חיפוש
מפעל הפיס רכש ומכרזים ארכיון מכרזים מכרז פומבי מס' 493/2017

מכרז פומבי מס' 493/2017

תאריך פרסום:
09/07/2017

לאפיון, פיתוח, הקמה ותחזוקה של אתר אינטרנט ואפליקציה למפעל הפיס


עדכון מיום: 30.7.17

 1. למכרז הוצא מסמך הבהרות מס' 2

עדכון מיום: 23.7.17
 1. להלן יפורטו השינויים בתנאי הסף למכרז שבנדון:
  1. 1.1. תנאי הסף שבסעיף 4.6 לתנאי המכרז (סעיף 5.6 במודעה באינטרנט מיום 9.7.17) יוחלף בתנאי הבא: למציע מחזור כספי של 5 מיליון ₪ לפחות בכל אחת מהשנים 2014, 2015 ו-2016.
  2. 1.2. חרף האמור בתנאי המכרז, מותר לעמוד בתנאי הסף שבסעיפים 4.2-4.6 לתנאי המכרז (סעיפים 5.2-5.6 במודעה באינטרנט מיום 9.7.17) בכל אחת מהדרכים הבאות, ובדרכים אלה בלבד:
   1. א. המציע עומד בכל תנאי הסף בעצמו.
   2. ב. חברת בת אחת בבעלות מלאה של המציע עומדת בעצמה בשני תנאי הסף הנוגעים לאתרי אינטרנט (סעיפים 4.2 ו- 4.4 לתנאי המכרז) במלואם, והמציע עומד בעצמו ביתר תנאי הסף.
   3. ג. חברת בת אחת בבעלות מלאה של המציע עומדת בעצמה בשני תנאי הסף הנוגעים לאפליקציות (סעיפים 4.3 ו- 4.5 לתנאי המכרז) במלואם, והמציע עומד בעצמו ביתר תנאי הסף.
  3. 1.3. לעניין האמור בסעיף 1.2 לעיל, חברת בת בבעלות מלאה של המציע, משמעה חברה שכל מניותיה המונפקות מוחזקות בידי המציע.
  4. 1.4. למען הסר ספק, יובהר כי בכל מקרה על המציע לעמוד בעצמו בתנאי הסף בדבר מחזור כספי (סעיף 4.6 לתנאי המכרז).
 2. אין שינוי ביתר התנאים שפורטו במודעה שפורסמה באתר האינטרנט של מפעל הפיס לגבי מכרז זה ביום 9.7.17.
 3. לתשומת לב המציעים: נשלח מסמך הבהרות מס' 1, הכולל, בין היתר, נוסח מעודכן של הטבלאות שבהן על המציע לפרט את הניסיון הנדרש בתנאי הסף (נספח ד' למסמכי המכרז).
 4. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מודעה זו לבין מסמכי המכרז, לרבות מסמכי הבהרות שהופצו במסגרתו, יגבר האמור במסמכי המכרז.

