)הקרנת תשדירי מפעל הפיס בטלויזיה לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-6ערוץ 9 בע"מהקרנת תשדירי מפעל הפיס בטלויזיה לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-6ערוץ יהודי ישראלי בע"מ (ערוץ 20)הקרנת תשדירי מפעל הפיס בטלויזיה לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-6רשת מדיה בע"מ (ערוץ 13)הקרנת תשדירי מפעל הפיס בטלויזיה לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-7אלאתיחאד לפרסום ושיווק בע"מפרסום מודעות בעיתונות ובאתרי הבית מגזר ערבי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-7אלמסאר מדיה בע"מפרסום מודעות בעיתונות ובאתרי הבית מגזר ערבי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-7חברת אל-סינארה הוצאה לאור בע"מפרסום מודעות בעיתונות ובאתרי הבית מגזר ערבי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-7חדית אל נאס בע"מפרסום מודעות בעיתונות ובאתרי הבית מגזר ערבי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-7כל אל ערב בע"מפרסום מודעות בעיתונות ובאתרי הבית מגזר ערבי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-7עיתון פנורמה בע"מפרסום מודעות בעיתונות ובאתרי הבית מגזר ערבי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-7אלאחבאר אלערביהפרסום מודעות בעיתונות ובאתרי הבית מגזר ערבי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8בקשו פניו 18 בע"מ - בקהילה+מורשהפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8ב"שבע" השבועון לציבורפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8ג. פרסומי ישראל ירושלים - גילוי דעתפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8חדשות המחנה בע"מ - המחנה החרדיפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8המודיע חברה בע"מפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8בשורת תשס"ט ש.י. בע"מ - המבשרפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8יום ליום (תקשורת 2002) בע"מפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8יתדות ת.ש.מ.ן הוצאה לאור - יתד נאמןפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8כח המשלח בע"מ - כפר חב"דפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8עתון מקור ראשון שותפות מוגבלתפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8עיתון משפחה בע"מפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8עולם קטן תקשורת בע"מפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8חשיפה תקשורת המונים בע"מ-ענייניםפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8פרסום בריש גלי בע"מ - נופיםפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8אגודת מוסדות קהילתיים - צאנזפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8קו עיתונות דתית בע"מפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8שבתוןפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8צוקרמן אשר חנן - שעה טובהפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8תאיר נרי ייעוץ והשקעות בע"מפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8משקיף פאבלישינג – זמן פרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8תכלת תקשורת – מגזין נשים פרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8פרסום אורן פלוס בע"מ פרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8אשדיר פרסום והפצה בע"מפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8לוזון ראובן – שביעיפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8מכון מאיר המרכז ללימודי יהודות בישראל.פרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-8קרוב אליך עבודת ה' ברוח החסידות (ע"רפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2018 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9איי.אן.סי- פרסום חוצות בע"מ- אנקומדיהפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9א.ח.ברק פרסום (2003)פרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9ברעם פרסום מקורי בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9ג'יסידקו ישראל בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9פרסום דיל טוב בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9הדיה שילוט חוצות בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9חוצות זהב בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9חב' יארא לפרסום ויחסי ציבור בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9יוג' פתרונות מדיה בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9כנען מדיה פרסום בתנועה בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9אבנר לביא אחזקות בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9מגה מדיה פרסום חוצות בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9מקסימידיה פרסום חוצותפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9מרקעים שילוט חוצות בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9מבט ראשון פרסום חוצות בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9נורסטאר מדיה בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9פורום ארט (אומנות) בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9קומיוניקטיוי בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9רפיד ויז'ן בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9פרסום עלפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9ח.ו.ט. אלפא שילוטפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9שמול פרסום חוצותפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-9בילבורד פרסום בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-10גלובס פבלישר עיתונות בע"מ פרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-10ג'רוסלם פוסט בע"מפרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-10הוצאת עיתון הארץ בע"מ פרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-10וסטי 1992 בע"מ פרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-10טיים אאוט מגזין ישראל בע"מ פרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-10ידיעות תקשורת בע"מ פרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-10ישראל פוסט מדיה ופרסוםפרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-10מדריכי פנאי - פנאי פלוספרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-10רשת שוקן בע"מ פרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-10רשת עיתונות מקומית-לוקאל אינטראקטיב פרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-10גל גפן רשת מקומונים בע"מ פרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-10נידיילי תקשורת בע"מפרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-10אפ איי מדיה בע"מפרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-10עיתון ישראל היום בע"מפרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-10שותפות אליפים פ.ד. עתונות ותקשורתפרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-10נובוסטי נידיילי בע"מפרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-10ליברל תקשורת בע"מ פרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2018הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.23.11.17
489-7-13טלדור תקשורת בע"מהוספת רכיבים להתקשרות לאספקה של הקמה ותחזוקה של מערכת גיבוי ואחסון מרכסיתהבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת. שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לא עלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים. 23.11.17
10175965תאנה תיירות, ארגון, ניהול והפקה בע"מכנס ועידת הקניונים עבור עובדיםהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.23.11.17
10175965עמותה לניהול, פיתוח וחקר משאבי אנושחידוש חברות בעמותה לניהול משאבי אנוש הבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.23.11.17
10175744להב פיתוח מנהלים בע"מקורס שיווק דיגיטלי עבור עובדהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.23.11.17
10175689משאבי אנוש זה אנחנו בע"מהשתתפות בכנס חווית העובד עבור עובדהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.16.11.17
10175811משאבי אנוש זה אנחנו בע"מהשתתפות בכנס ההדרכה השנתי - הדרכה דיגיטלית עבור עובדיםהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.16.11.17
10175810אייל ורדי בע"מקורס ANGULAR 4.0  עבור עובדיםהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.16.11.17
488-7-1World Lottery Association דמי חבר בארגון WLA הבקשה מאושרת בהתאם לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993, תקנה 34(6) התקשרות עם תושב מדינת חוץ לרכישת שירותים16.11.17
488-7-2אלון עדר
אבינעם איש שלום ברק
להקת המחול ענבל פינטו
נועה קנולר
עלילה מקומית
טל גורדון
ראידה אדון
סעיד אלנהרי
יפתח קליין
פלורסהיים שרונה
עמותה למחול ואומנויות ניב שיינפלד ואורן לאור
אוהד קלונר
אעסם זועבי
תורן דן
להקת המחול ורטיגו
קרן מורג צפלביץ
פרויקט ינשופים - התקשרות עם אמניםהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3 (11) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993,   התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.16.11.17
488-7-3בבילון תוכנה בע"מחידוש שירות שנתי לרישוי וייעוץ למערכת Babylon Enterprice הבקשה מאושרת. ספק שייצר ו/או פיתח ו/או הקים מערכת עבור המפעל –  רשאי המפעל להתקשר עמו  כספק יחיד לעניין שירותי תחזוקה, ביצוע שינויים ושיפורים ושעות עבודה, לרבות לעניין אספקת מערכות משלימות או דומות (גם במקרה שלא קיים הסכם בתוקף ו/או אופציות להארכת ההתקשרות), עד שהמערכת תצא מכלל פעולה. 16.11.17
488-7-4קופל ראם יצור תוכנות בע"מתחזוקת מערכת רקורד משאבי אנוש הבקשה מאושרת. ספק שייצר ו/או פיתח ו/או הקים מערכת עבור המפעל –  רשאי המפעל להתקשר עמו  כספק יחיד לעניין שירותי תחזוקה, ביצוע שינויים ושיפורים ושעות עבודה, לרבות לעניין אספקת מערכות משלימות או דומות (גם במקרה שלא קיים הסכם בתוקף ו/או אופציות להארכת ההתקשרות), עד שהמערכת תצא מכלל פעולה. 16.11.17
488-7-5פרטנר תקשורת בע"מהתקשרות המשך בעקבות מכרז פומבי 319/2012 לאספקת שירותי תקשורת סלולארית הבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.16.11.17
10175172הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראלדמי חברות בלשכה לטכנולוגיות המידע בישראלהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.8.11.17
487-7-1איגוד השיווק הישראלידמי רישום, השתתפות מפעל הפיס בכנסים ובפעילויות שיווקיות לשנת 2018 הבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועית  בדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה. 
עיקרי חוו"ד המקצועית: 
1. איגוד השיווק הישראלי הינו הארגון היחיד בישראל שעיסוקו במתן טיפול מקצועי לארגונים ולעסקים בתחום הפרסום והשיווק.
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il, ולהודיע על כך וזאת עד ליום 28.11.17 כולל.
8.11.17
487-7-3טייק טו בע"מהנחיית שידורי ההגרלות היומיות של מפעל הפיס  הבקשה מאושרת. פטור מלא מהליך רכש  בכל התחומים הקשורים באופן ישיר לתכנון ניהול, תפעול ויעוץ להגרלות.8.11.17
487-7-4תל אביב הפקות בע"מהנחיית שידורי ההגרלות היומיות של מפעל הפיס  הבקשה מאושרת. פטור מלא מהליך רכש  בכל התחומים הקשורים באופן ישיר לתכנון ניהול, תפעול ויעוץ להגרלות.8.11.17
487-7-5פריים מערכות תוכנה פיננסיות בע"מתחזוקת מערכות פריים בורסה לשנת 2018 הבקשה מאושרת. ספק שייצר ו/או פיתח ו/או הקים מערכת עבור המפעל –  רשאי המפעל להתקשר עמו  כספק יחיד לעניין שירותי תחזוקה, ביצוע שינויים ושיפורים ושעות עבודה, לרבות לעניין אספקת מערכות משלימות או דומות (גם במקרה שלא קיים הסכם בתוקף ו/או אופציות להארכת ההתקשרות), עד שהמערכת תצא מכלל פעולה. 8.11.17
10175172הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראלדמי חברות ללשכה טכנולוגיות המידע בישראלהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.2.11.17
10175363מרכז השלטון המקומי בישראל השתתפות בכנס ערים חכמות ברצלונה 2017 הבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.2.11.17
486-7-1מתודה מחשבים בע"מחידוש רישוי לנוהל מפת"ח לשנת 2018הבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועית בדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1. חברת מתודה מחשבים היא החברה היחידה שמספקת רישיונות למנוי נוהל מפת"ח.
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il, ולהודיע על כך וזאת עד ליום 22.11.17 כולל.

