חיפוש
מפעל הפיס רכש ומכרזים ארכיון מכרזים מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית מס' 526/2017

מכרז פומבי עם בחינה דו שלבית מס' 526/2017

תאריך פרסום:
04/09/2017

למתן שירותים למטפים בביתנים ובדלפקים של מפעל הפיס


עדכון מיום 19.9.17:

 • למכרז הוצא מסמך הבהרות מס' 1

נוסח המודעה המקורית:

 1. השירותים הנדרשים:
  1. 1.1. השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה הינם בעיקרם שירותי ביקורת שנתית ותחזוקה שוטפת של מטפים בביתנים ובדלפקים ברחבי הארץ, כמו גם אספקה והתקנה של מטפים חדשים, הכל בהתאם לצורכי המפעל ובהתאם להזמנות שיוציא המפעל מעת לעת לפי שיקול דעתו.
  2. 1.2. השירותים יסופקו בהתאם להוראות כל דין ותקן ישים (לרבות ובפרט ת"י 129 חלק 1) וכן בהתאם לכל דרישות המכרז.
   1. 1.3. המציע רשאי לבקר בנקודות מכירה של מפעל הפיס (ביתנים ודלפקים בקניונים), לצורך התרשמות מהמטפים הקיימים, קודם להגשת הצעתו למכרז. להלן דוגמאות לסוגי נקודות המכירה ברחבי הארץ:
    1. 1.3.1. ביתן הכולל מטף אוטומטי 3 ק"ג – רח' שאול המלך 2 ת"א.
    2. 1.3.2. ביתן הכולל מטף אוטומטי 3 ק"ג – רח' ויצמן 22 ת"א.
    3. 1.3.3. דלפק הכולל מטף ידני 3 ק"ג – רח' ויצמן 14 ת"א (קניון איכילוב).
 2. תקופות ההתקשרות:
  1. 2.1. תקופת ההתקשרות תחל במועד הודעת הזכייה לספק הזוכה ותסתיים בתום 12 (שניים עשר) חודשים (להלן: "תקופת ההתקשרות הבסיסית").
  2. 2.2. למפעל שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות הבסיסית בתקופות נוספות בנות שנה כל אחת, שמשכן המצטבר לא יעלה על 36 (שלושים ושישה) חודשים נוספים (להלן: "תקופות האופציה").
  3. 2.3. תקופת ניסיון: 6 (שישה) החודשים הראשונים של תקופת ההתקשרות הבסיסית יהוו תקופת ניסיון, כמפורט בהסכם למכרז.
  4. 2.4. חרף האמור לעיל, ככל שבמהלך ההתקשרות יזמין מפעל הפיס מהספק עבודה שמשך האחריות לה עולה על משך ההתקשרות בין הצדדים, יהא הספק מחויב לספק את האחריות הנדרשת כאמור עד לתום תקופתה, אפילו היא חורגת מתקופת ההתקשרות ו/או מתקופות האופציה שנקבעו לעיל.
 3. תנאי סף
  1. 3.1. רשאי להשתתף במכרז רק מציע העומד במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בכל התנאים הבאים במצטבר:
   1. 3.1.1. המציע העניק שירותי אספקה ותחזוקה למטפים ל-2 לקוחות לפחות במשך 12 (שניים עשר) חודשים רצופים במהלך התקופה של ה- 24 (עשרים וארבעה) החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.
   2. 3.1.2. עבור מציע שהינו יחיד - המציע הינו תחזוקאי מטפים מוסמך, בהתאם להוראות סעיף 3.7 לת"י 129 חלק 1, ומחזיק בידו תעודת הסמכה בתוקף מטעם נציבות כבאות והצלה ברשות המשרד לביטחון פנים (להלן: "הרשות המוסמכת") לביצוע עבודות תחזוקה של מטפים לפי דרישות תקן זה.
   3. 3.1.3. עבור מציע שהוא תאגיד - המציע הינו גוף המורשה לבצע עבודות תחזוקה לפי היתר של הרשות המוסמכת, בהתאם להוראות סעיף 3.8 לת"י 129 חלק 1, שתחזוקאי מטפים מוסמך עובד בשירותו ושלרשותו כלים, מכשירים, חלקי חילוף וחומרים, הדרושים לתחזוקה של מטפים ממין מסוים או לעבודות תחזוקה שלגביהם קיבל הסמכה.
   4. 3.1.4. המחזור הכספי של המציע ממתן שירותי אספקה ותחזוקה של אמצעי כיבוי אש בישראל בכל אחת משלוש השנים 2013, 2014 ו-2015 או 2014, 2015 ו-2016 היה בהיקף של 235,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לפחות לשנה.
 4. המכרז הינו מכרז עם בחינה דו-שלבית.
 5. מפעל הפיס שומר על זכותו לקיים הליך תחרותי נוסף במקרה של הגשת הצעות זהות, כאמור בתנאי המכרז.
 6. ההאמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 7. ערבות
  1. 7.1. להבטחת ביצוע כל אחת מהתחייבויות הספק על פי התקשרות זו, יפקיד הספק הזוכה בידי המפעל, תוך 7 ימי עבודה ממועד מתן הודעת הזכייה, ערבות בנקאית של בנק ישראלי, שהוצאה על שם הספק ולטובת מפעל הפיס, על סך של 17,000 ש"ח, (שבע עשרה אלף ש"ח) צמודה למדד המחירים לצרכן, בנוסח המצורף כנספח 3 להסכם המכרז (להלן – "ערבות הביצוע").
  2. 7.2. תוקף ערבות הביצוע הינו עד ל- 60 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות הבסיסית כהגדרתה בהזמנה זו. הערבות תוארך על ידי הספק עד לתום תקופת אחריות הטיב כהגדרתה במכרז זה.
 8. קבלת חוברת המכרז:
  1. 8.1. את חוברת המכרז ניתן לקבל במשרדי מפעל הפיס, אגף התקשרויות רכש ומכרזים, קומה 1 ברח' הפטמן 3, ת"א בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00, החל מיום ראשון ה-3.9.17.
  2. 8.2. ניתן לעיין בחוברת המכרז במקום ובמועדים האמורים לעיל.
  3. 8.3. ספק הרשום למערכת הרכש של המפעל רשאי לבקש שחוברת המכרז תישלח אליו בדואר אלקטרוני (ללא צורך בהגעה למשרדי המפעל).
  4. 8.4. בעת נטילת חוברת המכרז, או טרם משלוח חוברת המכרז באמצעות דוא"ל, ימסור מקבל החוברת למפעל את פרטי המציע על גבי טופס פרטי המציע המצ"ב.
 9. הבהרות למכרז:
  1. 9.1. לקבלת הבהרות בקשר עם המכרז ניתן לפנות למפעל בכתב, באמצעות דוא"ל (כמסמך WORD) לכתובת: pessi.fleyshman@pais.co.il ולכתובת: rechesh@pais.co.il לגב' אלומה שמואלי, מנהלת אגף התקשרויות רכש ומכרזים, לא יאוחר מיום שלישי ה-12.9.17.
  2. 9.2. במידת הצורך, ייענו הפניות במסמך הבהרות אחיד שיישלח לכל משתתפי המכרז.
 10. הגשת ההצעה למכרז:
  1. 10.1. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הנו יום רביעי ה-27.9.17 בשעה 10:00.
  2. 10.2. המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים כמפורט במסמכי המכרז.
  3. 10.3. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית בלבד לתיבת ההצעות באגף הרכש.