חיפוש
מפעל הפיס רכש ומכרזים ארכיון מכרזים מכרז פומבי מס' 539/2017

מכרז פומבי מס' 539/2017

תאריך פרסום:
22/06/2017

להפקה של אירוע לזכייני מפעל הפיס – השקת מטריצה חדשה של הלוטו


עדכון מיום: 17.7.2017

 • למכרז הוצא מסמך הבהרות מס' 1.

נוסח המודעה המקורית:

 1. השירותים הנדרשים:
  1. 1.1. מפעל הפיס (להלן גם: "המפעל") מזמין בזאת הגשת הצעות להפקה של אירוע לזכייני מפעל הפיס– השקת מטריצה חדשה של הלוטו (להלן: ""השירותים ו/או "האירוע"), והכל כמפורט במכרז זה.
  2. 1.2. מפעל הפיס מבקש לבחור בחברת הפקה אשר תקבל אחריות כוללת לתכנון, ארגון והפקה של האירוע, על כך הכרוך והמשתמע מכך ובהתאם למכרז ותביא לידי ביטוי את יעדיו של האירוע. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומכל יתר הוראות מסמכי המכרז, הספק הזוכה (חברת ההפקה) יהא אחראי בין היתר:
   1. 1.2.1. לכלל הפעילות הלוגיסטית והאמנותית הכרוכה בהפקת האירוע ולרבות סידורי הבטיחות והביטחון.
   2. 1.2.2. לכלל ספקי המשנה, בעלי התפקידים, כח האדם, הציוד, האמצעים והשירותים הנדרשים.
   3. 1.2.3. לתפעול וניהול כל השירותים הנדרשים אל מול המקום לקיום האירוע.
  3. 1.3. מספר משתתפים באירוע:
   1. 1.3.1. סה"כ כ-3,000 משתתפים יחידים.
   2. 1.3.2. יתכן ומספר המשתתפים יגדל לכ - 4,500 משתתפים, בהתאם להחלטת מפעל הפיס לשתף באירוע גם את בני/בנות זוג הזכיינים.
   3. 1.3.3. האמור לעיל הינו לצרכי הערכה והתרשמות בלבד ואין בו כדי לחייב את המפעל בכל צורה שהיא.
  4. 1.4. האירוע יתקיים בחודש אוקטובר באחד מהמועדים הבאים: ביום שני ה- 16.10.17 או ביום רביעי ה- 18.10.17 (להלן: "מועדי אוקטובר").
  5. 1.5. אין חובה להגיש הצעה עבור שני מועדי אוקטובר וניתן להגיש הצעה עבור אחד מהם או עבור שניהם, לפי בחירת המציע. יצוין כי מפעל הפיס מעדיף, ככל הניתן, לקיים את האירוע ביום שני ה- 16.10.17.
  6. 1.6. על המקום המוצע על ידי המציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות במכרז.
 2. תקופות ההתקשרות:
  1. 2.1. הסכם זה ייכנס לתוקפו החל מיום מתן הודעת הזכייה לספק ויסתיים 60 ימים לאחר השלמת מלוא התחייבויות הספק במכרז זה.
  2. 2.2. האמור לעיל לעניין תקופת ההתקשרות הנו בכפוף להוראות ההסכם.
 3. תנאי סף
  רשאי להגיש הצעה למכרז רק מציע העומד, במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בכל תנאי הסף הבאים:
  1. 3.1. המציע הינו אישיות משפטית אחת - תאגיד רשום כדין בישראל או יחיד שהינו עוסק מורשה.
  2. 3.2. בתקופה שבין ה-1.1.2014 ועד למועד האחרון להגשת הצעות בהליך זה, המציע תכנן והפיק לפחות 2 אירועים סגורים, כהגדרת מונח זה להלן, אשר כל אחד מהם עומד בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:
   1. 3.2.1. באירוע השתתפו לפחות 1,500 מוזמנים.
   2. 3.2.2. המציע סיפק שירותי הסעדה לאירוע (בעצמו או באמצעות צד ג' מטעמו). להסרת ספק, יובהר, כי הגשת כיבוד קל בלבד לא תיחשב לעניין זה כאספקת שירותי הסעדה.