2.11.17
486-7-2סינריון פיתוח ומערכות בע"מתחזוקת מערכת נוכחות משאבי אנוש הבקשה מאושרת. ספק שייצר ו/או פיתח ו/או הקים מערכת עבור המפעל – רשאי המפעל להתקשר עמו כספק יחיד לעניין שירותי תחזוקה, ביצוע שינויים ושיפורים ושעות עבודה, לרבות לעניין אספקת מערכות משלימות או דומות (גם במקרה שלא קיים הסכם בתוקף ו/או אופציות להארכת ההתקשרות), עד שהמערכת תצא מכלל פעולה. 2.11.17
486-7-3מאלסופט מערכות תוכנה שירותי תחזוקה וייעוץ למערכות FACSYS הבקשה מאושרת. ספק שייצר ו/או פיתח ו/או הקים מערכת עבור המפעל – רשאי המפעל להתקשר עמו כספק יחיד לעניין שירותי תחזוקה, ביצוע שינויים ושיפורים ושעות עבודה, לרבות לעניין אספקת מערכות משלימות או דומות (גם במקרה שלא קיים הסכם בתוקף ו/או אופציות להארכת ההתקשרות), עד שהמערכת תצא מכלל פעולה. 2.11.17
486-7-4טופ סולושנס (ל.ה.ב) בע"מ שירותי תחזוקה,שינויים ושיפורים למערכת נמל"ה (ניהול משובי לקוחות הארגון), הבקשה מאושרת. ספק שייצר ו/או פיתח ו/או הקים מערכת עבור המפעל – רשאי המפעל להתקשר עמו כספק יחיד לעניין שירותי תחזוקה, ביצוע שינויים ושיפורים ושעות עבודה, לרבות לעניין אספקת מערכות משלימות או דומות (גם במקרה שלא קיים הסכם בתוקף ו/או אופציות להארכת ההתקשרות), עד שהמערכת תצא מכלל פעולה. 2.11.17
486-7-5התיאטרון הלאומי הבימהמופעי תרבות למנויי פיס במסגרת ניהול הטבות ופרויקט מופעי תרבות למנויי מפעל הפיס 2017הבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3 (11) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993, התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.2.11.17
486-7-5התיאטרון הקאמרי של ת"אמופעי תרבות למנויי פיס במסגרת ניהול הטבות ופרויקט מופעי תרבות למנויי מפעל הפיס 2017הבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3 (11) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993, התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.2.11.17
486-7-5התזמורת הקאמרית הישראליתמופעי תרבות למנויי פיס במסגרת ניהול הטבות ופרויקט מופעי תרבות למנויי מפעל הפיס 2017הבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3 (11) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993, התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.2.11.17
486-7-5תיאטרון גשרמופעי תרבות למנויי פיס במסגרת ניהול הטבות ופרויקט מופעי תרבות למנויי מפעל הפיס 2017הבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3 (11) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993, התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.2.11.17
486-7-5תיאטרון החאן הירושלמי (מרכז החאן)מופעי תרבות למנויי פיס במסגרת ניהול הטבות ופרויקט מופעי תרבות למנויי מפעל הפיס 2017הבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3 (11) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993, התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.2.11.17
486-7-5תיאטרון באר שבעמופעי תרבות למנויי פיס במסגרת ניהול הטבות ופרויקט מופעי תרבות למנויי מפעל הפיס 2017הבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3 (11) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993, התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.2.11.17
486-7-5תיאטרון חיפהמופעי תרבות למנויי פיס במסגרת ניהול הטבות ופרויקט מופעי תרבות למנויי מפעל הפיס 2017הבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3 (11) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993, התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.2.11.17
486-7-6מוסיקה 24 בע"מ הקרנת תשדירי מפעל הפיס בטלויזיה – ערוץ 24 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.2.11.17
486-7-7שידורי קשת בע"מהקרנת תשדירי מפעל הפיס בטלויזיה – בערוץ 12 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.2.11.17
486-7-8ארנסט יאנג (ישראל) בע"מהתקשרות המשך מכח מכרז פומבי מס' 211/2011 למתן שירותי בקרת אבטחת מידע למערכות המחשובהבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.2.11.17
484-7-1קורל תל בע"מ פרסום קמפיינים דיגיטליים באתר YAD2 לשנת 2017 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.24.10.17
482-7-1אדמייל בע"משרותי תחזוקה למערכת ADMAIL 7.0 למשלוח תוכן שיווקי באמצעות דוא"ל הבקשה מאושרת. ספק שייצר ו/או פיתח ו/או הקים מערכת עבור המפעל – רשאי המפעל להתקשר עמו כספק יחיד לעניין שירותי תחזוקה, ביצוע שינויים ושיפורים ושעות עבודה, לרבות לעניין אספקת מערכות משלימות או דומות (גם במקרה שלא קיים הסכם בתוקף ו/או אופציות להארכת ההתקשרות), עד שהמערכת תצא מכלל פעולה. 16.10.17
482-7-2ג'י.אר.סי ייעוץ בע"מייעוץ וחידוש תקן אבטחת מידע WLA הבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועית בדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1.חברת ג'י אר סי ייעוץ (כ.ל.) בע"מ היא החברה הישראלית היחידה שהוסמכה מטעם הארגון הלוטרי העולמי WLA לביצוע הסכמה לתקן WLA-SCS .
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il, ולהודיע על כך וזאת עד ליום 5.11.17 כולל.

16.10.17
482-7-3GAMBLING COMPLIANCE LIMIITEDמנוי שנתי למאגר מידע בנושא עולם ההגרלות הבקשה מאושרת. לתקנה 34 (6) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 התקשרות עם תושב מדינת חוץ למכירת טובין או לרכישת שירותים.16.10.17
482-7-4יוסי בהיריועץ לניהול תיק השקעות הבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.16.10.17
482-7-5קולטק תקשורת בע"משרות ותחזוקה של מערכת מענה קולי לתוצאות הגרלות הבקשה מאושרת. ספק שייצר ו/או פיתח ו/או הקים מערכת עבור המפעל – רשאי המפעל להתקשר עמו כספק יחיד לעניין שירותי תחזוקה, ביצוע שינויים ושיפורים ושעות עבודה, לרבות לעניין אספקת מערכות משלימות או דומות (גם במקרה שלא קיים הסכם בתוקף ו/או אופציות להארכת ההתקשרות), עד שהמערכת תצא מכלל פעולה. 16.10.17
482-7-6רכלבסקי, יעוץ, יזמות פרויקטים בע"מ שרותי יעוץ וליווי הפעילות מול הממונה על השכר במשרד האוצר הבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 34(2) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993, התקשרות אשר שוויה אינו עולה על 200,000 ₪ כולל מע"מ.16.10.17
233-2017פנייה לחברות השמהפנייה לאיוש המשרה: מזכיר/ת מנהלי מוצרים לאגף שיווק מכירות ופרסוםהבקשה מאושרת. התקשרות עם חברות כח אדם ועם חברות השמה למטרת השמת עובדים או העסקת כח אדם זמני באמצעות חברת כח אדם תיערכנה בפטור ממכרז.3.10.17
481-7-1סלונה תקשורת בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.3.10.17
481-7-2יואב צוקרהנחיית הגרלות הלוטוהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3 (11) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993,התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.3.10.17
481-7-3עירית ענבי שאוליהנחיית הגרלות הלוטוהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3 (11) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993,התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.3.10.17
481-7-4בוחבוט אבירםעיצוב שיער למנחת הגרלת הלוטוהבקשה מאושרת. פטור מלא מהליך רכשבכל התחומים הקשורים באופן ישיר לתכנון ניהול, תפעול ויעוץ להגרלות.3.10.17
481-7-5רפאלי עדההלבשת מנחי הגרלת הלוטוהבקשה מאושרת. פטור מלא מהליך רכשבכל התחומים הקשורים באופן ישיר לתכנון ניהול, תפעול ויעוץ להגרלות.3.10.17
479-7-1ריס – ריטייל אינפורמיישן סיסטמס ישראל בע"ממחקר וניתוח מכירות בקניונים הבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועית בדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1. R.I.S הינה החברה היחידה בארץ המספקת מידע לגבי מכירות בקניונים לפי חתכים שונים והינה ספק המידע הבלעדי לגבי ממוצעי המכירות בכל נקודת מכירה בישראל
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il, ולהודיע על כך וזאת עד ליום 29.10.17 כולל.
28.9.17
224-2017פנייה לחברות השמהפנייה לאיוש המשרה: רכז/ת מלגות מענקים ופרויקטים זמני/ת הבקשה מאושרת. התקשרות עם חברות כח אדם ועם חברות השמה למטרת השמת עובדים או העסקת כח אדם זמני באמצעות חברת כח אדם תיערכנה בפטור ממכרז.28.9.17
480-7-3הליקון כנען מופעים בע"מהופעה של אתניקס מארחת את עברי לידר באירוע מרכזי תמריצים 2017 באילת הבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3(11) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, התקשרות שעניינה תרבות, אמנות, בידור או הווי28.9.17
480-7-4ידיעות אינטרנט פרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.9.17
480-7-4FACEBOOKפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.9.17
480-7-4ערוץ הספורטפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.9.17
480-7-4ארטימדיהפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.9.17
480-7-4ישראל נשיונל ניוז – ערוץ 7פרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.9.17
480-7-4שופוניפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.9.17
480-7-4ג'אבר מדיהפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.9.17
480-7-4סיטינט ONE פרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.9.17
480-7-4א.א. אופק – ספורט ישראלפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.9.17
480-7-4בוקרא תקשורת פרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.9.17
480-7-4נאור תקשורת שיווקית פרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.9.17
480-7-4טאבולה פרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.9.17
480-7-4אאוט בריין פרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.9.17
480-7-4GOOGLEפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.9.17
480-7-4וואלה תקשורת פרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.9.17
480-7-4בחדרי חדריםפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.9.17
480-7-4כיכר השבתפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.9.17
480-7-4נענע10פרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017 הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.28.9.17
480-7-6פרסום ושיווק יו2 בע"מהוספת רכיב למחירון ""מארז טפסים תפעולי" להתקשרות לאספקת אביזרי קד"מ הבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת. שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לא עלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים.28.9.17
225-2017EUROPEAN LOTTERIES AND TOTO ASSOCIATIONסדנא בחו"ל EL INNOVATIOBN METHODOLOGY עבור עובדיםהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.28.9.17
226-2017אנשים ומחשבים בע"מהשתתפות בכנס C3 הישראלי למנמ"רים ומנכ"לים - חסכון V5 חדשנות V5 בבנקוקהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.28.9.17
228-2017מכללת ניו מדיה בע"מ קורס Markting Data Analist לעובדהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.28.9.17
477-7-1אינמאנג' בע"מהתקשרות המשך בעקבות מו"מ - פומבי 207/2011 לניהול פעילות תוכן בסלולר עבור מפעל הפיסהבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.14.9.17
477-7-2איוויב בע"מהתקשרות המשך בעקבות מכרז פומבי מס' 140/2008 לפיתוח, הקמה ותחזוקה של אתר אינטרנט למפעל הפיסהבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.14.9.17
477-7-3מגה פרינט ציוד היקפי בע"מהוספת רכיב למחירון "טונר HPCF281X למדפסת 605 עבור 25,000 דף" להתקשרות בעקבות מכרז פומבי מס' 436/2015 לאספקה של טונרים וראשי דיו למדפסות ומכשירי פקס עבור מפעל הפיסהבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לאעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים.14.9.17
477-7-4שיף הזנפרץ ושות' בע"מהוספת רכיב למחירון "תשלום עבור נסיעות במסגרת בקרת שיתופי פעולה מיזם מלגות מפעל הפיס שנת תשע"ז "להתקשרות למתן שירותי רו"ח וביקורת חשבונות של מפעל הפיסהבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לאעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים.14.9.17
477-7-7תאגיד השידור הישראלי "כאןהקרנת תשדירים בטלויזיה ושידור ג'ינגלים בתחנות הרדיוהבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות.14.9.17
477-7-8קיי. סי.אס ניהול ידע בע"מ (KCSׂ)תחזוקת מערכת מעקב החלטות ג'נריקה לשנת 2018הבקשה מאושרת. ספק שייצר ו/או פיתח ו/או הקים מערכת עבור המפעל – רשאי המפעל להתקשר עמוכספק יחיד לעניין שירותי תחזוקה, ביצוע שינויים ושיפורים ושעות עבודה, לרבות לעניין אספקת מערכות משלימות או דומות (גם במקרה שלא קיים הסכם בתוקף ו/או אופציות להארכת ההתקשרות), עד שהמערכת תצא מכלל פעולה.14.9.17
475-7-4פרטנר תקשורת בע"מהתקשרות המשך בעקבות מכרז פומבי 319/2012 לאספקת שירותי תקשורת סלולאריתהבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.10.9.17
10174234בי.די.או בית הספר לפיננסים בע"מקורס בנושא שוק ההון עבור עובדהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.7.9.17
475-7-1נועם רותםחבר ועדת שיפוט מקצועית לפרויקט "מחממים את בימות", של המועצה לתרבות ולאמנותהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3(11) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, התקשרות שעניינה תרבות, אמנות, בידור או הווי7.9.17
475-7-2פה לאוזן שיווק גרילה בע"מהוספת רכיבים למחירון "כתבת תרבות ברשת ושרותי צילום" להתקשרות לניהול פעילות מפעל הפיס ברשתות החברתיותהבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לאעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים.7.9.17
475-7-5דנאור מערכות תיאטרון ואולפנים בע"מרכישה, תיקון והתקנה של תאורה באולם ההגרלותהבקשה מאושרת. פטור מלא מהליך רכש בכל התחומים הקשורים באופן ישיר לתכנון, ניהול, תפעול ויעוץ להגרלות7.9.17
201-2017פנייה לחברות השמהפנייה לאיוש המשרות : תקציבאי/ת לאגף הקצאות ובקרת מבנים, רכז/ת רכש וניהול ידע לאגף התקשרויות רכש ומכרזים, מנהל/ת אגף מערכות מידע ניהוליות לחטיבת המיחשובהבקשה מאושרת. התקשרות עם חברות כח אדם ועם חברות השמה למטרת השמת עובדים או העסקת כח אדם זמני באמצעות חברת כח אדם תיערכנה בפטור ממכרז.21.8.17
473-7-1אדלר חומסקי תקשורת שיווקית בע"מ ו-גיתם בי.בי.די.או. בע"מהתקשרות המשך בעקבות התקשרות למתן שירותי פרסום למפעל הפיסהבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.21.8.17
473-7-2אי.טי.אפ אס גרופ בע"מהתקשרות המשך בעקבות התקשרות למתן שירותי יעוץ ותמיכה בבסיסי נתונים מסוג Oracle ו- Sql serverהבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.21.8.17
473-7-3ג'י.טי פוריין הולדינגס קורפוריישן (ג'יטק ישראל)התקשרות בעקבות מכרז בינלאומילהקמה ותחזוקה של מערכת (מקוונת) משחקים למפעל הפיס - הוספת רכיב למחירון "דיסקים למערכת גיבוי"
הבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לאעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים.21.8.17
472-7-1דטה חוק ומשפט בע"מחידוש מנוי באתר "דטה חוק ומשפט"הבקשה מאושרת. התקשרות עם אתרי מידע מקצועיים ולרכישת ספרות או עיתונות מקצועית תיעשה בפטור מלא.17.8.17
427-7-2קרן אלוף בע"מהרצאה להרמת כוסית לחג ראש השנה 2017הבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3(11) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, התקשרות שעניינה תרבות, אמנות, בידור או הווי17.8.17
427-7-3טריפל אמ.בי מדיה אנד מרקטינג בע"מפרסום תדמיתי במשחקי ההכנה של נבחרת ישראל ובטורניר אליפות אירופה בישראל והמשך פעילות במשחקי גביע המדינההבקשה מאושרת. התקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות תיעשה בפטור מלא.17.8.17
199-2017פנייה לחברות השמהפנייה לאיוש המשרה מזכיר/ה זמני/ת ללשכת יו"רהבקשה מאושרת. התקשרות עם חברות כח אדם ועם חברות השמה למטרת השמת עובדים או העסקת כח אדם זמני באמצעות חברת כח אדם תיערכנה בפטור ממכרז.17.8.17
471-7-1דפוס בארי שותפות מוגבלת ו- אורדע פרינט תעשיות בע"מהתקשרות המשך בעקבות מכרז פומבי מס' 191/2011 לביצוע הדפסה של טפסי הגרלההבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.9.8.17
471-7-2משרד יהודה רווה ושות'הרחבת התקשרותבעקבות הזמנה לקבלת הצעות למתן ייעוץ משפטי לאגף תרבות ואמנות ולאגף מלגות ומענקים של מפעל הפיסהבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-19939.8.17
10173777פורום מנהלי כספים ראשייםפורום CFO - סמינר משא ומתן עבור עובדהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.8.8.17
470-7-1החברה למתנ"סים - מרכזים קהילתייםהפעלת תכנית פיילוט להעצמת מלגאים של מפעל הפיסהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 34(2) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993, התקשרות אשר שוויה אינו עולה על 200,000 ₪ כולל מע"מ.3.8.17
470-7-2עמותת אשלים (ג'וינט ישראל)הפעלת תכנית פיילוט להעצמת מלגאים של מפעל הפיסהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 34(2) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993, התקשרות אשר שוויה אינו עולה על 200,000 ₪ כולל מע"מ.3.8.17
470-7-3התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראלהפעלת תכנית פיילוט להעצמת מלגאים של מפעל הפיסהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 34(2) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993, התקשרות אשר שוויה אינו עולה על 200,000 ₪ כולל מע"מ.3.8.17
469-7-1EduAction אייל שביט בע"משת"פ ב"פורום הפיס לחינוך " בחולוןהבקשה מאושרת. כל התקשרות שעניינה פרסום שאיננו באמצעי התקשורת והמדיה (כגוןשיתוף פעולה עם גוף מסחרי וכיו"ב) תבוצע בפטור מלא ממכרז.30.7.17
469-7-2מגדל חברה לביטוחביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרההבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 23(ב), התקשרות ללא מכרז בעקבות ביטול מכרז, כאשר עריכת מכרז חדש לא תביא תועלת.30.7.17
469-7-3אלבר ציי רכב (ר.צ.) בע"מ ו- קשר רנט א קאר בע"מהתקשרות בעקבות מכרז פומבי 379/2014 לאספקת שירותי השכרה ואחזקה של כלי רכב בשיטה של ליסינג תפעוליהבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.30.7.17
468-7-1השטיח המעופף בע"משרותי אירוח ולינה למשתתפים בספורטיאדה ה- 37 במסגרת פעילות ליגה למקומות עבודה לשנת 2016הבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועיתבדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1.השטיח המעופף זכתה במכרז של ההסתדרות לארגן לשרותי אירוח ולינה באילת במסגרת הספורטיאדה ה-37.
