חיפוש
מפעל הפיס רכש ומכרזים ארכיון מכרזים מכרז פומבי מס' 535/2017

מכרז פומבי מס' 535/2017

תאריך פרסום:
23/08/2017

למתן שירותי מומחים בתחום תשתיות מחשוב


עדכון מיום 18/10/17:

 • למכרז הוצאו 2 מסמכי הבהרות

נוסח המודעה המקורית:

 1. כללי:
  1. 1.1. השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה הם שירותי מומחים בתחום תשתיות המחשוב למפעל הפיס, הכל בהתאם לצורכי המפעל ובהתאם לדרישות המפרט הטכני המצורף כנספח א' למכרז.
  2. 1.2. התחומים בהם נדרשים למפעל הפיס שירותי מומחים הם:
   1. 1.2.1. תוכנות לשרתי מיקרוסופט בהתמחות datacenter
   2. 1.2.2. תוכנות לשרתי מיקרוסופט בהתמחות Messaging
   3. 1.2.3. תוכנות מיקרוסופט לעמדות עבודה
   4. 1.2.4. תחום Oracle DBA
   5. 1.2.5. תחום Microsoft sql server DBA
   6. 1.2.6. IBM DB2 DBA
   7. 1.2.7. בקרת רישוי אורקל ומיקרוסופט
   8. 1.2.8. מערכות Middleware
   9. 1.2.9. תקשורת
    1. 1.2.10. מערכות גיבוי אחסון מרכזיים ו- DRP
    2. 1.2.11. VMWARE
  3. 1.3. המציע רשאי להגיש הצעה לתחום אחד או יותר, בהתאם לבחירתו.
  4. 1.4. בכל אחד מהתחומים בכוונת המפעל לבחור, ככל הניתן, עד שני ספקים זוכים.
 2. תקופות ההתקשרות:
  1. 2.1. תקופת ההתקשרות תחל במועד הודעת הזכייה לספק הזוכה ותימשך 24 חודשים (להלן: "תקופת ההתקשרות הבסיסית").
  2. 2.2. המפעל יהא רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות הבסיסית בתקופות נוספות שמשכן המצטבר לא יעלה על 36 חודשים נוספים (להלן: "תקופת האופציה").
  3. 2.3. האמור לעיל ביחס לתקופת ההתקשרות כפוף להוראות ההסכם למכרז.
 3. תנאי סף:
  רשאי להגיש הצעה למכרז רק מציע העומד, במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בכל הדרישות לרבות לתחום אליו מוגשת הצעתו במצטבר:
  1. 3.1. תנאי הסף הכללים:
   1. 3.1.1. המציע הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975. ככל שמדובר בתאגיד עליו להיות רשום כדין בישראל לצורך מע"מ.
   2. 3.1.2. המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
  2. 3.2. תנאי הסף לתחום תוכנות Microsoft על שרתים בהתמחות datacenter:
   1. 3.2.1. למציע שותפות GOLD בהתמחות datacenter עם חברת מיקרוסופט
   2. 3.2.2. במועד האחרון להגשת הצעות למכרז, למציע ו/או חברת בת שלו ו/או חברה מסונפת שלו ו/או חברה קשורה שלו, אין התקשרות בתוקף עם המפעל בהקשר של מכירה ו/או תחזוקה של מוצרי מיקרוסופט או מוצרים משלימים להם.
  3. 3.3. תנאי הסף לתחום תוכנות Microsoft על שרתים בהתמחות Messaging:
   1. 3.3.1. למציע שותפות GOLD בהתמחות Messaging עם חברת מיקרוסופט.
   2. 3.3.2. במועד האחרון להגשת הצעות למכרז, למציע ו/או חברת בת שלו ו/או חברה מסונפת שלו ו/או חברה קשורה שלו, אין התקשרות בתוקף עם המפעל בהקשר של מכירה ו/או תחזוקה של מוצרי מיקרוסופט או מוצרים משלימים להם.
  4. 3.4. תנאי הסף לתחום תוכנות Microsoft על תחנות עבודה
   1. 3.4.1. למציע יש שותפות GOLD בתחום Devices & Deployment עם חברת מיקרוסופט.
   2. 3.4.2. במועד האחרון להגשת הצעות למכרז, למציע ו/או לחברת בת שלו ו/או לחברה מסונפת שלו ו/או לחברה קשורה שלו, אין התקשרות בתוקף עם המפעל בהקשר של מכירה ו/או תחזוקה של מוצרי מיקרוסופט או מוצרים משלימים להם.