   3. 3.2.3. האירוע כלל לפחות אייטם בימתי אחד, כהגדרת מונח זה להלן, שתוכנן והופק על ידי הספק (בעצמו או באמצעות צד ג' מטעמו).
   4. 3.2.4. בסעיף זה:
    1. 3.2.4.1. "אירוע סגור" – אירוע למוזמנים בלבד (קרי - לא פסטיבלים, מופעי רחוב, חתונות ולא מופע שכולו הופעה של אמנים ללא תוכן נלווה). יובהר, כי אירוע שהיה פתוח להרשמה של הקהל הרחב לא יחשב כאירוע סגור.
    2. 3.2.4.2. "אייטם בימתי" – הופעה, סרטון, מיצג במה או כל קטע מבוים אחר אשר נכתב והופק במיוחד עבור האירוע ונועד להעברת מסרים מקצועיים או שיווקיים של הלקוח שעבורו הופק האירוע. להסרת ספק, יובהר, כי הופעה של אומן שאינה הופעה ייעודית אשר נכתבה במיוחד לצרכי האירוע לא תיחשב אייטם בימתי.
  3. 3.3. המחזור הכספי השנתי של המציע מהפקת אירועים בכל אחת מהשנים 2013, 2014 ו-2015 או 2014, 2015 ו-2016 היה בהיקף של 4,000,000 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ) לפחות לשנה
 4. המכרז הינו מכרז עם בחינה חד-שלבית.
 5. מפעל הפיס שומר על זכותו לקיים הליך תחרותי נוסף במקרה של הגשת הצעות זהות, כאמור בתנאי המכרז.
 6. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 7. ערבות
  1. 7.1. להבטחת קיום כל אחת מהתחייבויות הספק על פי הסכם זה, ימסור הספק למפעל תוך 7 ימים ממועד מתן הודעת הזכייה ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית של בנק ישראלי, שהוצעה על שם הספק, על סך של 300,000 (שלוש מאות אלף) ₪. ערבות ההסכם תהא בתוקף לכל תקופת ההסכם (כהגדרתה להלן).
  2. 7.2. ככל שיידרש, הספק יאריך הספק את תוקפה של ערבות ההסכם או יחדשה, באופן שבכל עת תהיה בידי המפעל ערבות הסכם בתוקף עד ל - 60 יום לאחר תום תקופת ההסכם.
 8. קבלת חוברת המכרז:
  1. 8.1. את חוברת המכרז ניתן לקבל במשרדי מפעל הפיס, אגף התקשרויות רכש ומכרזים, קומה 1 ברח' הפטמן 3, ת"א בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00, החל מיום שני ה-26.6.17.
  2. 8.2. ניתן לעיין בחוברת המכרז במקום ובמועדים האמורים לעיל.
  3. 8.3. בעת נטילת מסמכי המכרז ימסור מקבל החוברת למפעל את פרטי המציע על גבי טופס פרטי המציע המצ"ב.
 9. הבהרות למכרז:
  1. 9.1. לקבלת הבהרות בקשר עם המכרז ניתן לפנות למפעל בכתב, לגב' אלומה שמואלי, מנהלת אגף התקשרויות רכש ומכרזים, באמצעות דוא"ל (קובץ בפורמט WORD) לכתובת: maya.cohen@pais.co.il  ו- rechesh@pais.co.il לא יאוחר מיום רביעי ה-5.7.17.
  2. 9.2. במידת הצורך, ייענו הפניות במסמך הבהרות אחיד שיישלח לכל משתתפי המכרז.
 10. הגשת ההצעה למכרז:
  1. 10.1. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הנו יום רביעי ה- 19.7.17 בשעה 10:00.
  2. 10.2. המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים כמפורט במסמכי המכרז.
  3. 10.3. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית בלבד לתיבת ההצעות באגף הרכש.