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il , ולהודיע על כך וזאת עד ליום 13.8.17 כולל.
24.7.17
468-7-2קדם ששון בע"מחבר ועדת שיפוט לפרויקט אופנה 2017 של המועצה לתרבות ואמנותהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3(11) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, התקשרות שעניינה תרבות, אמנות, בידור או הווי24.7.17
468-7-2תמרה יובל ג'ונסחבר ועדת שיפוט לפרויקט אופנה 2017 של המועצה לתרבות ואמנותהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3(11) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, התקשרות שעניינה תרבות, אמנות, בידור או הווי24.7.17
468-7-2רונן חן בע"מחבר ועדת שיפוט לפרויקט אופנה 2017 של המועצה לתרבות ואמנותהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3(11) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, התקשרות שעניינה תרבות, אמנות, בידור או הווי24.7.17
468-7-2יעל טרגןחבר ועדת שיפוט לפרויקט אופנה 2017 של המועצה לתרבות ואמנותהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3(11) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, התקשרות שעניינה תרבות, אמנות, בידור או הווי24.7.17
468-7-2רייפ אינטרטיינמט בע"מחבר ועדת שיפוט לפרויקט אופנה 2017 של המועצה לתרבות ואמנותהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3(11) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, התקשרות שעניינה תרבות, אמנות, בידור או הווי24.7.17
468-7-2מיכל צ'יטיאטחבר ועדת שיפוט לפרויקט אופנה 2017 של המועצה לתרבות ואמנותהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3(11) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, התקשרות שעניינה תרבות, אמנות, בידור או הווי24.7.17
170-2017פנייה לחברות השמהפנייה לאיוש המשרה מזכיר/ה סמנכ"ל מחשוב זמני/תהבקשה מאושרת. התקשרות עם חברות כח אדם ועם חברות השמה למטרת השמת עובדים או העסקת כח אדם זמני באמצעות חברת כח אדם תיערכנה בפטור ממכרז.18.7.17
171-2017פנייה לחברות השמהפנייה לאיוש המשרה מתכנת/ת לאגף מערכת מקוונת בחטיבת המיחשובהבקשה מאושרת. התקשרות עם חברות כח אדם ועם חברות השמה למטרת השמת עובדים או העסקת כח אדם זמני באמצעות חברת כח אדם תיערכנה בפטור ממכרז.18.7.17
172-2017פנייה לחברות השמהפנייה לאיוש המשרה רכז/ת תפעול לאגף הקצאות ובקרת מבניםהבקשה מאושרת. התקשרות עם חברות כח אדם ועם חברות השמה למטרת השמת עובדים או העסקת כח אדם זמני באמצעות חברת כח אדם תיערכנה בפטור ממכרז.18.7.17
10173337נבו הוצאה לאור בע"מחידוש מנוי לאתר משפטי נבו ל-3 עמדותהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.18.7.17
467-7-1המרכז הבריאותי ד.ע בע"מהוספת רכיב למחירון "כיסאות מדגם קונסול לחדר דירקטוריון" להתקשרות לאספקת כיסאות למשרדי מפעל הפיסהבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לאעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים.18.7.17
10173269גלובס פבלישר עיתונות (1993) בע"מהשתתפות בועידת MAD גלובסהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.16.7.17
10173322מרכז גישות בע"מתכנית הכשרה להנחיית קבוצות הבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.10.7.17
466-7-3ארנסט יאנג (ישראל) בע"מהתקשרות המשך מכח מכרז פומבי מס' 211/2011 למתן שירותי בקרת אבטחת מידע למערכות המחשובהבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.6.7.17
466-7-5אופיסקור קום בע"מתחזוקת מערכת למשלוח הודעות SMSהבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועיתבדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1.חברת אופיסקור הינה היצרנית המפתחת והמתחזקת הבלעדית של המערכת ורק היא רשאית לשווק, להפיץ, ולתמוך במערכת SMS CENTER הקיימת במפעל הפיס. המערכת הותקנה, הוטמעה והותאמה לצורכי מפעל הפיס.
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il , ולהודיע על כך וזאת עד ליום 26.7.17 כולל.
6.7.17
466-7-6מייד אין - מרדכי גולדפרב בע"מהוספת רכיב למחירון "הפקה וייצור של באנר מבד סאטן" להתקשרות מכח מכרז פומבי מס' 524/2017 למתן שירותי קדם דפוס

הבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לאעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים.6.7.17
466-7-8מכון מאיר המרכז ללימודי יהדות בישראלפרסום מודעות בעלון השבת באהבה ואמונה בשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.6.7.17
466-7-9קרוב אליך - עבודת ה' ברוח החסידות (ע"ר)פרסום מודעות בעלון השבת קרוב אליך בשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.6.7.17
466-7-10שוורצקוף אינטגרציית ידע בע"מ (STKI)שירותי ייעוץ בנושאי מחשובהבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועיתבדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1.חברת שוורצקוף אינטגרציית ידע בע"מ היא הספק היחיד שיכול לתת את השירותים הנדרשים: ייעוץ ומידע כולל ניתוח של שוק הספקים והמוצרים הישראלי (סקירה ומיפוי פתרונות טכנולוגיים בארץ, הערכת מיישמים של פתרונות בישראל, מיפוי התקנות בארגונים בארץ, מחירי עסקאות בשוק הישראלי, הערכת בשלות טכנולוגיות בשוק הישראלי, רמת התמיכה והידע במוצרים בשוק הישראלי), אספקת נתונים לגבי כמויות כוח אדם לפי מקצועות בארגונים, טקטיקות של משא ומתן עם ספקים תוך שילוב מידע ספציפי לישראל, עצות ודגשים הקשורים למכרזים בישראל, קיום מפגשי העשרה של לקוחות ארגוניים בישראל במתכונת "שולחן עגול" בנושאי טכנולוגיה שונים ומענה על שאילתות ספציפיות בנושאים שונים
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il , ולהודיע על כך וזאת עד ליום 26.7.17 כולל.

6.7.17
456-7-2דפוס חבצלת בע"מהוספת רכיב למחירון "גיליון תוצאות הגרלה, 90 גרם, הדפסה פרוצס"להתקשרות בעקבות מכרז פומבי מס' 504/2016 למתן שירותי דפוסעבור מפעל הפיסהבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לאעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים.2.7.17
456-7-3CTV מדיה ישראל בע"מהוספת רכיבים למחירון להתקשרות בעקבותמכרז פומבי מס' 202/2011 לאספקה, התקנה, ותפעול של מערכת לשידור הגרלות
ותוכן שיווקי למפעל הפיס
הבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לאעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים.2.7.17
456-7-4פרש קונספט – אסטרטגיות לחשיבה מקורית בע"משרות "לצדך בעת צרה" בתחום ביטוח בריאות לעובדיםהבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועיתבדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1.השירות "לצדך בעת צרה" מסופק באופן בלעדי ע"י חברת פרש קונספט למבוטחים בביטוח בריאות קולקטיבי שמסופק לארגונים והוא כולל מוקד יעוץ רפואי טלפוני, מתן מידע לגבי רופאים מומחים, מידע לגבי בתי חולים בחו"ל ואפשרויות טיפול, מידע אודות סל הבריאות ותוכניות השב"ן ומימוש זכויות רפואיות מול ביטוח לאומי ומס הכנסה.
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il , ולהודיע על כך וזאת עד ליום 20.7.17 כולל.

