חיפוש
מפעל הפיס רכש ומכרזים נוסח המודעה המקורית לרישום ספקים (מאי 2011)

נוסח המודעה המקורית לרישום ספקים (מאי 2011)

 1. בכוונת מפעל הפיס (להלן גם: "המפעל") לערוך רשימות מציעים מסווגות הערוכות לפי סוגי התקשרויות (להלן: "מאגר הספקים" ו/או "מאגר") של ספקים ונותני שירותים בתחומים שלהלן:
  1. ביטוח.
  2. יחסי ציבור.
  3. מחקר ופיתוח.
  4. פרסום (למעט פרסום בכלי התקשרות ובאמצעי המדיה השונים).
  5. עיצוב וגרפיקה.
  6. עבודה בענף התכנון: שירותי אדריכלות, הנדסה, תכנון, יעוץ, ניהול ופיקוח פרויקטים, שמאות מקרקעין ומדידות שטח.
  7. עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים, לרבות: עריכת דין, ראיית חשבון, יעוץ וביצוע מחקרים.
  8. עבודה מדעית /ספרותית.
  9. רכישת השכלה, הכשרה מקצועית.
   (להלן: "ספק").
 2. ספק המבקש להיכלל במאגר הספקים באחד מתחומי העיסוק או במספר תחומי עיסוק הכלולים בו יגיש בקשה בכתב בצירוף כל הפרטים והמסמכים הנדרשים לאגף התקשרויות רכש ומכרזים והכל כמפורט להלן.
   
 3. בקשת הספק תיבדק על ידי ועדת המכרזים של המפעל, והוא יסווג בתחום העיסוק המתאים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של הועדה, בהתבסס על הנתונים והמסמכים שהומצאו על ידו. הודעה על רישום במאגר תישלח לספק.
   
 4. יובהר כי מטרת הליך זה הינה הקמת מאגר של מציעים בכוח לביצוע שירותים ואינו מחייב את מפעל הפיס באופן כלשהו להזמין שירותים כלשהם מאיזה מהמציעים אשר יכללו ברשימה. התקשרות עם ספק הרשום במאגר תיערך בכפוף לקיום הליך מכרז סגור או פנייה תחרותית בין מספר ספקים מתוך המאגר, הכל בהתאם להוראות הדין.
   
 5. תנאים להגשת בקשה להצטרפות למאגר:
  1. רישומו בכל מירשם רלוונטי המתנהל על פי דין בתחום העיסוק הרלוונטי וכן, קיומם של הרשיונות הרלוונטיים הנדרשים על פי הדין.
  2. אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו 1976.
  3. תעודת התאגדות (אם הספק הינו תאגיד).
 6. הספק יפרט ויצרף לבקשתו:
  1. האישורים והרישיונות הדרושים להוכחת קיום התנאים שבסעיף 5 לעיל.
  2. קורות חיים וניסיון מקצועי של בעל המשרד.
  3. תעודות על השכלה.
  4. ניסיון מקצועי מוכח במתן שירותים בתחום העיסוק.
 7. עדכון פרטים:
  1. באחריות הספק לעדכן את מפעל הפיס בדבר שינוי פרטים הרלוונטיים לרישומו במאגר.
  2. ספק שהעביר בעבר את פרטיו למפעל הפיס, מתבקש גם הוא להגיש בקשה להצטרפות למאגר.
  3. מפעל הפיס על פי שיקול דעתו הבלעדי, יעדכן את רשימת הספקים אחת לשנה או אחת לתקופה בהתאם לפרטים שיומצאו על ידי ספקים.
 8. המבקש להירשם במאגר ימלא את טופס הרישום המקוון ויצרף את המסמכים המפורטים בסעיפים 5 ו- 6 לעיל.
   
 9. לשאלות והבהרות נא לפנות לכתובת rechesh@pais.co.il.