נוסח המודעה המקורית

 1. מפעל הפיס מזמין בזאת הגשת הצעות לאפיון, פיתוח, הקמה ותחזוקה של אתר אינטרנט ואפליקציה למפעל הפיס, הכל כמפורט במסמכי המכרז.
 2. תקופת ההתקשרות
  1. 2.1. תקופת ההתקשרות עם הספק תתחיל במועד מתן הודעת הזכייה במכרז לספק, ועשויה להימשך עד להחלפת המערכת, בחלוקה לתקופות כדלקמן:
   1. 2.1.1. הקמת האתר והאפליקציה - תקופת ההתקשרות לעבודה זו היא פרויקטאלית, ותימשך עד למתן אישורי קבלה סופיים לשני הרכיבים הנ"ל ע"י מפעל הפיס.
   2. 2.1.2. תקופת אחריות - הספק ייתן תקופת אחריות בת 12 חודשים לאתר ולאפליקציה, אשר נמנית ביחס לכל אחד מרכיבים אלה בנפרד החל ממועד מתן אישור הקבלה הסופי לגביו, כאמור במפרט הטכני.
   3. 2.1.3. הארכת ההסכם לאחר תום תקופת האחריות - המפעל יהא רשאי להאריך את ההתקשרות לתקופות בנות שנה כל אחת, עד לתום פעילותה של המערכת במפעל הפיס, בין היתר לצורך קבלת שירותי תחזוקה. 7 שנות ההארכה הראשונות כאמור הן אופציה למפעל הפיס. יובהר כי התקופה של 7 השנים הנ"ל תימנה ביחס לאתר ולאפליקציה בנפרד, החל מתום תקופת האחריות לכל אחד מהם. המשך הארכת ההתקשרות לגבי כל רכיב (האתר והאפליקציה) לאחר 7 השנים הנ"ל טעון הסכמת שני הצדדים.
  2. 2.2. חרף האמור לעיל, ככל שבמהלך ההתקשרות יזמין מפעל הפיס מהספק עבודה שתקופת האחריות הנדרשת לגביה עולה על משך ההתקשרות בין הצדדים, יהא הספק מחויב לספק את האחריות הנדרשת כאמור עד לתום תקופתה, אפילו היא חורגת מתקופת ההתקשרות בין הצדדים.
 3. מפעל הפיס שומר על זכותו לקיים הליך תחרותי נוסף במקרה של הגשת הצעות מחיר זהות, כאמור בתנאי המכרז.
 4. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 5. תנאי סף
  רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בעצמו בכל דרישות הסף הבאות, במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז:
  1. 5.1. המציע הוא אישיות משפטית אחת – יחיד אזרח ותושב ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל או שותפות בלתי רשומה שהינה עוסק מורשה.
  2. 5.2. במהלך שלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, המציע ביצע אפיון, פיתוח והקמה עד לעבודה בסביבת הייצור של לפחות 5 אתרי אינטרנט רספונסיביים על פלטפורמת ".NET" ו/או פלטפורמת PHP, תוך עמידה בתנאים המצטברים שלהלן:
   1. 5.2.1. במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, לפחות שלושה מחמשת האתרים עובדים וזמינים בסביבת הייצור.
   2. 5.2.2. לפחות אתר אחד מהחמישה, שהינו עובד וזמין בסביבת הייצור במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, פותח ועובד ברמת נגישות AA.
   3. 5.2.3. לפחות אתר אחד מהחמישה, שהינו עובד וזמין בסביבת הייצור במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, כולל אזור אחד לפחות הממודר לגולשים המזוהים באמצעות שם וסיסמה. יובהר, כי האזור הממודר הנ"ל חייב להיות אזור שאופיין, פותח והוקם ע"י המציע.
   4. 5.2.4. לפחות אתר אחד מהחמישה בהיקף כניסות של לפחות חצי מיליון (sessions) בחודש בממוצע במהלך כל תקופת פעילותו של האתר בסביבת הייצור הנופלת במסגרת 12 החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. לגבי אתר שתקופת פעילותו כאמור קצרה מחודש, ייחשב היקף הכניסות במשך תקופת פעילותו הנ"ל כהיקף חודשי.
