חיפוש
מפעל הפיס רכש ומכרזים ארכיון מכרזים מכרז פומבי מס' 320/2017

מכרז פומבי מס' 320/2017

תאריך פרסום:
24/05/2017

לאספקה, הקמה ותחזוקה של מערכת מרכזית לניטור ותפעול אבטחת מידע SIEM


עדכון מיום: 14.8.17

 • המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום רביעי ה- 6.9.17 בשעה 10:00.
   

עדכון מיום: 27.7.17

 • למכרז זה התפרסם מסמך הבהרות מס' 2.
 • תנאי הסף עודכן כדלקמן:
  3.4.1.1 - בסיפת סעיף 3.4.1.1 יתווסף: "או באמצעות קבלני משנה או באמצעות נותני שירות, קרי באמצעות פרילנסרים".
   

עדכון מיום: 5.7.17

 • המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום רביעי ה- 16.8.17 בשעה 10:00.
 • למכרז זה קיים מסמך הבהרות מס' 1.
 • בימים הקרובים יישלח למשתתפי המכרז מסמך הבהרות מס' 2.
   

עדכון מיום: 22.6.2017

 • המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום רביעי ה- 19.7.17 בשעה 10:00.
 • למכרז זה קיים מסמך הבהרות מס' 1.
 • בימים הקרובים יישלח למשתתפי המכרז מסמך הבהרות מס' 2.

עדכון מיום: 6.6.2017
 • המועד האחרון לשאלות הבהרה נדחה ליום ראשון ה- 18.6.17.