2.7.17
10173012מכון התקנים הישראליקורס עורכי מבדקים פנימייים עבור עובדהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.25.6.2017
464-7-2הסוכנות היהודית לארץ ישראלהפעלת תכנית להעצמת מלגאים של מפעל הפיס  הבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה  3 (19) (א) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993- התקשרות עם הסוכנות היהודית לביצוע מטרות ציבוריות לרבות הקמה, ביסוס או הרחבה של ישובים קהילתיים, כפריים או חקלאיים. 21.6.2017
461-7-1ראובן גרנותחבר הוועדה המפקחת על ההגרלותהבקשה מאושרת. פטור מלא מהליך רכשבכל התחומים הקשורים באופן ישיר לתכנון ניהול, תפעול ויעוץ להגרלות.15.6.2017
461-7-1ברוך נתחחבר הוועדה המפקחת על ההגרלותהבקשה מאושרת. פטור מלא מהליך רכשבכל התחומים הקשורים באופן ישיר לתכנון ניהול, תפעול ויעוץ להגרלות.15.6.2017
463-7-1וואלה תקשורת בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.15.6.2017
463-7-1ידיעות תקשורתפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.15.6.2017
463-7-1FACEBOOKפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.15.6.2017
463-7-1GOOGLEפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.15.6.2017
463-7-1ערוץ הספורט בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.15.6.2017
463-7-1סיטינט בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.15.6.2017
463-7-1נענע 10 בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.15.6.2017
463-7-1קורל תק (יד2) בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.15.6.2017
463-7-1כיכר השבת בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.15.6.2017
463-7-1בחדרי חרדים בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.15.6.2017
463-7-1ישראל ניוז (ערוץ 7)פרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.15.6.2017
463-7-1ג'אבר מדיה בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.15.6.2017
463-7-1בוקרא תקשורת בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.15.6.2017
463-7-1שופוני בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.15.6.2017
463-7-1ארטימדיהטכנולוגיות בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.15.6.2017
463-7-1נאור תקשורת שיווקית בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.15.6.2017
463-7-1טאבולה בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.15.6.2017
463-7-1Outbrain Ins אאוט ברייןפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.15.6.2017
463-7-2ביסקוטי בע"מאירוח וכיבוד לישיבותהבקשה מאושרת. רכישת מוצרי מזון ומשקאות עבור ישיבות והתכנסויות במשרדי מפעל הפיס תיערך בפטור מלא ממכרז15.6.2017
463-7-2סנדוויץ פקטורי בע"מאירוח וכיבוד לישיבותהבקשה מאושרת. רכישת מוצרי מזון ומשקאות עבור ישיבות והתכנסויות במשרדי מפעל הפיס תיערך בפטור מלא ממכרז15.6.2017
463-7-2קאנאפ'ס בע"מאירוח וכיבוד לישיבותהבקשה מאושרת. רכישת מוצרי מזון ומשקאות עבור ישיבות והתכנסויות במשרדי מפעל הפיס תיערך בפטור מלא ממכרז15.6.2017
463-7-3מיתר, ליקוורניק, גבע, לשם ושות'הוספתת רכיב למחירון "שירותי שופט בית משפט מחוזי בדימוס" להתקשרות לייעוץ משפטי כללי, בתחומים שונים, למפעל הפיסהבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לאעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים.15.6.2017
463-7-5פרטנר תקשורת בע"מהתקשרות המשך בעקבות מכרז פומבי 319/2012 לאספקת שירותי תקשורת סלולאריתהבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.15.6.2017
460-7-1רדיו אף. אם השפלה בע"משידור תשדירי תדמית ברדיו פרווייה בשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.6.2017
460-7-2ידיעות אחרונות בע"משיתוף פעולה עם ידיעות אחרונות ו- YNET במיזם הפיס מצפון לדרום בליווי חיים הכט בשנת 2017הבקשה מאושרת. כל התקשרות שעניינה פרסום שאיננו באמצעי התקשורת והמדיה (כגוןשיתוף פעולה עם גוף מסחרי וכיו"ב) תבוצע בפטור מלא ממכרז.4.6.2017
460-7-3כריכיית מאירי בע"מהוספת רכיב למחירון "הדפסת מניפה" להתקשרות בעקבות מכרז פומבי מס' 504/2016 למתן שירותי דפוס עבור מפעל הפיסהבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לאעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים.4.6.2017
460-7-5פורום מנהלי כספים ראשייםדמי חבר בפורום מנהלי כספים CFO עבור עובדביטול החלטת ועדה מס' 458-7-2 מיום 17.5.174.6.2017
460-7-6האיגוד הישראלי לכלכלנים עסקייםדמי חבר באיגוד הישראלי לכלכלנים עסקיים עבור עובדהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.4.6.2017
460-7-7מינהל מקרקעי ישראלשירותי חניה באזור בית מפעל הפיס בתל אביבהבקשה מאושרת. התקשרות עם החניונים בסביבת המפעל בתל אביב ובאזור תיעשה בפטור מלא.4.6.2017
459-7-5גיתם בי בי די או בע"משרותי ניהול משבריםהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 34(2) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993, התקשרות אשר שוויה אינו עולה על 200,000 ₪ כולל מע"מ.29.5.17
459-7-1משאבי אנוש זה אנחנו בע"מהשתתפות בכנס משאבי אנוש השנתי עבור gucsהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.25.5.17
459-7-3א.צ.י.כ אחזקות וניהול בע"מ באמצעות עיריית תל אביבפרויקטור להעתקת ביתני מפעל הפיסהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 34(2) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993, התקשרות אשר שוויה אינו עולה על 200,000 ₪ כולל מע"מ.25.5.17
459-7-4הלאה המרכז לקידום אמנויות הבמההתקשרות המשך בעקבות הזמנה להגשת הצעות לניהול וליווי פרויקט מעבדות תרבות של מפעל הפיסהבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.25.5.17
459-7-2ליבר- בקרה, ניהול ותכנון מדיה בע"משירותי בקרת מדיהבכוונת מפעל הפיס להתקשר עם חברת ליבר בקרה ניהול ותכנון מדיה בע"מ למתן שירותי בקרת מדיה, בהתאם לתקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993, ספק יחיד. מי שסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, בדוא""ל Rechesh@pais.co.il, עד ליום 15.6.17 (כולל) לדוא"ל rechesh@pais.co.il.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
חברת ליבר בקרה ניהול ותכנון מדיה בע"מ היא הספק היחיד בישראל העומד בדרישות המינימום ההכרחיות למתן שירותי בקרת מדיה למפעל הפיס. דרישות המינימום הינן כדלקמן:
1. ניסיון במתן שירותי בקרת מדיה מהסוג הנדרש למפעל הפיס לאורך כל 3 השנים הרצופות האחרונות שקדמו למועד ההתקשרות.
2. מתן שירותי בקרת מדיה בטלוויזיה, בדיגיטל ובמדיה אחת נוספת לפחות ל- 8 לקוחות מתוך רשימת 20 המפרסמים המובילים עפ"י דו"ח יפעת (בחיתוך: השקעה שנתית במדיה, במונחי מחירון בשקלים, דו"ח לפי מפרסם (ולא קבוצות אחזקה) אשר כולל את כל אמצעי המדיה וכולל מגזרים-כללי, רוסי, ערבי, דתי/חרדי, לא כולל מפרסמים שהם ספקי מדיה), וזאת לאורך כל השנה הקלנדרית שקדמה למועד ההתקשרות.
3. הספק אינו משרד פרסום ואינו מפעיל אמצעי תקשורת בישראל.
4. הספק ו/או כל חברה קשורה לספק אינם עוסקים, במישרין או בעקיפין, ברכישת פרסום במדיה ו/או שטחי פרסום במדיה, בין עבור עצמם ובין עבור אחרים.
בסעיף זה, יפורשו המונחים הבאים כדלהלן: "חברה קשורה" – כל אחד מסוגי החברות הבאות: חברה-בת של הספק, חברה שהספק הוא חברת בת שלה, חברה-בת אחרת של החברה שהספק הוא חברת בת שלה. "חברה-בת" - חברה אשר חברה אחרת מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.
5. הספק אינו קשור, במישרין או בעקיפין, עם משרד פרסום ו/או עם גורם המפעיל אמצעי תקשורת בישראל, באופן המעורר חשש לניגוד עניינים המונע מן הספק לתת למפעל איזה מהשירותים הנדרשים.
6.הספק הינו בעל זכות שימוש בכל אחת מתוכנות המדידה והבקרה: אינפוסיס, TGI ויפעת, בדרך של רכישת זכות השימוש במישרין מיצרני התוכנות או ממשווקים של היצרנים.
לעניין התנאים שלעיל, "מדיה" ו- "אמצעי תקשורת", משמעם: מכלול הערוצים המשמשים לתקשורת והעברת מסרים ו/או מידע לציבור הרחב, לרבות כל פלטפורמה שיש לה נקודת מגע עם הצרכן הסופי, ואשר דרכה או באמצעותה ניתן להעביר תוכן באמצעות רכישת זכויות מתאימות (כגון שטח פרסום, פני פרסום (פייס), דיספליי, זמן אויר, זמן שידור וכיו"ב.
24.5.17
458-7-1פנייה לחברות השמהפנייה לאיוש המשרה: מנהל/ת מחלקת SOX ודיווחים פיננסיים לאגף הכספים.הבקשה מאושרת. התקשרות עם חברות כח אדם ועם חברות השמה למטרת השמת עובדים או העסקת כח אדם זמני באמצעות חברת כח אדם תיערכנה בפטור ממכרז.17.5.17
458-7-2פורום מנהלי כספים ראשייםדמי חבר בפורום מנהלי כספים CFO עבור דורון פולקהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.17.5.17
458-7-3פתרונות קמפוסיים בע"מקורס מנהל סיכונים ראשי עבור אורית לויןהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.17.5.17
458-7-4אמנים ומופעים שונים  – על פי רשימה שהוגשה לועדת המכרזיםפרויקט בימות פיס לשנת 2017הבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3(11) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, התקשרות שעניינה תרבות, אמנות, בידור או הווי17.5.17
458-7-5אשחר ארגון שרותי חברה ורווחה בע"מהוספת רכיב למחירון "מפגש ייעוץ אישי לעובדי מפעל הפיס" להתקשרות עבור שירותי יעוץ לעובדים לקראת פרישה (אש/ 8235) הבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לאעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים.17.5.17
456-7-1EUROPEAN LOTTERIES AND TOTO ASSOCIATIONביטול החלטת ועדה מס' 454-7-1 - נסיעה והשתתפות של עובדים בכנס השנתי של ה-EL בקראקוב ,פוליןביטול החלטת ועדה מס' 454-7-1 מיום 26.4.1714.5.17
Mazurkas Travel Biuro Podróży Sp. z o.o.נסיעה והשתתפות של עובדים בכנס השנתי של ה-EL בקראקוב ,פוליןהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.14.5.17
456-7-2נובוסטי נידיילי בע"מפרסום מודעות בעיתוני רשת נובוסטי נידיילי בשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.14.5.17
456-7-3שותפות אליפים פ.ד עיתונות ותקשורת בע"מפרסום מודעות בעיתון אפוכה בשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.14.5.17
456-7-5TLF PUBLICATIONSרכישת ספרות חו"להבקשה מאושרת. לתקנה 34 (6) התקשרות עם תושב מדינת חוץ למכירת טובין או לרכישת שירותים.14.5.17
456-7-6משרד הבטחוןשידורי ג'ינגלים וקמפיינים של מפעל הפיס בגל"צ ובגלגל"צהבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.14.5.17
456-7-7עדיף תקשורת בע"מיום עיון בנושא כנס מעסיקים בתחום הפנסיה והשכר עבור עובדיםהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.14.5.17
457-7-1רשת מדיה בע"מהקרנת הגרלות לוטו ברשת מדיההבקשה מאושרת. פטור מלא מהליך רכש בכל התחומים הקשורים באופן ישיר לתכנון, ניהול,תפעול, הפקה, שידור ויעוץ להגרלות, לרבות כל השירותים הנלווים הכרוכים בהפקה ובשידור ההגרלות.14.5.17
457-7-2ידיעות אינטרנט (YNET)הקרנת הגרלות לוטו באתר YNETהבקשה מאושרת. פטור מלא מהליך רכש בכל התחומים הקשורים באופן ישיר לתכנון, ניהול,תפעול, הפקה, שידור ויעוץ להגרלות, לרבות כל השירותים הנלווים הכרוכים בהפקה ובשידור ההגרלות.14.5.17
455-7-1מגה פרינט ציוד היקפי בע"מהוספת רכיב למחירון - "טונר מדגם HPCF281A עבור מדפסת HP M605", להתקשרות מכח מכרז פומבי מס' 436/2015 לאספקה של טונרים וראשי דיו למדפסות ומכשירי פקס עבור מפעל הפיס

הבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לאעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים.7.5.17
455-7-2אחוזות החוף בע"משירותי חנייה בחניון הצפירה ליד בניין מפעל הפיס ברחוב המסגר, תל אביבהבקשה מאושרת. התקשרות עם החניונים בסביבת המפעל בתל אביב ובאזור תיעשה בפטור מלא.7.5.17
455-7-3בי.די.אי קופאס בע"מהוספת רכיב למחירון – "בחינת הדו"חות הכספיים של 3 הספקים במכרז לייצור כרטיסי חישגד"להתקשרות מכח מכרז סגור לשרותיבחינת "איתנות פיננסית" ובקבלת שירות מידע עסקי (אש/8015)הבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לאעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים.7.5.17
454-7-1EUROPEAN LOTTERIES AND TOTO ASSOCIATIONנסיעה והשתתפות של עובדים בכנס השנתי של ה-EL בקראקוב ,פוליןהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.27.4.17
453-7-2ברלינגטון אינגליש בע"מקורס אנגלית עבור עובדהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.27.4.17
453-7-3מכון התקנים הישראלייום עיון בנושא הבנת מערכת ניהול איכות ISO9001הבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.27.4.17
453-7-4שורה ראשונה ייצוג אמנים ומופעים בע"ממופע של חנן בן ארי בנופש עובדים 2017(במחזור זוגות)הבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3 (11) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993,התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.27.4.17
453-7-5טדי יזמות והפקות 1992מופע של "לוקחים את הזמן" לי בירן מאחר את רוני דלומי בנופש עובדים 2017 (במחזור משפחות)הבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3 (11) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993,התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.27.4.17
453-7-6ישראגרף שירותי משרד בע"מהתקשרות המשך בעקבות מכרז פומבי 362/2013 למתן שירותי קדם דפוסהבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.27.4.17
453-7-7קומפיוטר סי דאטה בע"מהתקשרות בעקבות מכרז מרכזי 16.2.17 חשכ"ל - לרכישת רשיונות ושירותי תמיכה ועדכוני תוכנה (SNS) למערכות וירטואליזציה מבית חברת VMWAREבהתאם לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, תקנה 34 (8) התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם החברה הממשלתית, תיעשה בפטור מלא.27.4.17
452-7-6חיים סודקביץ משרד עו"דיעוץ משפטי, ת.א. 14762/08 אלי כהן נ' מפעל הפיס ואח' הבקשה מאושרת. התקשרות עם יועץ משפטי תיעשה בפטור מלא אם מדובר בטיפול מתמשך באותו נושא וטיפול משלים לטיפול קודם.23.4.17
450-7-1המי"ל בע"מהשתתפות בכנס שירות וחווית לקוח לעובדיםהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.6.4.17
449-7-2פורום מנהלי כספים ראשייםדמי חבר בפורום מנהלי כספים CFO עבור עובדהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.4.4.17
449-7-3ל.ה.ב. (1992) לימודי הכשרהקורס ניהול משא ומתן עבור עובדהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.4.4.17
448-7-2נגריית פראג' סוהייל בע"מהתקשרות המשך בעקבות מכרז פומבי מס' 337/2013 לייצור, אספקה והתקנה של אביזרי ריהוט וציודפרויקט- השבחת חנויות שלמפעל הפיסהבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.2.4.17
448-7-3ניו אייג' טק בע"ממו"מ בעקבות ביטול הליך לחידוש רישוי ותחזוקה למערכת SAFEND  הבקשה מאושרת.  בהתאם לתקנה 23(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.2.4.17
447-7-1פדינגטון תקשורת חזותית בע"מהוספת רכיב למחירון "שירותי יעוץ וליווי להליך של ייצור ואספקה של כרטיסי חישגד" להתקשרות מכח מכרז פומבי מס' 312/2012 למתן שירותי עיצוב לכרטיסי חיש גדהבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לאעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים.22.3.17
447-7-2GAMING LABORATORIES INTERNATIONAL, LLCייעוץ מקצועי לגבי איכות ההדפסה של כרטיסי חישגד במסגרת ההזמנה לקבלת הצעות לייצור ואספקה של כרטיסי חישגדהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 34(6) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 התקשרות עם תושב חוץ למכירת טובין או לרכישת שירותים.22.3.17
447-7-3ד"ר עודד סושארדליווי סטטיסטי לשינוי מטריצת הלוטוהבקשה מאושרת. פטור מלא מהליך רכש בכל התחומים הקשורים באופן ישיר לתכנון ניהול, תפעול ויעוץ להגרלות.22.3.17
447-7-4שופרסלאספקת מוצרי מזון וצריכה למפעל הפיסהבקשה מאושרת. רכישת מוצרי מזון ומשקאות עבור ישיבות והתכנסויות במשרדי מפעל הפיס תיערך בפטור מלא ממכרז22.3.17
447-7-5שיף הזנפרץ ושות' בע"מהוספת רכיב למחירון "תשלום עבור נסיעות במסגרת בקרת שיתופי פעולה מיזם מלגות מפעל הפיס שנת תשע"ז "להתקשרות למתן שירותי רו"ח וביקורת חשבונות של מפעל הפיסהבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לאעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים.22.3.17
446-7-2פריים ויו בע"מתיקון ותחזוקה של מסכי פלאזמה מדגם primeview pvwall 4215 באולפן ההגרלות הזמני בקומה 1הבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועיתבדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1. הספק Prime View הינו הספק היחיד בישראלהמסוגל לספק שירותי תיקון ותחזוקה למסכים מדגםprimeview pvwall 4215 .
