חיפוש
מפעל הפיס רכש ומכרזים ארכיון מכרזים מכרז פומבי מס' 531/2017

מכרז פומבי מס' 531/2017

תאריך פרסום:
15/06/2017

לייצור, אספקה, התקנה ותחזוקה של שילוט לנקודות המכירה של מפעל הפיס


 1. כללי:
  1. 1.1. מפעל הפיס מזמין בזאת הגשת הצעות לייצור, אספקה, התקנה ותחזוקה של שילוט לנקודות המכירה של מפעל הפיס.
  2. 1.2. מובא לידיעת המציעים, כי בכפוף לכל יתר התנאים המפורטים במכרז, בכוונת המפעל לבחור 2 ספקים זוכים לביצוע העבודות.
  3. 1.3. קודם לתחילת ביצוע השירותים יהיו ברשותו של הספק הזוכה כל האישורים, הרישיונות וההיתרים, מכל סוג ומין, הנדרשים על פי כל דין לביצוע השירותים ובכלל זה כל האישורים הנדרשים לפי חוק בטיחות בעבודה בגובה והתקנות על פיו.
 2. תקופות ההתקשרות:
  1. 2.1. תקופת ההתקשרות תחל במועד הודעת הזכייה לספק הזוכה ותסתיים בתום 12 חודשים (להלן: "תקופת ההתקשרות הבסיסית").
  2. 2.2. תקופת ניסיון – 3 החודשים הראשונים של תקופת ההתקשרות הבסיסית יהיו תקופת ניסיון, כמפורט בהסכם.
  3. 2.3. למפעל שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות הבסיסית בתקופות נוספות שמשכן המצטבר לא יעלה על 48 חודשים נוספים (להלן: "תקופות האופציה").
  4. 2.4. חרף האמור לעיל, ככל שבמהלך ההתקשרות יזמין מפעל הפיס מהספק עבודה שמשך האחריות לה עולה על משך ההתקשרות בין הצדדים, יהא הספק מחויב לספק את האחריות הנדרשת כאמור עד לתום תקופתה, אפילו היא חורגת מתקופת ההתקשרות ו/או מתקופות האופציה שנקבעו לעיל.
  5. 2.5. האמור לעיל ביחס לתקופת ההתקשרות כפוף להוראות המכרז.
 3. תנאי סף:
  למכרז רשאי להגיש הצעה רק מציע העונה על כל הדרישות המצטברות הבאות:
  1. 3.1. למציע רישיון עסק תקף לפי סעיף 10.14(ד) לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) תשנ"ה-1995, לאתר המיועד לייצור השלטים הנדרשים במכרז זה.
  2. 3.2. במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, המציע יצר, סיפק והתקין (בעצמו) 100 שלטים מסוג ארגזי פרספקס מוארים מתוכם לפחות 50 שלטים סופקו ללקוח אחד.
   לעניין תנאי זה, "התקנה" משמעה הצבת השלט באתר הלקוח וחיבורו לחשמל.
  3. 3.3. התקנת 100 השלטים לעיל באתרי הלקוחות, בוצעה על ידי המציע באמצעות מתקינים המועסקים על ידו ביחסי עובד – מעסיק.
  4. 3.4. למציע מחזור כספי שנתי מצטבר בסך של 2 מיליון ₪ (כולל מע"מ), בשנים 2014 עד 2016, הנובע מייצור, אספקה והתקנה של שלטים.
 4. העדפת תוצרת הארץ:
  1. 4.1. במסגרת בחינת מחירי ההצעות, תינתן העדפה להצעות לרכישת טובין מתוצרת הארץ שמחירם אינו עולה על מחיר הצעות לרכישת טובין מיובאים בתוספת של 15%, בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) תשנ"ה-1995 (להלן: "תקנות ההעדפה").
  2. 4.2. כתנאי לקבלת ההעדפה, על המציע לצרף להצעתו אישור מאת רואה חשבון בדבר שיעור המרכיב הישראלי – כמשמעו בתקנות ההעדפה - במחיר ההצעה, וזאת לכל אחד מהמוצרים שלגביהם מתבקשת ההעדפה.