נוסח המודעה המקורית

 1. כללי:
  1. 1.1. מפעל הפיס מזמין בזאת הגשת הצעות לאספקה, הקמה ותחזוקה של מערכת מרכזית לניטור ותפעול אבטחת מידע SIEM.
 2. תקופות ההתקשרות:
  1. 2.1. תקופת ההתקשרות תחל ביום הודעת הזכייה לספק הזוכה ותסתיים בתום שנת אחריות למערכת SIEM (להלן בסעיף זה: "תקופת ההתקשרות הבסיסית").
  2. 2.2. המפעל יהא רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות הבסיסית בתקופות נוספות שמשכן המצטבר לא יעלה על 9 שנים (להלן בסעיף זה: "תקופות האופציה").
  3. 2.3. בתום תקופות האופציה (9 השנים לעיל), ובכפוף להסכמת הספק, המפעל יהיה רשאי להאריך את ההתקשרות בתקופות נוספות, לצורך תחזוקת המערכת עד לתום פעילותה במפעל הפיס.
  4. 2.4. האמור לעיל ביחס לתקופת ההתקשרות כפוף להוראות המכרז.
 3. תנאי הסף:
  רשאי להשתתף במכרז רק מציע העומד בעצמו, במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בכל הדרישות הבאות:
  1. 3.1. המציע הינו ספק מורשה למערכת SIEM של אחד מהיצרנים הבאים:
   1. 3.1.1. חברת HP
   2. 3.1.2. חברת McAfee/INTEL
   3. 3.1.3. חברת IBM
  2. 3.2. במהלך 48 החודשים האחרונים, שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, המציע סיפק והקים, ל- 3 לקוחות לפחות בישראל, מערכות SIEM העומדות בדרישות המצטברות שלהלן:
   1. 3.2.1. מערכת אחת לפחות מבין 3 המערכות לעיל הינה של יצרן המערכת המוצעת למפעל הפיס במכרז זה.
   2. 3.2.2. מערכת ה- SIEM הופעלה אצל כל אחד מהלקוחות על לפחות 300 שרתי WIN ו/או לינוקס.
   3. 3.2.3. לכל אחת ממערכות ה- SIEM שהוקמו ע"י המציע יש capacity של לפחות 750 EPS.
   4. 3.2.4. במועד האחרון להגשת הצעות למכרז, לפחות 2 מהמערכות הנ"ל עובדות בסביבת הייצור (Production) 6 חודשים לפחות.
  3. 3.3. תנאי סף למנהל הפרוייקט המוצע:
   1. 3.3.1. המציע מציע בהצעתו מנהל פרויקט, העומד בתנאים הבאים:
    1. 3.3.1.1. מנהל הפרוייקט המוצע מועסק על ידי המציע ביחסי עובד- מעסיק.
    2. 3.3.1.2. במהלך 60 החודשים האחרונים, שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, מנהל הפרוייקט המוצע שימש כמנהל פרוייקט ב-2 פרוייקטי הקמה של מערכת SIEM, שלפחות אחת מהן הינה מערכת SIEM של היצרן המוצע על ידי המציע במכרז זה.
  4. 3.4. תנאי סף למומחה היישום המוצע:
   1. 3.4.1. המציע מציע בהצעתו מומחה יישום, העומד בתנאים הבאים:
    1. 3.4.1.1. מומחה היישום המוצע מועסק על ידי המציע ביחסי עובד-מעסיק.
    2. 3.4.1.2. במהלך 36 החודשים האחרונים, שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, מומחה היישום המוצע שימש כמומחה היישום ב- 2 פרוייקטי הקמה של מערכת SIEM, שלפחות אחת מהן הינה מערכת SIEM של היצרן המוצע על ידי המציע במכרז זה.
 4. דרישות חובה מהספק הזוכה:
  1. 4.1. בתוך 7 ימי עבודה ממועד הודעת הזכייה לספק הזוכה, תתקיים ישיבת התנעה במהלכה יידרש הספק למסור למפעל תכנית עבודה מפורטת (להלן: "תכנית העבודה") להקמה, הטמעה ותחזוקה של המערכת שהוצעה על ידו במכרז.
  2. 4.2. הספק הזוכה יידרש להקים את המערכת במפעל הפיס בהתאם לכל הדרישות הטכניות המפורטות בנספח א'–המפרט הטכני. כל הסתייגות ו/או שינוי ו/או הפחתה מדרישות המפרט על ידי הספק לאחר זכייתו במכרז עשויה להביא להפסקת ההתקשרות עימו.
  3. 4.3. יודגש כי ההחלטה על עמידת המערכת המוצעת בכל הדרישות הטכניות המפורטות במפרט הטכני וביתר דרישות המכרז הן בשלב המכרז והן בשלב ההתקשרות עם הספק הזוכה תהא של מפעל הפיס בלבד.
  4. 4.4. היה והספק הזוכה לא ימסור למפעל את תכנית העבודה בתוך עד 7 ימי עבודה מיום הודעת הזכייה, יהיה רשאי המפעל לבטל את זכייתו של הספק הזוכה בהליך או לתת לספק אורכה בת 7 ימי עבודה נוספים להצגת תכנית העבודה העומדת בדרישות המפרט הטכני בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המפעל. היה ובתום האורכה, לא תוצג למפעל תכנית העבודה העומדת בדרישות לעיל, יהיה רשאי המפעל לבטל את זכייתו של הספק הזוכה במכרז.
 5. ערבויות:
  הספק יפקיד בידי המפעל ערבויות כדלקמן:
  1. 5.1. ערבות ביצוע: בתוך 7 ימים ממועד מתן הודעת הזכייה במכרז, יפקיד הספק בידי המפעל ערבות בנקאית בסכום של 15% מהמחיר הכולל המוצע להקמת מערכת SIEM בתוספת מע"מ, קרי מסך כל המחירים שבסעיפים 2.1 ו- 2.2 לטופס הצעת המחיר בתוספת מע"מ.
  2. 5.2. ערבות תחזוקה: אם מפעל הפיס יזמין מהספק שירותי תחזוקה למערכת, בתוך עד 7 ימים ממועד הודעת המפעל על הזמנת שירותי תחזוקה למערכת, יפקיד הספק בידי המפעל ערבות בנקאית בנוסח המצורף כנספח ב' להסכם זה, בסכום של 100% ממחיר התחזוקה למערכת בתוקף עד לתום 60 יום לאחר סיום תקופת התחזוקה למערכת.
  3. 5.3. דרישות מפורטות בעניין הערבויות מופיעות בהוראות המכרז וההסכם.
 6. המכרז הינו מכרז עם בחינה חד-שלבית.
 7. מפעל הפיס שומר על זכותו לקיים הליך תחרותי נוסף במקרה של הגשת הצעות זהות, כאמור בתנאי המכרז.
 8. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 9. קבלת חוברת המכרז:
  1. 9.1. את חוברת המכרז ניתן לקבל במשרדי מפעל הפיס, אגף התקשרויות רכש ומכרזים, קומה 1 ברח' הפטמן 3, ת"א בימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00, החל מיום ראשון ה- 28.5.17, כנגד חתימת מורשה חתימה מטעם המציע על הצהרה לשמירת סודיות.
  2. 9.2. ניתן לעיין בחוברת המכרז במקום ובמועדים האמורים לעיל בכפוף למסירת הצהרה לשמירת סודיות חתומה בידי מורשה חתימה מטעם המציע.
  3. 9.3. בעת נטילת מסמכי המכרז ימסור מקבל החוברת למפעל את פרטי המציע על גבי טופס פרטי המציע המצ"ב.
 10. הבהרות למכרז:
  1. 10.1. לקבלת הבהרות בקשר עם המכרז ניתן לפנות למפעל בכתב, לגב' אלומה שמואלי, מנהלת אגף התקשרויות רכש ומכרזים, באמצעות דוא"ל (קובץ בפורמט WORD) לכתובות: lcohen@pais.co.il ו-rechesh@pais.co.il, לא יאוחר מיום חמישי ה- 8.6.17.
  2. 10.2. במידת הצורך, ייענו הפניות במסמך הבהרות אחיד שיישלח לכל משתתפי המכרז.
 11. הגשת ההצעה למכרז:
  1. 11.1. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הנו יום רביעי ה- 5.7.17 בשעה 10:00.
  2. 11.2. המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים כמפורט במסמכי המכרז.
  3. 11.3. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית בלבד לתיבת ההצעות באגף הרכש.

מפעל הפיס