חיפוש
מפעל הפיס רכש ומכרזים ארכיון מכרזים מכרז פומבי מס' 518/2017 - המכרז בוטל

מכרז פומבי מס' 518/2017 - המכרז בוטל

תאריך פרסום:
03/07/2017

לביצוע שירותי אדריכלות, עיצוב, ייעוץ תכנוני/הנדסי לרשת ההפצה של מפעל הפיס וטיפול בהיתרי בניה


עדכון מיום 19.7.18

 • המועד האחרון לשאלות הבהרה נדחה עד ליום חמישי ה- 3.8.17.
 • המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה עד ליום רביעי ה- 16.8.17 בשעה 10:00.
 • למכרז הוצא מסמך הבהרות מס' 1


נוסח המודעה המקורית:

 1. מפעל הפיס מזמין בזאת הגשת הצעות לביצוע שירותי אדריכלות, עיצוב וייעוץ תכנוני/הנדסי לרשת ההפצה של מפעל הפיס וטיפול בהיתרי בניה.
 2. תכולת המכרז
  1. 2.1. השירותים הנדרשים במכרז מחולקים לשלושה פרקים, כדלקמן:
   1. 2.1.1. פרק א' - תכנון, עיצוב פיקוח וייעוץ.
   2. 2.1.2. פרק ב' - רישוי ביתנים.
   3. 2.1.3. פרק ג' - תב"ע ותכניות מתאר להסדרת רישוי ביתנים.
  2. 2.2. המציע רשאי להגיש הצעה לפרק אחד או יותר, לפי בחירתו, בכפוף לעמידה בתנאי הסף הרלוונטיים, כאמור להלן.
  3. 2.3. ההצעות תיבחנה בנפרד ביחס לכל פרק.
 3. תקופת ההתקשרות
  1. 3.1. תקופת ההתקשרות בין המפעל לבין הספק הנה בת 12 חודשים ממועד מתן הודעת הזכייה במכרז לספק (להלן: "תקופת ההתקשרות הבסיסית"), בכפוף לתקופת ניסיון כאמור במפרט השירותים.
  2. 3.2. המפעל יהא רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות הבסיסית בפרקי זמן נוספים, שמשכם המצטבר לא יעלה על 60 חודשים מעבר לתקופת ההתקשרות הבסיסית.
 4. מפעל הפיס שומר על זכותו לקיים הליך תחרותי נוסף במקרה של הגשת הצעות מחיר זהות לאיזה מפרקי המכרז, כאמור בתנאי המכרז.
 5. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 6. תנאי סף
  ההשתתפות בכל פרק של המכרז מותנית בעמידה בכל דרישות הסף המפורטות להלן לגבי אותו פרק, וזאת במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז:
  1. פרק א' - תכנון, עיצוב פיקוח וייעוץ
  2. 6.1. המציע הוא משרד אדריכלים אחד, שהנו יחיד אזרח ותושב ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל או שותפות בלתי רשומה.
  3. 6.2. המציע תכנן לפחות שני פרויקטים ציבוריים ו/או מסחריים, אשר קיבלו אישורי אכלוס (טופס 4) במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
   לעניין תנאי סף זה:
   "פרויקט ציבורי" - מבנה ציבור ו/או מוסד חינוך. יובהר, כי מספר מבני ציבור ו/או חינוך באותו מתחם ייחשבו לפרויקט אחד. תוספת למבנה קיים תיחשב למבנה, אם היא מצריכה קבלת טופס 4 וטופס זה ניתן בגינה בתקופה הנדרשת לעיל, ובלבד שגודל התוספת הנ"ל הינו 100 מ"ר לפחות.
   "פרויקט מסחרי" – מבנה הכולל ייעוד מסחרי. מספר מבנים כאמור באותו מתחם ייחשבו לפרויקט אחד. תוספת למבנה קיים תיחשב למבנה, אם היא מצריכה קבלת טופס 4 וטופס זה ניתן בגינה בתקופה הנדרשת לעיל, ובלבד שגודל התוספת הנ"ל הינו 100 מ"ר לפחות.
   "תכנון" - משמעו ביצוע כל העבודות הבאות על ידי המציע ביחס למבנה: תכנון מוקדם; רישוי (היתרים); הכנת תכניות לביצוע; פיקוח על הביצוע.
  4. 6.3. המחזור הכספי השנתי של המציע בכל אחת מהשנים 2014, 2015 ו - 2016, עמד על סך של 500,000 ₪ לפחות.
  5. פרק ב' - רישוי ביתנים
  6. 6.4. המציע הוא אישיות משפטית אחת - יחיד אזרח ותושב ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל או שותפות בלתי רשומה שהינה עוסק מורשה.