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il, ולהודיע על כך וזאת עד ליום 5.4.17 כולל.
16.3.2017
446-7-3ס.מ.ל- סוכניות מרצים לישראלהרצאה של אנדי רם לאירוע הענקת מלגות לספורטאים מצטיינים שנת תשע"זהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3 (11) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993,התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.16.3.2017
446-7-4יועצים לבחינת בקשות של המועצה לתרבות ולאמנותמתן חוות דעת מקצועית לבקשות של מועצת הפיס לתרבות ולאמנות לשנת 2017הבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3 (11) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993,התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.16.3.2017
446-7-5רכלבסקי, יעוץ, יזמות פרויקטים בע"מ (יובל רכלבסקי)שרותי יעוץ וליווי הפעילות מול הממונה על השכרבמשרד האוצרהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 34(2) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993, התקשרות אשר שוויה אינו עולה על 200,000 ₪ כולל מע"מ.16.3.2017
446-7-6טי.אמ.ג'י. סולושנס בע"מהתקשרות בעקבות מכרז מרכזי - 16.3.19 לאספקת מערכות ניהול ואבטחת מכשירים ניידים (EMM) התקשרות בפטור ממכרז לצורך הקמת המערכת ותחזוקתההבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 34 (8) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג -1993 : התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם החברה הממשלתית.16.3.2017
445-7-1אנשים ומחשבים בע"מדמי חברות שנתית במועדון C3 עבור עובד לשנת 2017הבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.9.3.17
445-7-2דיגיטל אינדקס בע"מפריסת קמפיינים דיגיטליים באתר עכבר העיר לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.9.3.17
445-7-3אם ג'י קיי אחזקות בע"מ (באמצעות מושיק גולדברג)דמי טיפול עבור חידוש רכישת זכויות מוסיקה, קמפיין חישגדהבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועיתבדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1.אם.ג'י. קיי אחזקות בע"מ (מושיק גולדברג)יצר את העיסקה המקורית לשימוש בזכויות הבלעדיות ביצירה "you can't always get what you want" של הרולינג סטונס עבור כרטיס חישגד.
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il , ולהודיע על כך וזאת עד ליום 30.3.17 (כולל).
9.3.17
445-7-4דליה הוצאה לאור בע"מחידוש זכויות היוצרים למוסיקה, לקמפיין חישגד מנציגתה של ABKCO בישראלהבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועיתבדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1. דליה הוצאה לאור בע"מ הינה הנציגה בישראל של חברת ABKCO בעלת הזכויות הבלעדיות ביצירה"you can't always get what you want" של הרולינג סטונס.
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il , ולהודיע על כך וזאת עד ליום 30.3.17 (כולל).
9.3.17
445-7-5עננה בע"מחידוש זכויות ההקלטה של היוצרים, הלהקה ובעלי הזכויות העולמיות של רפרטואר ABKCO - קמפיין חישגד עבור שנת 2017-2018הבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועיתבדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1. חברת עננה בע"מ הנה בעלת הזכויותבלעדי בישראל לזכויות ההקלטה של היוצרים, הלהקה ובעלי הזכויות העולמיות של רפרטואר ABKCO.
2 . אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il , ולהודיע על כך וזאת עד ליום 30.3.17 (כולל).
9.3.17
445-7-6גריי קונטקט בע"מהפקה ושידור של סרטוני תדמית של מפעל הפיס , פרויקט 'דקה לשמונה' בערוצים 2, 1, 9, 10 ו-20הבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועיתבדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1. גריי קונטקט בע"מ היא בעלת זכות בלעדית להפקת סרטונים ושידורםבמדיה "דקה לשמונה" בערוץ 2 (שידורי קשת), בערוץ 10, בערוץ 1, בערוץ 9 ובערוץ 20.
2 . אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il , ולהודיע על כך וזאת עד ליום 30.3.17 (כולל).
9.3.17
445-7-7אנשים ומחשבים בע"מהשתלמותבנושא טכנולוגיה בשירות נגישות עבור עובדיםהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.9.3.17
445-7-9מור וקינמון ארועים וכנסים בע"מהתקשרות בפטור כספי בעקבות ביטול הליך להפקת אירוע הרמת כוסית לעובדי מפעל הפיס, חג פסח תשע"ז 2017הבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 34(2) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993, התקשרות אשר שוויה אינו עולה על 200,000 ₪ כולל מע"מ.9.3.17
444-7-1שאוליאן סחר ושרותי חשמל בע"ממו"מ בעקבות ביטול הליך להזמנה להגשת הצעות לאספקה של מוצרי חשמל למפעל הפיסהבקשה מאושרת.בהתאם לתקנה 23(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.2.3.17
444-7-2אחוזות החוף בע"משירותי חנייה לעובדי מפעל הפיס בחניון גולדההבקשה מאושרת. התקשרות עם החניונים בסביבת המפעל בתל אביב ובאזור תיעשה בפטור מלא.2.3.17
444-7-3ליברל תקשורת בע"מפרסום מודעות במגזין ליברל בשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.2.3.17
443-7-1ד.נ- גישורים ובורריות בע"מ (כב' השופטת דינה אפרתי )הליך גישור בנושא תביעההבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 5 (ג)(4) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993 ניתן להתקשר בפטור ממכרז עם מגשר שהתמנה מטעם בית המשפט ובלבד שהמגשר הוא בעל כישורים, ניסיון ומוניטין מובהקים בתחומו.28.2.17
443-7-2התקשרות עם אמנים :גרטמן הדס אסתר
אבינעם איש שלום ברק
להקת המחול ענבל פינטו
נועה קנולר
עלילה מקומית
טל גורדון
ראידה אדון
סעיד אלהנרי
יפתח קליין
אנסמבל אלעד
פלורסהיים שרונה
עמותה למחול ואומנויות ניב שיינפלד ואורן לאור
אוהד קנולר
דוד נאו בוחבוט
תורן דן
מיריי שינאן
קרן שפילשר
פרויקט ינשופים - התקשרות עם אמניםהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3 (11) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993,התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.28.2.17
443-7-4ארקיע קווי תעופה ישראלייםדמי רישום, טיסה ולינה עבור כנס שנתי שללשכת עורכי הדין עבור עובדהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.28.2.17
443-7-5נאות אביב בע"משרותי חנייהלדירקטורים, למנויים ולמוזמנים אחרים.הבקשה מאושרת. התקשרות עם החניונים בסביבת המפעל בתל אביב ובאזור תיעשה בפטור מלא.28.2.17
443-7-6Copperbergהשתתפות של המנכ"ל בכנס שבדיההבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.28.2.17
443-7-7אי.טי.אפ אס גרופ בע"מהתקשרות המשך בעקבות מכרז פומבי מס' 300/2012 למתן שירותי יעוץ ותמיכה בבסיסי נתונים מסוג Oracle ו- Sql serverהבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.28.2.17
442-7-1אדלר חומסקי תקשורת שיווקית בע"מהתקשרות המשך בעקבות התקשרות למתן שירותי פרסום למפעל הפיסהבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.19.2.17
442-7-1גיתם בי.בי.די.או. בע"מהתקשרות המשך בעקבות התקשרות למתן שירותי פרסום למפעל הפיסהבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.19.2.17
442-7-3ידיעות אחרונות בע"מ (מחלקת מודעות)שת"פ במיזם "המורה של המדינה" 2017הבקשה מאושרת. כל התקשרות שעניינה פרסום שאיננו באמצעי התקשורת והמדיה (כגוןשיתוף פעולה עם גוף מסחרי וכיו"ב) תבוצע בפטור מלא ממכרז.19.2.17
442-7-4אייל שביט בע"משת"פ בפורום הפיס לחינוך וכלכלה בירושליםהבקשה מאושרת. כל התקשרות שעניינה פרסום שאיננו באמצעי התקשורת והמדיה (כגוןשיתוף פעולה עם גוף מסחרי וכיו"ב) תבוצע בפטור מלא ממכרז.19.2.17
442-7-8יעל מן שחרהרצאה ליום המשפחה 2017 לעובדי מפעל הפיסהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3 (11) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993,התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.19.2.17
442-7-9אחוזות החוף בע"משרותי חנייה לעובדי מפעל הפיס בחניון התרבותהבקשה מאושרת. התקשרות עם החניונים בסביבת המפעל בתל אביב ובאזור תיעשה בפטור מלא.19.2.17
441-7-1World Lottery Associationדמי חבר בארגון WLAהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 34(6) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 התקשרות עם תושב חוץ למכירת טובין או לרכישת שירותים.9.2.17
441-7-2ביתק טכנולוגיות בע"משרותי תיקונים למערכת שאיבת אבק מרכזית בבנייןמפעל הפיס בהפטמן ת"אהבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועיתבדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1.חברת ביתק ישראל בע"מ הינה החברה היחידה בארץ הנותנת שירות תיקונים למערכת אשר הותקנה עלידה במפעל הפיס.|
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il, ולהודיע על כך וזאת עד ליום 1.3.17 (כולל).
