חיפוש
מפעל הפיס רכש ומכרזים ארכיון מכרזים מכרז פומבי מס' 532/2017

מכרז פומבי מס' 532/2017

תאריך פרסום:
27/07/2017

לביצוע מבדקי חדירה-סייבר למערכות המיחשוב של מפעל הפיס


עדכון מיום: 7/09/2017

 • למכרז הוצא מסמך הבהרות מס' 2
 • המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום רביעי ה- 18.10.17 בשעה 10:00.

עדכון מיום: 23/08/2017

 • המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום רביעי ה- 13.9.17 בשעה 10:00.
 • תנאי הסף עודכן כדלקמן: סעיף 3.3.7 - הסעיף יימחק

נוסח המודעה המקורית:

 1. כללי:
  1. 1.1. השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה הם ביצוע מבדקי חדירה–סייבר למערכות המיחשוב של מפעל הפיס, הכל בהתאם לצורכי המפעל ובהתאם לדרישות המפרט הטכני המצורף כנספח א' למכרז.
 2. תקופות ההתקשרות:
  1. 2.1. תקופת ההתקשרות תחל במועד הודעת הזכייה לספק הזוכה ותימשך 12 חודשים (להלן: "תקופת ההתקשרות הבסיסית").
  2. 2.2. המפעל יהא רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות הבסיסית בתקופות נוספות שמשכן המצטבר לא יעלה על 48 חודשים נוספים (להלן: "תקופת האופציה").
  3. 2.3. האמור לעיל ביחס לתקופת ההתקשרות כפוף להוראות המכרז.
 3. תנאי סף:
  רשאי להגיש הצעה למכרז רק מציע העומד, במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בכל הדרישות הבאות:
  1. 3.1. המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
  2. 3.2. במהלך 36 החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, המציע ביצע מבדקי חדירה-סייבר וסקרי חוסן למערכות מחשוב עבור 4 לקוחות שונים לפחות בישראל, שלכל אחד מהם 100 שרתים לפחות (לפחות מבדק חדירה-סייבר אחד ומבדק סקר חוסן אחד לכל לקוח).
  3. 3.3. במהלך 36 החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, המציע ביצע לפחות 7 מבדקי חדירה-סייבר אפליקטיבים ולפחות 3 מבדקי חדירה-סייבר תשתיתיים (להלן ביחד: "המבדקים"), המבוססים (במצטבר) על כל הטכנולוגיות הבאות:
   1. 3.3.1. שרתי WEB Aphaci
   2. 3.3.2. שרתי WEB IIS
   3. 3.3.3. בסיס נתונים מבוסס שפת SQL
   4. 3.3.4. מערכת הפעלה לינוקס
   5. 3.3.5. מערכת הפעלה חלונות
   6. 3.3.6. שפת תכנות ג'אווה
   7. 3.3.7. שפת תכנות ASP
   8. 3.3.8. שפת תכנות NET.
   9. להסרת ספק, יובהר, כי (1) אין הכרח שכל אחד מ-10 המבדקים שבוצעו על ידי המציע כלל את כל 8 הטכנולוגיות המפורטות לעיל (להלן: "הטכנולוגיות") ואפשר שכל אחד מהמבדקים כלל אחת או יותר מהטכנולוגיות (ובלבד שבאופן מצרפי המבדקים שבוצעו כללו יחדיו את כל הטכנולוגיות); (2) אין הכרח שהמבדקים בוצעו ל-10 לקוחות שונים ואפשר שהמציע ביצע את 10 המבדקים ללקוח אחד או לעד 10 לקוחות שונים.
  4. 3.4. במועד האחרון להגשת הצעות למכרז, המציע ו/או חברה-בת שלו ו/או חברה מסונפת שלו ו/או חברה קשורה שלו אינם מספקים למפעל הפיס שירותים בתחום כלשהו הנוגע למערכות מיחשוב ולאבטחת מידע, למעט שירותי יישום תקני אבטחת מידע ובקרות מבדקי אבטחת מידע.
  5. 3.5. המציע ו/או חברה-בת שלו ו/או חברה מסונפת שלו ו/או חברה קשורה שלו אינם עוסקים, באופן ישיר או עקיף, בשיווק או במכירה של מוצרי אבטחת מידע.
