חיפוש
מפעל הפיס רכש ומכרזים ארכיון מכרזים מכרז פומבי מס' 522/2017

מכרז פומבי מס' 522/2017

תאריך פרסום:
17/08/2017

לאספקה של כסאות ושולחנות לנקודות המכירה של מפעל הפיס


עדכון מיום 6.9.17:

 • למכרז הוצא מסמך הבהרות מס' 1

נוסח המודעה המקורית:

 1. השירותים הנדרשים:
  1. 1.1. למפעל הפיס נדרשת אספקה של כסאות ושולחנות (להלן גם: "המוצר/ים"). המוצרים יוצבו בנקודות/חנויות המוכרות את מוצרי מפעל הפיס, בפנים החנות ומחוצה לה לשימוש הלקוחות.
  2. 1.2. מציע מוזמן לבחון דוגמאות של מוצרים, שיש חובה להגיש הצעת מחיר לגביהם, במשרדי אגף רכש במפעל הפיס. את הדוגמאות ניתן לראות בבית מפעל הפיס, רח' הפטמן 3, תל אביב, במשרדי אגף הרכש של מפעל הפיס שבקומה 1, בין השעות 16:00-09:00.
  3. 1.3. יודגש כי בכל מקרה, דרישות המפרט הן המחייבות את המציע ולא דוגמא כזו או אחרת.
  4. 1.4. יובהר, כי כל המוצרים שיסופקו על-ידי הספק הזוכה יעמדו בדרישות התקן הישראלי.
 2. תקופת ההתקשרות:
  1. 2.1. תקופת ההתקשרות תחל במועד הודעת הזכייה לספק הזוכה ותסתיים בתום 12 חודשים (להלן: "תקופת ההתקשרות הבסיסית").
  2. 2.2. למפעל שמורה הזכות להזמין מהספק מוצרים נוספים נוסף על אלו שיוזמנו במהלך תקופת ההתקשרות הבסיסית, וזאת במשך 48 חודשים נוספים מתום תקופת ההתקשרות הבסיסית (להלן: "תקופת האופציה להזמנת מוצרים").
 3. תנאי סף:
  רשאי להגיש הצעה למכרז אך ורק מציע העומד בתנאי הסף להלן, במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז:
  1. 3.1. המציע הנו ישות משפטית אחת, יחיד אזרח ותושב ישראל או תאגיד המאוגד ורשום כדין בישראל או שותפות בלתי רשומה בישראל.
  2. 3.2. המציע בעל ניסיון קודם, של 2 שנים לפחות, ב-2 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז זה, בעצמו או באמצעות קבלני משנה, באספקת כסאות ו/או שולחנות.
  3. 3.3. המחזור הכספי השנתי של המציע, בכל אחת מהשנים 2014, 2015 ו-2016, עומד על סך של 350,000 ₪ (כולל מע"מ).
  4. 3.4. בידי המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
 4. המכרז הינו מכרז עם בחינה חד-שלבית.
 5. במסגרת בחינת ההצעות תינתן העדפה לרכישת טובין מתוצרת הארץ בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), תשנ"ה-1995.
 6. מפעל הפיס שומר על זכותו לקיים הליך תחרותי נוסף במקרה של הגשת הצעות זהות, כאמור בתנאי המכרז.
 7. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 8. ערבות:
  1. 8.1. להבטחת ביצוע כל אחת מהתחייבויות הספק על פי התקשרות זו, יפקיד הספק הזוכה בידי המפעל, תוך 7 ימי עבודה ממועד מתן הודעת הזכייה, ערבות בנקאית של בנק ישראלי, שהוצאה על שם הספק ולטובת מפעל הפיס, על סך של 30,000 ש"ח, (שלושים אלף שקלים חדשים) צמודה למדד המחירים לצרכן, בנוסח המצורף למכרז (להלן: "ערבות הביצוע").ערבות הביצוע תינתן להבטחת הביצוע של הוראות ההתקשרות על ידי הספק וכלל התחייבויות הספק על פיו לרבות להבטחת אחריות הטיב המוצרים.
  2. 8.2. תוקף ערבות הביצוע הינו ל-180 ימים או עד למועד אספקה של שולחנות נגישים, ככל שלא יסופקו במהלך 180 ימים. לאחר מכן, ימציא הספק למפעל ערבות טיב, בסך של 5,000 ₪, אשר תעמוד בתוקפה עד 30 ימים מתום תקופת האחריות הטיב לאחרון המוצרים שיסופקו למפעל (להלן: "ערבות טיב").
 9. קבלת חוברת המכרז:
  1. 9.1. את חוברת המכרז ניתן לקבל במשרדי מפעל הפיס, אגף התקשרויות רכש ומכרזים, קומה 1 ברח' הפטמן 3, ת"א בימים א'-ה' בין השעות 16:00-08:00, החל מיום שני ה- 21.8.17.
  2. 9.2. ניתן לעיין בחוברת המכרז במקום ובמועדים האמורים לעיל.
  3. 9.3. ספק הרשום למערכת הרכש של המפעל רשאי לבקש שחוברת המכרז תישלח אליו בדואר אלקטרוני (ללא צורך בהגעה למשרדי המפעל).
  4. 9.4. בעת קבלת חוברת המכרז או טרם משלוחה באמצעות דואר אלקטרוני, ימסור מקבל החוברת למפעל את פרטי המציע על גבי טופס פרטי המציע המצ"ב.
 10. הבהרות למכרז:
  1. 10.1. לקבלת הבהרות בקשר עם המכרז ניתן לפנות בכתב, לגב' אלומה שמואלי, מנהלת אגף התקשרויות רכש ומכרזים, באמצעות דוא"ל (כמסמך word) לכתובת: dorin.moskona@pais.co.il ולכתובת: rechesh@pais.co.il לא יאוחר מיום רביעי ה- 30.8.17.
  2. 10.2. במידת הצורך, ייענו הפניות במסמך הבהרות אחיד שיישלח לכל משתתפי המכרז.
 11. הגשת ההצעות למכרז:
  1. 11.1. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הנו יום רביעי ה- 13.9.17 בשעה 10:00.
  2. 11.2. המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים כמפורט במסמכי המכרז.
  3. 11.3. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית בלבד לתיבת ההצעות באגף הרכש.