9.2.17
441-7-4פאשה תל אביב (מסעדה)אירוח וכיבוד לישיבות דירקטוריון וועדות דירקטוריוןהבקשה מאושרת. רכישת מוצרי מזון ומשקאות עבור ישיבות והתכנסויות במשרדי מפעל הפיס תיערך בפטור מלא ממכרז.9.2.17
440-7-1ג'רוסלם פוסט - פלשתין פוסט בע"מפרסום תדמיתי בעיתון מעריב סופהשבועהבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.7.2.17
440-7-3דפוס בארי שותפות מוגבלת ו- יוסף וולף ושות' בע"מהתקשרות המשך בעקבות מכרז פומבי מס' 191/2011 לביצוע הדפסה של טפסי הגרלההבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.7.2.17
440-7-4דיקם עין חרוד (מאוחד) אגש"ח בע"מהתקשרות בעקבות מכרז פומבי מס' 188/2011 לאספקת גלילי נייר מודפסים למסופי לוטומטהבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.7.2.17
440-7-5איי.ג'י.טי פוריין הולדינגס קורפוריישן (ג'יטק ישראל בע"מ)אספקת גלילי נייר מודפסים למסופי לוטומטהבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.7.2.17
440-7-6מנהלת ליגת העל בכדורסל לגברים (2002) בע"משיתוף פעולה תדמיתי עם מנהלת ליגת העל בתחרות הקלעי של המדינההבקשה מאושרת. כל התקשרות שעניינה פרסום שאיננו באמצעי התקשורת והמדיה (כגוןשיתוף פעולה עם גוף מסחרי וכיו"ב) תבוצע בפטור מלא.
7.2.17
440-7-8EUROPEAN LOTTERIES AND TOTO ASSOCIATIONהשתתפות בכנס WLA עבור עובדהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.7.2.17
438-2-3הזמנה לקבלת הצעות לייצור ואספקה של כרטיסי חישגד ושירותים קשוריםהבקשה להתקשרות בפטור ממכרז מאושרת. בהתאם לתקנה 3(31) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה פניות מגופים הטוענים כי קיים ספק ישראלי שביכולתו לבצע את ההתקשרות תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט, כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1. כל כרטיסי הגירוד של מפעל הפיס הינם מקוונים ונדרש ידע ספציפי וניסיון בפועל מול מפעלי הגרלות, ביכולת להדפיס את הכרטיסים באופן אקראי בהתאם למבנהסל הפרסים כמו גם ביכולת ההתממשקות למערכות הזכיות והמלאי הממוחשבת הייחודית של מפעל הפיס שנרכשה מ IGT.
2. הניסיון הייחודי אינו נדרש רק בתחום ההדפסה עצמה, אלא גם בתחום התמיכה המחשובית והממשק למערכת המקוונת של מפעל הפיס שנרכשה מ- IGT.
3. בישראל לא קיים יצרן כרטיסים בעל ניסיון מוכח בתחום של יצור כרטיסי גרוד מקוונים למפעלי הגרלות.
4. אדם הסבור כי קיים ספק ישראלי המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל Rechesh@pais.co.il, ולהודיע על כך – וזאת עד ליום 20.2.17 (כולל).
31.1.17
439-7-1תומר בירן מדיה מיוזיק בע"מהפקת ג'ינגלים לקמפיינים של מפעל הפיסהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3 (11) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993,התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.26.1.17
439-7-2פריזמה מערכות שקילה בע"משירות וכיול לציוד השקילה של כדורי ההגרלההבקשה מאושרת. פטור מלא מהליך רכשבכל התחומים הקשורים באופן ישיר לתכנון, ניהול,תפעול, הפקה, שידור ויעוץ להגרלות, לרבות כל השירותים הנלווים הכרוכים בהפקה ובשידור ההגרלות.26.1.17
439-7-3ישראל 10 שרותי הערוץ החדש בע"משידור הגרלות הלוטו בערוץ 10הבקשה מאושרת. פטור מלא מהליך רכשבכל התחומים הקשורים באופן ישיר לתכנון, ניהול,תפעול, הפקה, שידור ויעוץ להגרלות, לרבות כל השירותים הנלווים הכרוכים בהפקה ובשידור ההגרלות.26.1.17
439-7-4קשת ריתוך בע"מהתקשרות המשך בעקבות מכרז פומבי 210/2011 שיפוץ ביתנים של מפעל הפיסהבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.26.1.17
438-7-1מעברים - אקטואריה וייעוץ פנסיוני בע"מייעוץ וניהול בתחום יחסי עבודההבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 34(2) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993, התקשרות אשר שוויה אינו עולה על 200,000 ₪ כולל מע"מ.19.1.17
438-7-2יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"משרותי מידע יומיים מן התקשורת הכתובה (אספקת קטעי עיתונות)הבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועיתבדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.עיקרי חוו"ד המקצועית:
1.יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ הינו הספק היחיד למתן שירותי מידע יומיים מהתקשרות הכתובה.
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il, ולהודיע על כך וזאת עד ליום 7.2.17 (כולל).

19.1.17
438-7-3    ג'רוזלם פוסט-פלשתין פוסט בע"מפרסום מודעות בעיתונות הכתובה - קרן ספיר לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.19.1.17
438-7-3     ידיעות תקשורת בע"מפרסום מודעות בעיתונות הכתובה - קרן ספיר לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.19.1.17
438-7-3      רשת שוקן בע"מפרסום מודעות בעיתונות הכתובה - קרן ספיר לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.19.1.17
438-7-3    עיתון ישראל היום בע"מפרסום מודעות בעיתונות הכתובה - קרן ספיר לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.19.1.17
438-7-3      עיתון מקור ראשון שותפות מוגבלתפרסום מודעות בעיתונות הכתובה - קרן ספיר לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.19.1.17
438-7-3      עיתון הארץ בע"מפרסום מודעות בעיתונות הכתובה - קרן ספיר לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.19.1.17
438-7-4     ג'רוזלם פוסט-פלשתין פוסט בע"מפרסום מודעות בעיתונות הכתובה - קרן לנדאולשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.19.1.17
438-7-4   עיתון פנורמה בע"מפרסום מודעות בעיתונות הכתובה - קרן לנדאולשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.19.1.17
438-7-4      טיים אאוט מגזין ישראל בע"מפרסום מודעות בעיתונות הכתובה - קרן לנדאולשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.19.1.17
438-7-4    עיתון ישראל היום בע"מפרסום מודעות בעיתונות הכתובה - קרן לנדאולשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.19.1.17
438-7-4    גלובס פבלישר עיתונותפרסום מודעות בעיתונות הכתובה - קרן לנדאולשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.19.1.17
438-7-4  עיתון הארץ בע"מפרסום מודעות בעיתונות הכתובה - קרן לנדאולשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.19.1.17
438-7-5קניון העיר תל אביב בע"משיתוף פעולה מפעל הפיס וגינדי תל אביב לצורך הצגת קולקציות מעצבי האופנה הנבחרים בשבוע האופנה גינדי תל אביבהבקשה מאושרת. כל התקשרות שעניינה פרסום שאיננו באמצעי התקשורת והמדיה (כגון מתן חסויות בכנסים, שיתוף פעולה עם גוף מסחרי וכיו"ב) תבוצע בפטור מלא.19.1.17
438-7-6המודיע חברה בע"מפרסום תדמיתי באירוע לנשים של עיתון המודיע – ינואר 2017הבקשה מאושרת. קבלת שירותים נלווים אגב פרסום במדיה - אגב ההתקשרות העיקרית עם גוף מדיה, המפעל רשאי לרכוש מאותו גוף גם שירותים נלווים כגון: צילום, הפקה וכיו"ב.19.1.17
437-7-1אלפא תעשיות שלטים בע"מ ו- א.מ. המשלט בע"מהוספת רכיבים למחירון "שלט אלומיניום ע"ג קונסטרוקציות הקירוי במידות 120*700 ס"מ ו- "שלט אלומיניום ע"ג קונסטרוקציות הקירוי במידות 120*100ס"מ להתקשרות לייצור, אספקה, התקנה, שיפוץ ותחזוקה של שילוט למבני פיס הבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לאעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים.12.1.17
437-7-2המשביר החדש לצרכןפעילות גיוס מנוי פיס ברשת המשביר לצרכןהבקשה מאושרת. כל התקשרות שעניינה פרסום שאיננו באמצעי התקשורת והמדיה (כגון מתן חסויות בכנסים, שיתוף פעולה עם גוף מסחרי וכיו"ב) תבוצע בפטור מלא.12.1.17
437-7-4עומר ברקחבר ועדת שיפוט פעילות בפייסבוק - פרס ספירהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3 (11) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993, התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.12.1.17
437-7-6חורב יועצים בע"מיועץ לניהול תיק השקעותהבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.12.1.17
436-7-1וואלה תקשורת בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.8.1.17
436-7-1ידיעות תקשורתפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.8.1.17
436-7-1FACEBOOKפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.8.1.17
436-7-1GOOGLEפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.8.1.17
436-7-1ערוץ הספורט בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.8.1.17
436-7-1סיטינט בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.8.1.17
436-7-1נענע 10 בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.8.1.17
436-7-1קורל תק (יד2) בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.8.1.17
436-7-1כיכר השבת בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.8.1.17
436-7-1בחדרי חרדים בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.8.1.17
436-7-1ישראל ניוז (ערוץ 7)פרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.8.1.17
436-7-1ג'אבר מדיה בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.8.1.17
436-7-1בוקרא תקשורת בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.8.1.17
436-7-1שופוני בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.8.1.17
436-7-1ארטימדיהטכנולוגיות בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.8.1.17
436-7-1נאור תקשורת שיווקית בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.8.1.17
436-7-1טאבולה בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.8.1.17
436-7-1Outbrain Ins אאוט ברייןפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.8.1.17
436-7-2FACEBOOKפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017 עבור קרן לנדאוהבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.8.1.17
436-7-2ידיעות אינטרנטפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017 עבור קרן לנדאוהבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.8.1.17
436-7-2הוצאת עיתון הארץפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017 עבור קרן לנדאוהבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.8.1.17
436-7-2ג'אבר מדיה בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017 עבור קרן לנדאוהבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.8.1.17
436-7-2נאור תקשורת שיווקית בע"מפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017 עבור קרן לנדאוהבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.8.1.17
436-7-3FACEBOOKפרסום קמפיינים דיגיטליים באתרי אינטרנט לשנת 2017 עבור קרן ספירהבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.8.1.17
436-7-5לשכת עורכי דין בישראלדמי חבר ללשכת עורכי דין לעובדים לשנת 2017הבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.8.1.17
436-7-6פריים מערכות תוכנה פיננסיות בע"מתחזוקה למערכת פרייס ובורסההבקשה מאושרת. ספק שייצר ו/או פיתח ו/או הקים מערכת עבור המפעל –רשאי המפעל להתקשר עמוכספק יחיד לעניין שירותי תחזוקה, ביצוע שינויים ושיפורים ושעות עבודה, לרבות לעניין אספקת מערכות משלימות או דומות (גם במקרה שלא קיים הסכם בתוקף ו/או אופציות להארכת ההתקשרות), עד שהמערכת תצא מכלל פעולה.8.1.17
436-7-7קיי. סי. אס ניהול ידע בע"מקורס ג'נריקה עבור עובדיםהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.8.1.17
436-7-8הכשרה חברה לביטוח בע"מהוספת רכיב למחירון "חבות המוצר" להתקשרות בעקבות מכרז סגור לביטוח נכסי מפעל הפיס וחבויותיוהבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לאעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים.8.1.17
436-7-9בזק בינלאומי בע"מהוספת רכיבים למחירון להתקשרות למתן שירותי ISP קישוריות לאינטרנט, תחזוקת חומרה, תוכנה ורישוי למערכות LinkProofהבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לאעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים.8.1.17
436-7-10תוויאור ישורון אברהם (חמדת ימים)מופע אומנותי מוסיקלי במועדון הופעות"חמדת ימים" בכנס המועצה לתרבות ואמנותהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3 (11) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993, התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.8.1.17
435-7-1פוליסי יעוץ ותקשרות פוליטית בע"מייעוץ ולובינג בכנסת ומשרדי ממשלההבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 34(2) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993, התקשרות אשר שוויה אינו עולה על 200,000 ₪ כולל מע"מ.4.1.17