   לעניין סעיפים 3.4. ו- 3.5, "חברת-בת", "חברת מסונפת" ו"חברה קשורה" - כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
  6. 3.6. מנהל הפרויקט המוצע מטעם המציע לצורך אספקת השירותים מושא המכרז (להלן: "מנהל הפרויקט המוצע") עומד בכל תנאי הסף המפורטים להלן:
   1. 3.6.1. במהלך 36 החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, מנהל הפרוייקט המוצע עסק בתחום אבטחת המידע.
   2. 3.6.2. במהלך 24 החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, מנהל הפרוייקט המוצע ניהל פרוייקט אחד לפחות של ביצוע בדיקות חדירה-סייבר.
   3. 3.6.3. במועד האחרון להגשת הצעות למכרז, מנהל הפרוייקט המוצע אינו מספק למפעל הפיס שירותים בתחום כלשהו הנוגע למערכות מיחשוב ולאבטחת מידע, למעט שירותי יישום תקני אבטחת מידע ובקרות מבדקי אבטחת מידע.
   4. 3.6.4. מנהל הפרויקט המוצע איננו עוסק, באופן ישיר או עקיף, בשיווק או במכירה של מוצרי אבטחת מידע.
 4. ערבויות:
  הספק יפקיד בידי המפעל ערבות כדלקמן:
  1. 4.1. ערבות ביצוע:
   1. 4.1.1. להבטחת קיום כל אחת מהתחייבויות המציע על פי ההסכם, ימסור הספק למפעל, תוך 7 ימים מקבלת הודעה על זכייתו במכרז, ערבות בנקאית בסך של 40,000 ₪ בתוקף ל-12 חודשים בנוסח המצ"ב כנספח ב' למסמכי המכרז.
   2. 4.1.2. אם תוקפו של כתב הערבות עומד לפוג לפני מועד סיום תקופת ההתקשרות, מתחייב המציע להאריך או לחדש את תוקפו של כתב הערבות למשך התקופה הנוספת הנדרשת כאמור, באופן שתהיה בתוקף עד לתום תקופת ההסכם, ולהמציא למפעל את החידוש או כתב-הערבות החדש, לא יאוחר מאשר 30 יום לפני מועד פקיעתו של כתב-הערבות התקף שבידי המפעל, הכל לפי העניין.
  2. 4.2. דרישות מפורטות בעניין הערבות מופיעות בהוראות המכרז וההסכם.
 5. המכרז הינו מכרז עם בחינה חד-שלבית.
 6. מפעל הפיס שומר על זכותו לקיים הליך תחרותי נוסף במקרה של הגשת הצעות זהות, כאמור בתנאי המכרז.
 7. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 8. קבלת חוברת המכרז:
  1. 8.1. את חוברת המכרז ניתן לקבל (ללא תשלום) במשרדי מפעל הפיס, אגף התקשרויות רכש ומכרזים, קומה 1 ברח' הפטמן 3, ת"א בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00, החל מיום שני ה- 31.7.17.
  2. 8.2. ניתן לעיין בחוברת המכרז במקום ובמועדים האמורים לעיל בכפוף למסירת הצהרה לשמירת סודיות חתומה בידי מורשה חתימה מטעם המציע.
  3. 8.3. בעת נטילת מסמכי המכרז ימסור מקבל החוברת למפעל את פרטי המציע על גבי טופס פרטי המציע המצ"ב.
 9. הבהרות למכרז:
  1. 9.1. לקבלת הבהרות בקשר עם המכרז ניתן לפנות למפעל בכתב, לגב' אלומה שמואלי, מנהלת אגף התקשרויות רכש ומכרזים, באמצעות דוא"ל (קובץ בפורמט WORD) לכתובות: Lcohen@pais.co.il ו-  rechesh@pais.co.il, לא יאוחר מיום שלישי ה- 15.8.17.
  2. 9.2. במידת הצורך, ייענו הפניות במסמך הבהרות אחיד שיישלח לכל משתתפי המכרז.
 10. הגשת ההצעה למכרז:
  1. 10.1. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הנו יום רביעי ה- 6.9.17 בשעה 10:00.
  2. 10.2. המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים כמפורט במסמכי המכרז.
  3. 10.3. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית בלבד לתיבת ההצעות באגף הרכש.