  3. 4.3. כאמור לעיל, ניקוד הצעות המחיר ייעשה על בסיס רכיבים מסוימים שייבחרו מראש על ידי המפעל מתוך כלל פריטי הציוד. ההעדפה לתוצרת הארץ תינתן רק ביחס לפריטים שנכללו בהשוואת ההצעות כאמור, ואשר לגביהם יגיש המציע אישור רואה-חשבון המעיד על זכאותו להעדפה.
 5. ערבויות:
  הספק יפקיד בידי המפעל ערבויות כדלקמן:
  1. 5.1. ערבות ביצוע - להבטחת ביצוע כל אחת מהתחייבויות הספק, יפקיד הספק הזוכה תוך 7 ימי עבודה ממועד מתן הודעת הזכייה במכרז, ערבות על סך של 40,000 ש"ח. תוקף ערבות הביצוע יהא עד ל- 30 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות כהגדרתה במכרז. הערבות תוארך על ידי הספק עד לתום תקופת אחריות הטיב כהגדרתה במכרז. ערבות הביצוע תינתן להבטחת הביצוע של הוראות ההסכם על ידי הספק וכלל התחייבויות הספק על פיו, לרבות להבטחת האחריות לטיב העבודה והחומרים.
  2. 5.2. ערבות טיב - על אף האמור לעיל, בתום תקופת ההסכם לרבות תקופות ההארכה, ככל שתהיינה, רשאי הספק להפחית את סכום ערבות הביצוע ולהעמידה על 20,000 ₪ או להמציא למפעל – חלף ערבות הביצוע - ערבות בנקאית חדשה, בתנאים ובנוסח ערבות הביצוע שתוקפה עד תום 30 יום לאחר תום תקופת אחריות הטיב, זאת, להבטחת התחייבויותיו של הספק בתקופת אחריות הטיב כהגדרתה בהסכם.
  3. 5.3. דרישות מפורטות בעניין הערבויות מופיעות בהוראות המכרז וההסכם.
 6. המכרז הינו מכרז עם בחינה חד-שלבית.
 7. מפעל הפיס שומר על זכותו לקיים הליך תחרותי נוסף במקרה של הגשת הצעות זהות, כאמור בתנאי המכרז.
 8. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 9. קבלת חוברת המכרז:
  1. 9.1. את חוברת המכרז ניתן לקבל במשרדי מפעל הפיס, אגף התקשרויות רכש ומכרזים, קומה 1 ברח' הפטמן 3, ת"א בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00, החל מיום שני ה- 19.6.17.
  2. 9.2. ניתן לעיין בחוברת המכרז במקום ובמועדים האמורים לעיל בכפוף למסירת הצהרה לשמירת סודיות חתומה בידי מורשה חתימה מטעם המציע.
  3. 9.3. בעת נטילת מסמכי המכרז ימסור מקבל החוברת למפעל את פרטי המציע על גבי טופס פרטי המציע המצ"ב.
 10. הבהרות למכרז:
  1. 10.1. לקבלת הבהרות בקשר עם המכרז ניתן לפנות למפעל בכתב, לגב' אלומה שמואלי, מנהלת אגף התקשרויות רכש ומכרזים, באמצעות דוא"ל (קובץ בפורמט WORD) לכתובות: lcohen@pais.co.il  ו-  rechesh@pais.co.il, לא יאוחר מיום רביעי ה- 5.7.17.
  2. 10.2. במידת הצורך, ייענו הפניות במסמך הבהרות אחיד שיישלח לכל משתתפי המכרז.
 11. הגשת ההצעה למכרז:
  1. 11.1. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הנו יום רביעי ה- 19.7.17 בשעה 10:00.
  2. 11.2. המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים כמפורט במסמכי המכרז.
  3. 11.3. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית בלבד לתיבת ההצעות באגף הרכש.