  7. 6.5. במהלך שלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, המציע טיפל בהוצאת 15 היתרי בניה מאת שלוש רשויות תכנון שונות לפחות במצטבר, והטיפול ב- 5 מההיתרים הנ"ל לפחות הסתיים במתן ההיתר ע"י הרשות הרלוונטית עד המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. טיפולו של המציע בהוצאתו של כל אחד מ- 10 ההיתרים הנותרים טרם הסתיים או הסתיים במתן ההיתר ע"י הרשות הרלוונטית.
   לעניין תנאי סף זה, "טיפול בהוצאת היתר בניה" משמעו ביצוע כל העבודות הבאות: הכנת בקשה להיתר, לרבות הכנת תוכנית הגשה חתומה ע"י בעל מקצוע המוסמך לכך, הגשת הבקשה להיתר לרשות התכנון וטיפול בכל הנדרש עד קבלת ההיתר, כולל מלוא ההתנהלות הנדרשת מול רשויות התכנון והעסקתם של כל בעלי המקצוע הרלוונטיים.
   טיפול בהוצאת היתר בניה העומד בתנאים שלעיל, ואשר חלק כלשהו ממנו בוצע במהלך התקופה הנדרשת בתנאי, יילקח בחשבון לצורך עמידה בתנאי הסף, גם אם הטיפול בהיתר זה החל מוקדם יותר.
   למען הסר ספק, יובהר כי טיפול של המציע בהוצאת היתר בניה אשר הסתיים מבלי שניתן היתר, לא יילקח בחשבון לצורך עמידה בתנאי סף זה.
  8. פרק ג' - תב"ע ותכניות מתאר להסדרת רישוי ביתנים
  9. 6.6. המציע הוא משרד אדריכלים אחד, שהנו יחיד אזרח ותושב ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל או שותפות בלתי רשומה.
  10. 6.7. המציע תכנן לפחות 2 תב"עות ו/או תמ"אות, אשר קיבלו אישור מרשויות תכנון מוסמכות במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. לעניין תנאי סף זה, תכנון שינוי בתב"ע/תמ"א קיימת ייחשב לתכנון תב"ע/תמ"א.
   אישור מרשויות תכנון מוסמכות לתב"עות/תמ"אות הנדרש בתנאי זה אינו חייב להיות אישור סופי המביא לכניסתה של התב"ע/תמ"א לתוקף. די באישור של רשות תכנון כלשהי המוסמכת לדון בתב"ע/תמ"א בהתאם לסמכות שניתנה לה.
 7. קבלת חוברת המכרז
  1. 7.1. את חוברת המכרז ניתן לקבל בבית מפעל הפיס שברח' הפטמן 3, ת"א, באגף התקשרויות רכש ומכרזים בקומה הראשונה, בימים א'-ה' בשבוע בין השעות 08:00-16:00. זאת החל מיום רביעי ה- 5.7.17.
  2. 7.2. ניתן לעיין בחוברת המכרז במקום ובמועדים האמורים לעיל.
  3. 7.3. בעת נטילת מסמכי המכרז ימסור מקבל החוברת למפעל את פרטי המציע על גבי טופס פרטי המציע המצ"ב.
 8. הבהרות למכרז
  1. 8.1. שאלות ו/או בקשת הבהרות בקשר עם המכרז יש לשלוח למפעל בכתב, לגב' אלומה שמואלי, מנהלת אגף התקשרויות רכש ומכרזים, באמצעות דוא"ל (קובץ בפורמט WORD) לכתובת: rechesh@pais.co.il עד לא יאוחר מיום רביעי ה-19.7.17.
  2. 8.2. במידת הצורך, ייענו הפניות במסמך הבהרות אחיד שיישלח לכל הספקים שיימסרו למפעל את פרטי ההתקשרות עמם לצורך המכרז, כאמור בתנאי המכרז.
  3. 8.3. כמו כן, על המציע לעקוב אחרי הפרסומים באתר האינטרנט של המפעל, בכתובת: www.pais.co.il במדור "מכרזים". ככל שפורסמה באתר האינטרנט הנ"ל הודעה על קיומו של מסמך הבהרות אשר מסיבה כלשהי לא הגיע לידי המציע, באחריות המציע לפנות למפעל הפיס בבקשה לקבלת מסמך ההבהרות האמור. מציע לא יישמע בטענה כי לא קיבל מסמך הבהרות שקיומו צוין באתר האינטרנט
 9. הגשת ההצעה למכרז:
  1. 9.1. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הנו יום רביעי ה- 2.8.17 בשעה 10:00.
  2. 9.2. המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים כמפורט במסמכי המכרז.
  3. 9.3. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית בלבד לתיבת ההצעות באגף הרכש של מפעל הפיס, רח' הפטמן 3, ת"א, קומה ראשונה.