435-7-2גלובס פבלישר עיתונות בע"מפרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-2ג'רוסלם פוסט פלשתין פוסט בע"מפרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-2עיתון הארץ בע"מפרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-2וסטי 1992 בע"מפרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-2טיים אאוט מגזין ישראל בע"מפרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-2ידיעות אחרונות בע"מ (מחלקת מודעות)פרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-2ידיעות תקשורת בע"מפרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-2ישראל פוסט מדיה ופרסוםפרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-2מדריכי פנאי - פנאי פלוספרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-2רשת שוקן בע"מפרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-2רשת עיתונות מקומית-לוקאל אינטראקטיבפרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-2גל גפן רשת מקומונים בע"מפרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-2נידיילי תקשורת בע"מפרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-2אפ איי מדיה בע"מפרסום מודעות, ואינסרטים ומוצרי תוכן שיווקי בעיתונות ובאתרי הבית לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-3בקשו פניו 18 בע"מ - בקהילה+מורשהפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-3ב"שבע" השבועון לציבורפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-3ג. פרסומי ישראל ירושלים - גילוי דעתפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-3חדשות המחנה בע"מ - המחנה החרדיפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-3המודיע חברה בע"מפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-3בשורת תשס"ט ש.י. בע"מ - המבשרפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-3יום ליום (תקשורת 2002) בע"מפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-3יתדות ת.ש.מ.ן הוצאה לאור - יתד נאמןפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-3כח המשלח בע"מ - כפר חב"דפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-3עתון מקור ראשון שותפות מוגבלתפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-3עיתון משפחה בע"מפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-3עולם קטן תקשורת בע"מפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-3חשיפה תקשורת המונים בע"מ-ענייניםפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-3פרסום בריש גלי בע"מ - נופיםפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-3אגודת מוסדות קהילתיים - צאנזפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-3קו עיתונות דתית בע"מפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-3שבתוןפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-3צוקרמן אשר חנן - שעה טובהפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-3תאיר נרי ייעוץ והשקעות בע"מפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-3משקיף פאבלישינג – זמןפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-3תכלת תקשורת – מגזין נשיםפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-3פרסום אורן – שבת בשבתופרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-3אשדיר פרסום והפצה בע"מפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-3לוזון ראובן – שביעיפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-3בטאון עולם התורה הפלס בע"מפרסום מודעות בעיתונות במגזר דתי – חרדי לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-4רדיו א-שמס בע"משידורי ג'ינגלים וקמפיינים ברשתות הרדיו לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-4רדיו ירושליםשידורי ג'ינגלים וקמפיינים ברשתות הרדיו לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-4רדיו קול הים האדוםשידורי ג'ינגלים וקמפיינים ברשתות הרדיו לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-4שפ"מ אפיקים בע"משידורי ג'ינגלים וקמפיינים ברשתות הרדיו לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-4שרותי פרסום אזוריי בע"מ (שפ"א)שידורי ג'ינגלים וקמפיינים ברשתות הרדיו לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-4אודיו רדיו אונליין בע"משידורי ג'ינגלים וקמפיינים ברשתות הרדיו לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-4קולהרמה בדתישידורי ג'ינגלים וקמפיינים ברשתות הרדיו לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-4רדיו 89 בע"משידורי ג'ינגלים וקמפיינים ברשתות הרדיו לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-5הטלויזיה חינוכית הישראליתהקרנת תשדירי מפעל הפיס בטלויזיה לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-5ישראל 10-שרותי הערוץ החדש בע"מ- ערוץ10הקרנת תשדירי מפעל הפיס בטלויזיה לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-5ערוץ 24 בע"מהקרנת תשדירי מפעל הפיס בטלויזיה לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-5וש טלקנל בע"מ (ישראל פלוס ערוץ 9)הקרנת תשדירי מפעל הפיס בטלויזיה לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-5שידורי קשת בע"מ (ערוץ 2)הקרנת תשדירי מפעל הפיס בטלויזיה לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-5רשת נגה בע"מ (ערוץ 2)הקרנת תשדירי מפעל הפיס בטלויזיה לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-5רשות השידורהקרנת תשדירי מפעל הפיס בטלויזיה לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-5ערוץ יהודי – ערוץ 20הקרנת תשדירי מפעל הפיס בטלויזיה לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-5הלא טי.וי בע"מהקרנת תשדירי מפעל הפיס בטלויזיה לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-6עומרי ראשד ו/או ג'מילה – אלמדינה - חדשפרסום מודעות בעיתונות ובאתרי הבית במגזר הערבי לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-6פרחאת איאד יוסף – בלדנא - חדשפרסום מודעות בעיתונות ובאתרי הבית במגזר הערבי לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-6אלאתיחאד לפרסום ושיווק בע"מפרסום מודעות בעיתונות ובאתרי הבית במגזר הערבי לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-6אלמסאר מדיה בע"מפרסום מודעות בעיתונות ובאתרי הבית במגזר הערבי לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-6חברת אל-סינארה הוצאה לאור בע"מפרסום מודעות בעיתונות ובאתרי הבית במגזר הערבי לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-6חדית אל נאס בע"מפרסום מודעות בעיתונות ובאתרי הבית במגזר הערבי לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-6חלבי מנעם פארם - כל אל נאספרסום מודעות בעיתונות ובאתרי הבית במגזר הערבי לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-6כל אל ערב בע"מפרסום מודעות בעיתונות ובאתרי הבית במגזר הערבי לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-6פייסל אלמקאל בע"מפרסום מודעות בעיתונות ובאתרי הבית במגזר הערבי לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-6עיתון פנורמה בע"מפרסום מודעות בעיתונות ובאתרי הבית במגזר הערבי לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-6אלאחבאר אלערביהפרסום מודעות בעיתונות ובאתרי הבית במגזר הערבי לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-6אלסבוע אלערבי (קתנאני עטוה)פרסום מודעות בעיתונות ובאתרי הבית במגזר הערבי לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-6אקסטרא טופ הפקטות עיתון "חיפה"פרסום מודעות בעיתונות ובאתרי הבית במגזר הערבי לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-7איי.אן.סי- פרסום חוצות בע"מ- אנקומדיהפרסום שילוט חוצות לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-7א.ח.ברק פרסום (2003)פרסום שילוט חוצות לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-7ברעם פרסום מקורי בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-7ג'יסידקו ישראל בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-7פרסום דיל טוב בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-7הדיה שילוט חוצות בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-7חוצות זהב בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-7חב' יארא לפרסום ויחסי ציבור בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-7יוג' פתרונות מדיה בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-7כנען מדיה פרסום בתנועה בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-7אבנר לביא אחזקות בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-7מגה מדיה פרסום חוצות בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-7מקסימידיה פרסום חוצותפרסום שילוט חוצות לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-7מרקעים שילוט חוצות בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-7מבט ראשון פרסום חוצות בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-7נורסטאר מדיה בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-7פורום ארט (אומנות) בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-7קומיוניקטיוי בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-7רפיד ויז'ן בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-7פרסום עלפרסום שילוט חוצות לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-7ח.ו.ט. אלפא שילוטפרסום שילוט חוצות לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-7שמול פרסום חוצותפרסום שילוט חוצות לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-7בילבורד פרסום בע"מפרסום שילוט חוצות לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-8גלובוס מקס בע"מפרסום בבית קולנוע לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-8ניו לינאו סינמה בע"מ (סינימה סיטי)פרסום בבית קולנוע לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-8ת.י.תאטראות 2004 בע"מ - בית קולונוע רב-חןפרסום בבית קולנוע לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-8בתי קולנוע לב בע"מפרסום בבית קולנוע לשנת 2017הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-9שווקים מלמד יועצים ויזמים בע"מיועץ סטטיסטיהבקשה מאושרת. פטור מלא מהליך רכשבכל התחומים הקשורים באופן ישיר לתכנון ניהול, תפעול ויעוץ להגרלות.4.1.17
435-7-10בי.די. איי קופאס בע"מהוספת רכיב למחירון " "דו"חות מאת רשם החברות ונסחי טאבו" להתקשרות של מנוי שנתי מידע עסקיהבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לאעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים.4.1.17
435-7-11שידורי קשת בע"משידור פרומואים לקראת שידור טקס פרס ספירהבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-12שידורי קשת בע"משידור פרומואים לקראת שידור טקס פרס לנדאוהבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים.4.1.17
435-7-13סי. טי. וי. מדיה ישראל בע"מהתקשרות המשך לאספקה, התקנה ותפעול של מערכת לשילוט חוצות אלקטרוני ע"ג מסכי LEDבביתני מפעל הפיסהבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.4.1.17
435-7-14שיפמן אהובהחבר הועדה המפקחת על ההגרלות (נציג ציבור)הבקשה מאושרת. פטור מלא מהליך רכשבכל התחומים הקשורים באופן ישיר לתכנון ניהול, תפעול ויעוץ להגרלות.4.1.17
435-7-14מוטי קרמרחבר הועדה המפקחת על ההגרלות (נציג ציבור)הבקשה מאושרת. פטור מלא מהליך רכשבכל התחומים הקשורים באופן ישיר לתכנון ניהול, תפעול ויעוץ להגרלות.4.1.17
435-7-14יהושוע גלסברגחבר הועדה המפקחת על ההגרלות (נציג ציבור)הבקשה מאושרת. פטור מלא מהליך רכשבכל התחומים הקשורים באופן ישיר לתכנון ניהול, תפעול ויעוץ להגרלות.4.1.17
433-7-1קליבר תקשורת בע"מפעילות מכירת מנויים ללקוחות ברשת המשביר וברשת ויקטוריהבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועיתבדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1. חברת קליבר תקשורת הינה הספק היחיד המורשה לפעול במכירה/שיווק ללקוחות המשביר לצרכן ורשת ויקטורי. כמו כן, חברת קליבר הינה היחידה המורשית לפנות טלפונית לקובץ הלקוחות הייחודי שלחברי מועדון של המשביר לצרכן ומועדון של רשת ויקטורי ולהציע להם הטבות והצעות מכר שונות.
2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il , ולהודיע על כך וזאת עד ליום 11.1.17 (כולל).
22.12.16
433-7-2סינריון פיתוח ומערכות בע"מתחזוקת מערכת נוכחות משאבי אנוש לשנת 2017הבקשה מאושרת. ספק שייצר ו/או פיתח ו/או הקים מערכת עבור המפעל –רשאי המפעל להתקשר עמוכספק יחיד לעניין שירותי תחזוקה, ביצוע שינויים ושיפורים ושעות עבודה, לרבות לעניין אספקת מערכות משלימות או דומות (גם במקרה שלא קיים הסכם בתוקף ו/או אופציות להארכת ההתקשרות), עד שהמערכת תצא מכלל פעולה.22.12.16
433-7-3רועי הולנדר יצוג והפקות בע"ממופע סנטד אפ והנחייה בכנס הצעירים הראשון תשע"זהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 3 (11) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993,התקשרות לרכישת שירותים או טובין ייחודיים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי.22.12.16
433-7-4מרגליות תיירות ונופש (מלכה משה ו/או אלישבענופש עובגים באוריה שוןמרת שבת באילת לשנת 2017הבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 34(2) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993, התקשרות אשר שוויה אינו עולה על 200,000 ₪ כולל מע"מ.22.12.16
433-7-5מסעדת טעמיםהסעדה לזכיינים חדשים באזור הצפוןהבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.22.12.16
433-7-6מכללות היי טק מדיאטק (2002) בע"מכיתת הדרכה לזכיינים חדשים באזור הצפוןהבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.22.12.16
433-7-7מרכז גישות בע"משירותי קייטרינג בימי הדרכה לזכייני מפעל הפיסהבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.22.12.16
433-7-8מרכז גישות בע"מניהול ועריכת קורסים להכשרת זכיינים חדשים והוספת רכיב כיתת הדרכההבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.22.12.16
433-7-9אגינקס תקשורת ומיחשוב בע"משרותי ניהול, מעקב ובקרה על חיובי תקשורתהבקשה מאושרת. התקשרות המשך בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.22.12.16
433-7-8סנסקום ייעוץ וניהול פרויקטים בע"מהתקשרות בעקבות מכרז מרכזי מממ16-2015 למתן שירותי התייעלות ובקרה בתחום התקשורת למשרדי הממשלה, התקשרות בפטור ממכרז לצורך בדיקה והחזר בגין עלויות תקשורתהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 34 (8) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג -1993 : התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז מרכזי, בתנאים זהים לתנאי החשב הכללי באותו מכרז, או בתנאים המטיבים עם החברה הממשלתית.22.12.16
433-7-9גל – פלפלפרודקשיין הפקות ארועים שרותי קייטירינג בע"משרותי קייטרינג בכנס מלגות תשע"ז באולם סמולרשהבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 34(2) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993, התקשרות אשר שוויה אינו עולה על 200,000 ₪ כולל מע"מ.22.12.16
432-7-1קולטק תקשורת בע"משרות ותחזוקה של מערכת מענה קולי לתוצאות הגרלותהבקשה מאושרת. ספק שייצר ו/או פיתח ו/או הקים מערכת עבור המפעל –רשאי המפעל להתקשר עמוכספק יחיד לעניין שירותי תחזוקה, ביצוע שינויים ושיפורים ושעות עבודה, לרבות לעניין אספקת מערכות משלימות או דומות (גם במקרה שלא קיים הסכם בתוקף ו/או אופציות להארכת ההתקשרות), עד שהמערכת תצא מכלל פעולה.21.12.16
432-7-2מירב חברה לפיתוח תוכנות פיננסיותשירות, תחזוקה לתוכנת שכר והזמנת תלושי שכר לשנת 2017הבקשה מאושרת. ספק שייצר ו/או פיתח ו/או הקים מערכת עבור המפעל –רשאי המפעל להתקשר עמוכספק יחיד לעניין שירותי תחזוקה, ביצוע שינויים ושיפורים ושעות עבודה, לרבות לעניין אספקת מערכות משלימות או דומות (גם במקרה שלא קיים הסכם בתוקף ו/או אופציות להארכת ההתקשרות), עד שהמערכת תצא מכלל פעולה.21.12.16
432-7-3מירב חברה לפיתוח תוכנות פיננסיותהדפסת תלושי שכר לשנת 2017ממערכת תוכנת שכרהבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועיתבדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1. לבית התוכנה יש בלעדיות על פורמט הדפסת תלושי השכר המופק מהתוכנה.