  5. 3.5. תנאי הסף לתחום Oracle DBA:
   1. 3.5.1. במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, המציע סיפק שרותי מומחים בתחום Oracle DBA ל-4 לקוחות לפחות בישראל, בהיקף של 150 שעות עבודה בשנה לפחות לכל לקוח, מתוכם ל-2 לקוחות לפחות סיפק המציע שירותי תמיכה 7X24 באמצעות מומחים מטעמו.
    יובהר כי המציע רשאי להוכיח עמידה בתנאי סף זה באמצעות מומחים שהועסקו על ידו באמצעות יחסי עובד-מעסיק ו/או באמצעות עובדים עצמאים (פרילנסרים) ו/או באמצעות קבלני משנה.
  6. 3.6. תנאי הסף לתחום Microsoft Sql Server DBA:
   1. 3.6.1. במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, המציע סיפק שרותי מומחים בתחום Microsoft sql server DBA ל-3 לקוחות לפחות בישראל, בהיקף של 150 שעות עבודה לפחות לכל לקוח בשנה. מתוכם ללקוח אחד לפחות סיפק המציע שירותי תמיכה 7X24 באמצעות מומחים מטעמו.
    יובהר כי המציע רשאי להוכיח עמידה בתנאי סף זה באמצעות מומחים שהועסקו על ידו באמצעות יחסי עובד-מעסיק ו/או באמצעות עובדים עצמאים (פרילנסרים) ו/או באמצעות קבלני משנה.
  7. 3.7. תנאי הסף לתחום IBM Db2 DBA
   1. 3.7.1. במהלך 3 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, המציע סיפק שרותי מומחים בתחום DBA Db2 ל-2 לקוחות לפחות בישראל מתוכם ללקוח אחד לפחות סופקו שירותי מומחים ל- db2 בסביבת לינוקס.
    יובהר כי המציע רשאי להוכיח עמידה בתנאי סף זה באמצעות מומחים שהועסקו על ידו באמצעות יחסי עובד-מעסיק, ו/או באמצעות עובדים עצמאים (פרילנסרים) ו/או באמצעות קבלני משנה.
  8. 3.8. תנאי הסף לתחום בקרת רישוי אורקל ומיקרוסופט:
   1. 3.8.1. במהלך 4 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, המציע סיפק שרותי בקרת רישוי מיקרוסופט ל-4 לקוחות לפחות בישראל.
   2. 3.8.2. במהלך 4 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, המציע סיפק שרותי מומחים בתחום בקרת רישוי אורקל ל-2 לקוחות לפחות בישראל.
   3. 3.8.3. המציע אינו מוכר רישוי של היצרנים אורקל ומיקרוסופט, וכן אינו מוכר שירותים המבוססים על תוכנות של יצרנים אלה (פרט לשירותי בקרת רישוי).
   4. 3.8.4. במועד האחרון להגשת הצעות למכרז, המציע ו/או חברת בת שלו ו/או חברה מסונפת שלו ו/או חברה קשורה שלו אינו מספק למפעל הפיס מוצרים ו/או שרותי מומחים כלשהם בתחומי אורקל ו/או מיקרוסופט.
  9. 3.9. תנאי הסף לתחום מערכת Middleware:
   1. 3.9.1. במהלך 24 החודשים האחרונים, שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, המציע סיפק שירותי מומחי HANDS ON בתחום מערכת MIDDLEWARE ל- 3 לקוחות לפחות בישראל, בהיקף של 150 שעות עבודה בשנה לפחות לכל לקוח.
    יובהר כי המציע רשאי להוכיח עמידה בתנאי סף זה באמצעות מומחים שהועסקו על ידו באמצעות יחסי עובד-מעסיק ו/או באמצעות עובדים עצמאים (פרילנסרים) ו/או באמצעות קבלני משנה.
  10. 3.10. תנאי הסף לתחום תקשורת:
   1. 3.10.1. במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז המציע סיפק את השירותים הבאים:
    1. 3.10.1.1. יעוץ לתכנון פרוייקט הקמת רשתות WAN ובקרה על יישום הפרוייקט ל-3 לקוחות לפחות בישראל.