  3. 5.3. במהלך שלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, המציע ביצע אפיון, פיתוח והקמה עד לעבודה בסביבת הייצור של לפחות 3 אפליקציות Native שעובדות גם באנדרואיד וגם ב iOS, וזמינות להורדה לציבור הרחב, תוך עמידה בתנאים המצטברים שלהלן:
   1. 5.3.1. במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, כל אחת משלוש האפליקציות עובדת גם באנדרואיד וגם ב- iOS וזמינה להורדה גם בחנויות של GOOGLE וגם בחנויות של APPLE.
   2. 5.3.2. לפחות אפליקציה אחת מהשלוש בהיקף כניסות של לפחות חצי מיליון (sessions) בחודש בממוצע במהלך כל תקופת פעילותה של האפליקציה בסביבת הייצור הנופלת במסגרת 12 החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. לגבי אפליקציה שתקופת פעילותה כאמור קצרה מחודש, ייחשב היקף הכניסות במשך תקופת פעילותה הנ"ל כהיקף חודשי.
  4. 5.4. במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, המציע מתחזק לפחות שלושה אתרי אינטרנט על פלטפורמת ".NET" ו/או פלטפורמת PHP, אשר עובדים בסביבת הייצור.
  5. 5.5. במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, המציע מתחזק לפחות שתי אפליקציות Native אשר כל אחת מהן עובדת גם באנדרואיד וגם ב- iOS וזמינה להורדה גם בחנויות של GOOGLE וגם בחנויות של APPLE.
  6. 5.6. למציע מחזור כספי של 6 מיליון ₪ לפחות בכל אחת מהשנים 2014, 2015 ו-2016.
  7. 5.7. יובהר, כי לצורך עמידה בכל תנאי הסף שלעיל:
   1. 5.7.1. אתרי אינטרא-נט לא יחשבו כאתרי אינטרנט.
   2. 5.7.2. אפליקציות פנים ארגוניות לא ייחשבו כאפליקציות.
   3. 5.7.3. שדרוג של אתר אינטרנט/אפליקציה קיים/קיימת לא ייחשב לביצוע "אפיון, פיתוח והקמה" של אתר אינטרנט/אפליקציה, כנדרש בתנאי הסף.
 6. קבלת חוברת המכרז
  1. 6.1. את חוברת המכרז ניתן לקבל בבית מפעל הפיס שברח' הפטמן 3, ת"א, באגף התקשרויות רכש ומכרזים בקומה הראשונה, בימים א'-ה' בשבוע בין השעות 08:00-16:00. זאת החל מיום שני ה- 10.7.17.
  2. 6.2. ניתן לעיין בחוברת המכרז במקום ובמועדים האמורים לעיל.
  3. 6.3. בעת נטילת מסמכי המכרז ימסור מקבל החוברת למפעל את פרטי המציע על גבי טופס פרטי המציע המצ"ב.
 7. הבהרות למכרז
  1. 7.1. שאלות ו/או בקשת הבהרות בקשר עם המכרז יש לשלוח למפעל בכתב, לגב' אלומה שמואלי, מנהלת אגף התקשרויות רכש ומכרזים, באמצעות דוא"ל (קובץ בפורמט WORD) לכתובת: pessi.fleyshman@pais.co.il, עד לא יאוחר מיום שני ה- 24.7.17.
  2. 7.2. במידת הצורך, ייענו הפניות במסמך הבהרות אחיד שיישלח לכל הספקים שיימסרו למפעל את פרטי ההתקשרות עמם לצורך המכרז, כאמור בתנאי המכרז.
  3. 7.3. כמו כן, על המציע לעקוב אחרי הפרסומים באתר האינטרנט של המפעל, בכתובת: www.pais.co.il במדור "מכרזים". ככל שפורסמה באתר האינטרנט הנ"ל הודעה על קיומו של מסמך הבהרות אשר מסיבה כלשהי לא הגיע לידי המציע, באחריות המציע לפנות למפעל הפיס בבקשה לקבלת מסמך ההבהרות האמור. מציע לא יישמע בטענה כי לא קיבל מסמך הבהרות שקיומו צוין באתר האינטרנט
 8. המועד והמקום להגשת ההצעה למכרז
  1. 8.1. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הנו יום רביעי ה- 9.8.17 בשעה 10:00.
  2. 8.2. המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים כמפורט במסמכי המכרז.
  3. 8.3. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית בלבד לתיבת ההצעות באגף הרכש של מפעל הפיס, רח' הפטמן 3, ת"א, קומה ראשונה.