חיפוש
מפעל הפיס רכש ומכרזים רישום למאגר הספקים

רישום למאגר הספקים

מודעה מיום 2/2/2014
 

 1. מפעל הפיס (להלן גם: "המפעל") מנהל רשימות מציעים מסווגות הערוכות לפי סוגי התקשרויות (להלן: "מאגר הספקים" ו/או "מאגר") של ספקים ונותני שירותים בתחומים שלהלן:
  1. 1.1. מחקר ופיתוח.
  2. 1.2. עיצוב וגרפיקה.
  3. 1.3. הנדסה
  4. 1.4. עבודה בענף התכנון: שירותי אדריכלות, תכנון, יעוץ, ניהול ופיקוח פרויקטים, שמאות מקרקעין ומדידות שטח.
  5. 1.5. עריכת דין
  6. 1.6. ראיית חשבון
  7. 1.7. בוררות
  8. 1.8. יעוץ
  9. 1.9. ביצוע מחקרים.
  10. 1.10. רכישת השכלה או הכשרה מקצועית
   (להלן: "ספק").
 2. ספק המבקש להיכלל במאגר הספקים באחד מתחומי העיסוק או במספר תחומי עיסוק הכלולים בו יגיש בקשה בכתב בצירוף כל הפרטים והמסמכים הנדרשים לאגף התקשרויות רכש ומכרזים והכל כמפורט להלן.
 3. בקשת הספק תיבדק על ידי ועדת המכרזים של המפעל, והוא יסווג בתחום העיסוק המתאים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של הועדה, בהתבסס על הנתונים והמסמכים שהומצאו על ידו. הודעה על רישום במאגר תישלח לספק.
 4. יובהר כי מטרת הליך זה הינה הקמת מאגר של מציעים בכוח לביצוע שירותים ואינו מחייב את מפעל הפיס באופן כלשהו להזמין שירותים כלשהם מאיזה מהמציעים אשר יכללו ברשימה. התקשרות עם ספק הרשום במאגר תיערך בכפוף לקיום הליך מכרז סגור או פנייה תחרותית בין מספר ספקים מתוך המאגר, הכל בהתאם להוראות הדין.
 5. תנאים להגשת בקשה להצטרפות למאגר:
  1. 5.1. אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו 1976.
  2. 5.2. אישור בתוקף על ניכוי מס.
 6. הספק יפרט ויצרף לבקשתו:
  1. 6.1. האישורים הדרושים להוכחת קיום התנאים שבסעיף 5 לעיל.
 7. עדכון הפרטים
  1. 7.1. באחריות הספק לעדכן את מפעל הפיס בדבר שינוי פרטים הרלוונטיים לרישומו במאגר.
  2. 7.2. מפעל הפיס על פי שיקול דעתו הבלעדי, יעדכן את רשימת הספקים אחת לשנה או אחת לתקופה בהתאם לפרטים שיומצאו על ידי ספקים.
 8. המבקש להירשם במאגר ימלא טופס רישום מקוון ויצרף את המסמכים המפורטים בסעיפים 5 לעיל בכתובת http://www.pais.co.il/Bids/Pages/suppliers.aspx.
 9. לשאלות והבהרות נא לפנות לכתובת rechesh@pais.co.il.
 10. ספק שקיבל אישור על רישום במאגר הספקים של מפעל הפיס מתבקש שלא להירשם בשנית.

 

רישום ספקים כללי

 1. ספק המבקש להירשם לתחום עיסוק אחר יגיש בקשה בכתב בצירוף כל הפרטים והמסמכים הנדרשים לאגף התקשרויות רכש ומכרזים והכל כמפורט להלן.
 2. הודעה על הרישום תישלח לספק.
 3. יובהר כי מטרת הליך זה לאפשר לספקים להציע עצמם לביצוע שירותים עתידיים למפעל הפיס. עצם הרישום אינו מחייב את מפעל הפיס להזמין שירותים כלשהם מאיזה מהספקים אשר יכללו ברשימה.
 4. תנאים להגשת בקשה להצטרפות:
  1. רישומו בכל מירשם רלוונטי המתנהל על פי דין בתחום העיסוק הרלוונטי וכן, קיומם של הרשיונות הרלוונטיים הנדרשים על פי הדין.
  2. אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו 1976.
  3. אישור בתוקף על ניכוי מס
 5. הספק יפרט ויצרף לבקשתו:
  1. האישורים הדרושים להוכחת קיום התנאים שבסעיף 4 לעיל.
 6. באחריות הספק לעדכן את מפעל הפיס בדבר שינוי פרטים הרלוונטיים לרישומו במאגר.
 7. המבקש להירשם ברשימה ימלא טופס רישום מקוון ויצרף את המסמכים המפורטים בסעיפים 4 לעיל.
 8. לשאלות והבהרות נא לפנות לכתובת rechesh@pais.co.il.