    2. 3.10.1.2. יעוץ לתכנון פרוייקט הקמת תקשורת פאסיבית ובקרה על יישום הפרוייקט ל- 3 לקוחות לפחות בישראל.
     יובהר כי המציע רשאי להוכיח עמידה בתנאי סף זה באמצעות מומחים שהועסקו על ידו באמצעות יחסי עובד-מעסיק ו/או באמצעות עובדים עצמאים (פרילנסרים) ו/או באמצעות קבלני משנה.
   2. 33.10.2. במועד האחרון להגשת הצעות למכרז, למציע ו/או לחברת בת שלו ו/או לחברה מסונפת שלו ו/או לחברה קשורה שלו, אין התקשרות בתוקף עם מפעל הפיס בהקשר של מכירה ו/או תחזוקה של שרותי תקשורת.
  11. 3.11. תנאי הסף לתחום DRP ומערכות גיבוי ואחסון:
   1. 3.11.1. במהלך 4 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז המציע סיפק את השירותים הבאים:
    1. 3.11.1.1. יעוץ לתכנון פרוייקט הקמת מערכת אחסון מרכזית מבוססת EMC הכוללת גם אתר גיבוי, ובקרה על יישום הפרוייקט.
    2. 3.11.1.2. יעוץ לתכנון פרוייקט הקמת מערכת גיבוי מרכזי ובקרה על יישום הפרוייקט.
    3. 3.11.1.3. יעוץ לתכנון פרוייקט הקמת מערכת DRP ובקרה על יישום הפרוייקט.
     יובהר כי המציע רשאי להוכיח עמידה בתנאי סף זה באמצעות מומחים שהועסקו על ידו באמצעות יחסי עובד-מעסיק, ו/או באמצעות עובדים עצמאים (פרילנסרים) ו/או באמצעות קבלני משנה.
   2. 3.11.2. במועד האחרון להגשת הצעות למכרז, למציע ו/או לחברת בת שלו ו/או לחברה מסונפת שלו ו/או לחברה קשורה שלו, אין התקשרות בתוקף עם המפעל בהקשר של מכירה ו/או תחזוקה של מוצרי גיבוי ו/או אחסון מרכזיים ו/או מערכות המשמשות את המפעל ליישום תהליכי DRP.
  12. 3.12. תנאי הסף לתחום VMWARE:
   1. 3.12.1. במהלך 4 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, המציע סיפק שרותי יעוץ בתחום VMWARE ל-5 לקוחות לפחות בישראל. /li>
 4. המכרז הינו מכרז עם בחינה חד-שלבית, כאשר כל תחום ייבחן בנפרד.
 5. מפעל הפיס שומר על זכותו לקיים הליך תחרותי נוסף במקרה של הגשת הצעות זהות, כאמור בתנאי המכרז.
 6. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 7. קבלת חוברת המכרז:
  1. 7.1. את חוברת המכרז ניתן לקבל (ללא תשלום) במשרדי מפעל הפיס, אגף התקשרויות רכש ומכרזים, קומה 1 ברח' הפטמן 3, ת"א בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00, החל מיום חמישי ה- 24.8.17.
  2. 7.2. ספק הרשום למערכת הרכש של המפעל רשאי לבקש שחוברת המכרז תישלח אליו בדואר אלקטרוני (ללא צורך בהגעה למשרדי המפעל).
  3. 7.3. בעת נטילת חוברת המכרז, או טרם משלוח חוברת המכרז באמצעות דוא"ל, ימסור מקבל החוברת למפעל את פרטי המציע על גבי טופס פרטי המציע המצ"ב.
 8. הבהרות למכרז:
  1. 8.1. לקבלת הבהרות בקשר עם המכרז ניתן לפנות למפעל בכתב, לגב' אלומה שמואלי, מנהלת אגף התקשרויות רכש ומכרזים, באמצעות דוא"ל (קובץ בפורמט WORD) לכתובות: Lcohen@pais.co.il  ו- rechesh@pais.co.il, לא יאוחר מיום שלישי ה-19.9.17.
  2. 8.2. במידת הצורך, ייענו הפניות במסמך הבהרות אחיד שיישלח לכל משתתפי המכרז.
 9. הגשת ההצעה למכרז:
  1. 9.1. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הנו יום רביעי ה- 25.10.2017 בשעה 10:00.
  2. 9.2. המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים כמפורט במסמכי המכרז.
  3. 9.3. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית בלבד לתיבת ההצעות באגף הרכש.