חיפוש
מפעל הפיס רכש ומכרזים ארכיון מכרזים מכרז פומבי מס' 519/2017

מכרז פומבי מס' 519/2017

תאריך פרסום:
02/08/2017

לאספקה של משטחי גירוד לכרטיסי חישגד


עדכון מיום: 14/8/2017

 • למכרז הוצא מסמך הבהרות מס' 2.
 • המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום רביעי ה- 27.9.17 בשעה 10:00.
 • המועד האחרון לשאלות הבהרה נדחה ליום ראשון ה- 10.9.17.

 
עדכון מיום: 13/8/2017

 • למכרז הוצא מסמך הבהרות מס' 1.
 • אין הכרח שהספק ייצר בעצמו את המוצר שיסופק למפעל מכח המכרז והוא רשאי לייבא את המוצר, ובלבד שיעמוד בכל תנאי המכרז ודרישותיו.

נוסח המודעה המקורית:

 1. השירותים הנדרשים:
  1. 1.1. למפעל נדרשת אספקה של משטחי גירוד (להלן גם: "המוצרים") להצבה בביתנים ובדלפקים (לקוחות המפעל "מגרדים" כרטיסי חישגד וממלאים טופסי הגרלה על גבי משטחי הגירוד).
  2. 1.2. המציע מוזמן לבחון דוגמא של משטח גירוד במשרדי אגף רכש במפעל הפיס או בנקודות המכירה הפזורות ברחבי הארץ.
  3. 1.3. יודגש כי בכל מקרה, דרישות מפרט השירותים שבמכרז הן המחייבות את המציע ולא דוגמא כזו או אחרת.
 2.  תקופות ההתקשרות:
  1. 2.1. תקופת ההתקשרות תחל במועד הודעת הזכייה לספק הזוכה ותסתיים בתום 12 חודשים (להלן: "תקופת ההתקשרות הבסיסית").
  2. 2.2. למפעל שמורה הזכות להזמין מהספק מוצרים נוספים נוסף על אלו שיוזמנו במהלך תקופת ההתקשרות הבסיסית, באותם תנאים ובאותם מחירים, וזאת במשך 48 חודשים נוספים מתום תקופת ההתקשרות הבסיסית.
 3. תנאי סף
  רשאי להגיש הצעה למכרז אך ורק מציע העומד בתנאי הסף להלן, במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז:
  1. 3.1. המחזור הכספי השנתי של המציע בכל אחת מהשנים 2014 ו-2015 או 2015 ו-2016 היה בהיקף של 150,000 (מאה וחמישים אלף) ₪ (לא כולל מע"מ) לפחות לשנה.
  2. 3.2. בידי המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
 4.  המכרז הינו מכרז עם בחינה חד-שלבית.
 5. במסגרת בחינת ההצעות תינתן העדפה לרכישת טובין מתוצרת הארץ בהתאם לתקנות תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), תשנ"ה-1995.
 6. מפעל הפיס שומר על זכותו לקיים הליך תחרותי נוסף במקרה של הגשת הצעות זהות, כאמור בתנאי המכרז.
 7. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 8. ערבות
  1. 8.1. להבטחת ביצוע כל אחת מהתחייבויות הספק על פי התקשרות זו, יפקיד הספק הזוכה בידי המפעל, תוך 7 ימי עבודה ממועד מתן הודעת הזכייה, ערבות בנקאית של בנק ישראלי, שהוצאה על שם הספק ולטובת מפעל הפיס, על סך של 15,000 ש"ח, (חמש עשרה אלף ש"ח) צמודה למדד המחירים לצרכן, בנוסח המצורף כנספח ח' (להלן – "ערבות הביצוע").
  2. 8.2. תוקף ערבות הביצוע הינו עד ל- 30 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות הבסיסית כהגדרתה בהזמנה זו. הערבות תוארך על ידי הספק עד לתום תקופת אחריות הטיב כהגדרתה במכרז זה.
 9. קבלת חוברת המכרז:
  1. 9.1. את חוברת המכרז ניתן לקבל במשרדי מפעל הפיס, אגף התקשרויות רכש ומכרזים, קומה 1 ברח' הפטמן 3, ת"א בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00, החל מיום חמישי ה-3.8.17.
  2. 9.2. ניתן לעיין בחוברת המכרז במקום ובמועדים האמורים לעיל.
  3. 9.3. בעת נטילת מסמכי המכרז ימסור מקבל החוברת למפעל את פרטי המציע על גבי טופס פרטי המציע המצ"ב.
 10. הבהרות למכרז:
  1. 10.1. לקבלת הבהרות בקשר עם המכרז ניתן לפנות למפעל בכתב, לגב' אלומה שמואלי, מנהלת אגף התקשרויות רכש ומכרזים, באמצעות דוא"ל (קובץ בפורמט WORD) לכתובת: maya.cohen@pais.co.il ו- rechesh@pais.co.il לא יאוחר מיום שלישי ה-15.8.17.
  2. 10.2. במידת הצורך, ייענו הפניות במסמך הבהרות אחיד שיישלח לכל משתתפי המכרז.
 11. הגשת ההצעה למכרז:
  1. 11.1. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הנו יום שלישי ה- 22.8.17 בשעה 10:00.
  2. 11.2. המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים כמפורט במסמכי המכרז.
  3. 11.3. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית בלבד לתיבת ההצעות באגף הרכש.