2. 2. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il , ולהודיע על כך וזאת עד ליום 10.1.17 (כולל).

21.12.16
432-7-4אייפיסקאן בע"משירותי תחזוקה למערכת סריקת מסמכיםהבקשה מאושרת. ספק שייצר ו/או פיתח ו/או הקים מערכת עבור המפעל –רשאי המפעל להתקשר עמוכספק יחיד לעניין שירותי תחזוקה, ביצוע שינויים ושיפורים ושעות עבודה, לרבות לעניין אספקת מערכות משלימות או דומות (גם במקרה שלא קיים הסכם בתוקף ו/או אופציות להארכת ההתקשרות), עד שהמערכת תצא מכלל פעולה.21.12.16
432-7-5טופ סולושנס (ל.ה.ב) בע"משירותי תחזוקה,שינויים ושיפורים למערכת נמל"ה (ניהול משובי לקוחות הארגון),הבקשה מאושרת. ספק שייצר ו/או פיתח ו/או הקים מערכת עבור המפעל –רשאי המפעל להתקשר עמוכספק יחיד לעניין שירותי תחזוקה, ביצוע שינויים ושיפורים ושעות עבודה, לרבות לעניין אספקת מערכות משלימות או דומות (גם במקרה שלא קיים הסכם בתוקף ו/או אופציות להארכת ההתקשרות), עד שהמערכת תצא מכלל פעולה.21.12.16
432-7-6הקרן לרווחת עובדי הרשויות בישראלהמשך חברות עובדי מפעל הפיס למועדון צרכנות "שלך"הבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועיתבדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1.לא קיימים בכלל מועדוני צרכנותאחרים המוכנים לצרף אליהם את קבוצת עובדי מפעל הפיס ובפרט מבלי לדרוש מעובדי המפעל להחזיק בכרטיס אשראי של המועדון.
2.אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לאגף התקשרויות רכש ומכרזים במפעל הפיס, לדוא"ל rechesh@pais.co.il , ולהודיע על כך וזאת עד ליום 10.1.17 (כולל).
21.12.16
432-7-7קרדיט גארד בע"מתחזוקה למערכת תשלומים באשראיהבקשה מאושרת. ספק שייצר ו/או פיתח ו/או הקים מערכת עבור המפעל –רשאי המפעל להתקשר עמוכספק יחיד לעניין שירותי תחזוקה, ביצוע שינויים ושיפורים ושעות עבודה, לרבות לעניין אספקת מערכות משלימות או דומות (גם במקרה שלא קיים הסכם בתוקף ו/או אופציות להארכת ההתקשרות), עד שהמערכת תצא מכלל פעולה.21.12.16
430-7-1גלובס פבלישר בע"מהשתתפות בועידת ישראל לעסקים מיום 11.12.16 ועד ליום 12.12.16 עבור עובדהבקשה מאושרת. התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית תיעשה בפטור מלא.13.12.16
430-7-2קליבר תקשרות בע"מפעילות גיוס מנוי פיס ברשת המשביר לצרכן הבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 34(2) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993, התקשרות אשר שוויה אינו עולה על 200,000 ₪ כולל מע"מ.13.12.16
430-7-3טייק טו בע"מהנחיית שידורי ההגרלות היומיות של מפעל הפיס הבקשה מאושרת. פטור מלא מהליך רכש בכל התחומים הקשורים באופן ישיר לתכנון ניהול, תפעול ויעוץ להגרלות.13.12.16
430-7-4תל אביב הפקות בע"מהנחיית שידורי ההגרלות היומיות של מפעל הפיס הבקשה מאושרת. פטור מלא מהליך רכש בכל התחומים הקשורים באופן ישיר לתכנון ניהול, תפעול ויעוץ להגרלות.13.12.16
430-7-5המודיע חברה בע"מ מנוי לעיתון המודיע עבור עובדי מפעל הפיס הבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועית בדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1.החברה היחידה העורכת את העיתון.
2 . היה וקיים ספק אחר המסוגל ליתן את השירותים האמורים, הוא רשאי לפנות למפעל הפיס, אגף התקשרויות רכש ומכרזים, דוא"ל Rechesh@pais.co.il, רח' הפטמן 3, תל אביב, במהלך 14 ימי העבודה החל ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט.
13.12.16
430-7-6גלובס פבלישר עיתונות (1993) בע"מ מנוי לעיתון גלובס עבור עובדי מפעל הפיס הבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועית בדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1. החברה היחידה העורכת את העיתון. .
2 . היה וקיים ספק אחר המסוגל ליתן את השירותים האמורים, הוא רשאי לפנות למפעל הפיס, אגף התקשרויות רכש ומכרזים, דוא"ל Rechesh@pais.co.il, רח' הפטמן 3, תל אביב, במהלך 14 ימי העבודה החל ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט.
12.12.16
430-7-7עיתון המשפחה בע"מ מנוי לעיתון המשפחה עבור עובדי מפעל הפיס הבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועית בדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1.החברה היחידה העורכת את העיתון.
2. היה וקיים ספק אחר המסוגל ליתן את השירותים האמורים, הוא רשאי לפנות למפעל הפיס, אגף התקשרויות רכש ומכרזים, דוא"ל Rechesh@pais.co.il, רח' הפטמן 3, תל אביב, במהלך 14 ימי העבודה החל ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט.
13.12.16
430-7-8ידיעות מנויים וכלכליסטמנוי לעיתון ידיעות אחרונות ולעיתון כלכליסט עבור עובדי מפעל הפיס הבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועית בדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1. החברה היחידה העורכת את העיתון. .
2. היה וקיים ספק אחר המסוגל ליתן את השירותים האמורים, הוא רשאי לפנות למפעל הפיס, אגף התקשרויות רכש ומכרזים, דוא"ל Rechesh@pais.co.il, רח' הפטמן 3, תל אביב, במהלך 14 ימי העבודה החל ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט.
13.12.16
430-7-9הוצאת עיתון הארץ בע"ממנוי לעיתון הארץ ועיתון דה מרקר עבור עובדי מפעל הפיס הבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועית בדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1. החברה היחידה העורכת את העיתון.
2. היה וקיים ספק אחר המסוגל ליתן את השירותים האמורים, הוא רשאי לפנות למפעל הפיס, אגף התקשרויות רכש ומכרזים, דוא"ל Rechesh@pais.co.il, רח' הפטמן 3, תל אביב, במהלך 14 ימי העבודה החל ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט.
13.12.16
430-7-10ג'רוסלם פוסט – פלשתין פוסט בע"ממנוי לעיתון ג'רוסלם פוסט עבור עובדי מפעל הפיס הבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועית בדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1. החברה היחידה העורכת את העיתון.
2. היה וקיים ספק אחר המסוגל ליתן את השירותים האמורים, הוא רשאי לפנות למפעל הפיס, אגף התקשרויות רכש ומכרזים, דוא"ל Rechesh@pais.co.il, רח' הפטמן 3, תל אביב, במהלך 14 ימי העבודה החל ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט.
12.12.16
430-7-11ג'רוסלם פוסט – פלשתין פוסט בע"ממנוי לעיתון מעריב עבור עובדי מפעל הפיס הבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועית בדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1. החברה היחידה העורכת את העיתון.
2. היה וקיים ספק אחר המסוגל ליתן את השירותים האמורים, הוא רשאי לפנות למפעל הפיס, אגף התקשרויות רכש ומכרזים, דוא"ל Rechesh@pais.co.il, רח' הפטמן 3, תל אביב, במהלך 14 ימי העבודה החל ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט.
12.12.16
430-7-12אס אר אל טק בע"משרותי תחזוקה למערכת המנויים המבוססת על תוכנת מיקרופוקוס קובול (COBOL) לשנת 2017הבקשה מאושרת, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 ועל פי חוו"ד מקצועית בדבר התקשרות עם ספק יחיד, בכפוף לבדיקת קיומם של ספקים נוספים לפי תקנה 3א. האישור כפוף לכך שלא תתקבלנה תוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט פניות מגופים הטוענים כי ביכולתם לבצע את ההתקשרות כמפורט להלן. אם תתקבלנה פניות כאמור, יובא הנושא שנית בפני הוועדה.
עיקרי חוו"ד המקצועית:
1. חברת אס אר אל מוצרי תוכנה בע"מ (SRL) הינה הספק היחיד בישראל למוצר מיקרופוקוס קובול של היצרן מייקרו פוקוס.
2. היה וקיים ספק אחר המסוגל ליתן את השירותים האמורים, הוא רשאי לפנות למפעל הפיס, אגף התקשרויות רכש ומכרזים, דוא"ל Rechesh@pais.co.il, רח' הפטמן 3, תל אביב, במהלך 14 ימי העבודה החל ממועד פרסום המודעה באתר האינטרנט.
13.12.16
430-7-13מאלסופט מערכות תוכנה שירותי תחזוקה וייעוץ למערכות FACSYS הבקשה מאושרת. ספק שייצר ו/או פיתח ו/או הקים מערכת עבור המפעל – רשאי המפעל להתקשר עמו כספק יחיד לעניין שירותי תחזוקה, ביצוע שינויים ושיפורים ושעות עבודה, לרבות לעניין אספקת מערכות משלימות או דומות (גם במקרה שלא קיים הסכם בתוקף ו/או אופציות להארכת ההתקשרות), עד שהמערכת תצא מכלל פעולה. 12.12.16
430-7-14אפ איי מדיה בע"מפרסום מודעת תדמית בעיתון פרובסהבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים. 12.12.16
430-7-15אור שי סיטונאות חשמל בע"מהוספת רכיב למחירון להתקשרות לאספקה של אביזרי חשמל לתחזוקה שוטפת של בנייני משרדים של מפעל הפיס הבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת. שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לא עלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים. 13.12.16
430-7-16א.צ. הנדסת חשמל בע"מהוספת רכיב למחירון להתקשרות 415/2014 לביצוע עבודות תחזוקה ותיקונים של מערכות חשמל וכוננות הגרלות במשרדי מפעל הפיסהבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת. שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לא עלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים. 13.12.16
430-7-17א.צ. הנדסת חשמל בע"מהוספת רכיב למחירון "אספקה והחלפת מפסק אוויר ABB 100A X 1N (שירות זה יכלול את ביצוע העבודה והציוד הנלווה)" להתקשרות 415/2014 לביצוע עבודות תחזוקה ותיקונים של מערכות חשמל וכוננות הגרלות במשרדי מפעל הפיס, הבקשה מאושרת. המפעל יהיה רשאי להזמין מספק פריטים שאינם כלולים בחוזה הקיים בין המפעל לבין אותו ספק ובלבד ששיעור הגדלת שווי ההתקשרות בשל הוספה זו, לא יעלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים או על 50% אם ועדת מכרזים עליונה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת. שיעור הגדלת שווי ההתקשרות המבוקש בנסיבות אלו לא עלה על 25% משווי ההתקשרות על פי החוזה הקיים. 13.12.16
430-7-18מלון ניאה (ס.ק מלון קולוני בע"מ)מו"מ בעקבות ביטול הליך לשירותי אירוח הכנס השנתי של חברי מועצת הפיס לתרבות ולאמנות לאישור תוכנית עבודה 2017 הבקשה מאושרת. בהתאם לתקנה 23(ב), התקשרות ללא מכרז בעקבות ביטול מכרז, כאשר עריכת מכרז חדש לא תביא תועלת.13.12.16
430-7-19בן דוד אברהם הכהן (אביעד הכהן)ייעוץ משפטי לדירקטוריון הבקשה מאושרת. התקשרות עם יועץ משפטי תיעשה בפטור מלא אם היא ייעוץ משפטי לדירקטוריון. 13.12.16
430-7-20בן דוד אברהם הכהן (אביעד הכהן)ייעוץ משפטי למועצה הציבורית המייעצתהבקשה מאושרת. התקשרות עם יועץ משפטי תיעשה בפטור מלא אם מדובר בטיפול דומה במהותו לטיפול קודם13.12.16
431-7-1הלא טי וי בע"מפרסום תדמיתי בערוץ הטלויזיה הלא טי וי הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים. 13.12.16
431-7-2בטאון עולם התורה הפלס בע"מפרסום תדמיתי בעיתון הפלס הבקשה מאושרת. פטור מלא ממכרז להתקשרות לפרסום בכלי התקשורת ואמצעי המדיה השונים, וכן לחסויות בכנסים. 13.12.16