חיפוש
מפעל הפיס רכש ומכרזים ארכיון מכרזים מכרז פומבי מס' 540/2017

מכרז פומבי מס' 540/2017

תאריך פרסום:
27/09/2017

לאספקת טפסי הגרלה מודפסים למסופי לוטומט של מפעל הפיס


עדכון מיום: 12/11/17

 1. למכרז הוצא מסמך הבהרות מס' 4.
 2. מבלי לגרוע מהוראות כל דין ומסמכי המכרז, יצוין, כי במסגרת בחינת ההצעות תינתן העדפה לרכישת טובין מאזור עוטף עזה בהתאם לתקנה 3 לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), תשנ"ה-1995 (להלן: "תקנות העדפת תוצרת הארץ"). כתנאי לקבלת ההעדפה כאמור, על המציע לצרף להצעתו הצהרה ולפיה הצעתו היא של טובין מאזור עוטף עזה שהתקיימו בה דרישות תקנה 3 לתקנות העדפת תוצרת הארץ.

עדכון מיום: 8/11/17

 1. למכרז הוצא מסמך הבהרות מס' 2 ומסמך הבהרות מס' 3.
 2. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה עד ליום רביעי ה- 22/11/17 בשעה 10:00.
עדכון מיום: 18/10/17
 1. להלן יפורטו השינויים בתנאי הסף למכרז שבנדון
  1. 1.1. תנאי הסף שבסעיף 3.4.1 לתנאי המכרז (וכן במודעה באינטרנט מיום 27/9/17) יוחלף בתנאי הבא:
   החל מיום 1.7.2014 ואילך, המציע ייבא לישראל עבודות דפוס ל- 2 לקוחות לפחות בהיקף כספי מינימאלי מצטבר של 1 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ), לכל לקוח. לעניין תנאי זה, לא יחושבו עבודות סריקה וצילומים.
  2. 1.2. יתווסף סעיף 3.4.4 לתנאי הסף (לגבי מציע שהוא יבואן):
   החל מיום 1.7.2014 ואילך, ביצע בית הדפוס הזר, כהגדרתו בסעיף 3.4.2, עבודות דפוס ל-2 לקוחות לפחות בהיקף כספי מינמאלי מצטבר של 3 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ), לכל לקוח.
   לעניין תנאי זה, לא יחושבו עבודות סריקה וצילומים.
 2. אין שינוי ביתר התנאים שפורטו במודעה שפורסמה באתר האינטרנט לגבי מכרז זה מיום 27/9/17.
עדכון מיום: 2/10/17
 1. למכרז הוצא מסמך הבהרות מס' 1
 2. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה עד ליום רביעי ה- 15.11.17 בשעה 10:00.

נוסח המודעה המקורית:

 1. כללי:
  1. 1.1. מפעל הפיס (להלן: "המפעל") מזמין בזאת הצעות לאספקת טפסי הגרלה מודפסים למסופי לוטומט מסוג אלטורה ו- ISYS המופעלים על ידי המפעל.
 2. תקופת ההתקשרות:
  1. 2.1. תקופת ההתקשרות היסודית תחל במועד הודעת הזכייה ותסתיים, בכפוף להשלמת התנאים המקדמיים, לאחר 24 חודשים.
  2. 2.2. בכפוף לתנאים שיקבעו ושידרשו על ידו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט (למשל – הפחתת מחיר, בין אם של פריט מסוים ובין אם של פריטים מסוימים), המפעל יהא רשאי להאריך את ההתקשרות לפרקי זמן נוספים, כולם או חלקם, שמשכם המצטבר לא יעלה על 60 חודשים (להלן: "תקופות האופציה"), וזאת בין אם ביחס לחלק מן המציעים הזוכים ובין אם ביחס לכולם.
  3. 2.3. כל האמור לעיל לגבי תקופת ההתקשרות הינו בכפוף להוראות ההסכם.
 3. תנאי סף:
  למכרז זה רשאי להגיש הצעות אך ורק מציע העונה נכון למועד האחרון להגשת ההצעות על כל דרישות הסף המפורטות להלן בסעיפים 3.1, 3.2 ו-3.3 (על כל תת סעיפיו) או בסעיפים 3.1, 3.2 ו-3.4 (על כל תת סעיפיו):
  1. 3.1. המציע הנו ישות משפטית אחת, יחיד אזרח ותושב ישראל או תאגיד המאוגד ורשום כדין בישראל או שותפות בלתי רשומה בישראל שהנה עוסק מורשה.
  2. 3.2. בידי המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו- 1976.
  3. 3.3. לגבי מציע שהינו בית דפוס:
   1. 3.3.1. בידי המציע רישיון עסק תקף על שמו בהתאם לפריט 10.3 או פריט 10.9 לתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013.
   2. 3.3.2. החל מיום 1.7.2014 ואילך, המציע ביצע עבודות דפוס ל- 2 לקוחות לפחות בהיקף כספי מינימאלי מצטבר של 3 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ), לכל לקוח.
    לצורך תנאי זה, לא יחושבו עבודות סריקה וצילומים.
   3. 3.3.3. נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, ברשותו של המציע, בבית הדפוס המופעל על ידו, מכונת דפוס שמתקיימים בה כל התנאים הבאים במצטבר:
    1. 3.3.3.1. למכונה יכולת הדפסה של ארבעה צבעים בצד אחד של הטופס וצבע אחד לפחות בצד השני, הכל במהלך "ריצה" אחת.
    2. 3.3.3.2. למכונה יחידות יבוש UV על כל אחת מיחידות ההדפסה, או יחידת יבוש UV אחת המותקנת לאחר תחנת הצבע האחרונה.
    3. 3.3.3.3. למכונה מנגנון בקרת צבע ומיקום ממוחשב באמצעות מערכת אופטית.
    4. 3.3.3.4. למכונה יכולת הדפסה ב"ריצה" נוספת תוך שמירת מיקומים ע"י קריאת ההדפסה הראשונה (עבור הדפסה של טפסים מסומנים מראש) (להלן: "מכונת דפוס רוטציה")
   4. מציע שיעמוד בכל תנאי הסף המפורטים בסעיפים 3.1, 3.2 ו-3.3 (על תתי-סעיפיו) לעיל ושהצעתו תוכרז כזוכה ייקרא להלן - "ספק זוכה".
  4. 3.4. לגבי למציע שהוא יבואן:
   1. 3.4.1. החל מיום 1.7.2014 ואילך, המציע ייבא לישראל עבודות דפוס ל- 2 לקוחות לפחות בהיקף כספי מינימאלי מצטבר של 3 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ), לכל לקוח.
    לעניין תנאי זה, לא יחושבו עבודות סריקה וצילומים.
   2. 3.4.2. נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, ברשות בית הדפוס בחו"ל ממנו ייבא המציע את הטפסים (להלן: "בית הדפוס הזר") מכונת דפוס רוטציה, כהגדרת מונח זה לעיל.
   3. 3.4.3. נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, ברשות בית הדפוס הזר ציוד חיתוך מסוג SLITTER בעל יכולות SHEETING וחיבור ON LINE ממוחשב למכונת דפוס רוטציה, אחת לפחות, באופן שיהפוך את כלל שלבי היצור - מגליל הנייר ועד לטופס המודפס והחתוך רוחבית - לפס יצור אחד (להלן: "ציוד החיתוך הנדרש").
   4. מציע שיעמוד בכל תנאי הסף המפורטים בסעיפים 3.1, 3.2 ו-3.4 (על תתי-סעיפיו) ושהצעתו תוכרז כזוכה ייקרא להלן - "ספק זוכה שהוא יבואן".
 4. ציוד חיתוך:
  המציע מתחייב שלצורך ייצור טפסי המשחק ייעשה שימוש בציוד חיתוך הנדרש, כהגדרתו לעיל. התחייבות זו תחול הן לגבי מציע שהוא בית דפוס והן לגבי מציע שהוא יבואן.
  במקרה של מציע שהינו בית דפוס: ככל שנכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ציוד החיתוך הנדרש, כהגדרת מונח זה לעיל, אינו קיים בבית הדפוס המופעל על ידי המציע, המציע מתחייב שהוא ירכוש את ציוד החיתוך הנדרש וייעשה בו שימוש לצורך ייצור טפסי המשחק מושא המכרז.
 5. ניגוד עניינים:
  1. 5.1. IGT, כל חברה קשורה ל-IGT וכל יבואן ו/או מפיץ מורשה ו/או נציג רשמי של IGT (כולם להלן ביחד: "צד קשור ל-IGT") אינם רשאים להשתתף במכרז זה.
  2. 5.2. בנוסף, וככל שהמציע הינו יבואן - בית הדפוס שעימו יתקשר המציע לצורך אספקת השירותים מושא המכרז לא יהיה בבעלות כלשהי של צד קשור ל-IGT. לעניין סעיף זה "חברה קשורה" – כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968"
  3. 5.3. התקשרות ספק זוכה עם המועצה להסדר ההימורים בספורט לא תהווה ניגוד עניינים לצורך מכרז זה.
  4. 5.4. מפעל הפיס יהא רשאי לפסול הצעה אם יסבור כי המציע ו/או כל גורם אחר הרלבנטי להצעה מצוי במצב המעורר חשש לניגוד עניינים בקשר עם מתן איזה מהשירותים הכלולים במכרז זה.
  5. 5.5. למען הסר ספק, יובהר כי זכויותיו של מפעל הפיס לפסול הצעה בשל חשש לניגוד עניינים יחולו גם על חשש לניגוד עניינים הנעוץ בנסיבות ו/או באירועים שהתרחשו לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
 6. הזוכים במכרז:
  1. 6.1. בכוונת המפעל לבחור לפחות ספק אחד שהוא בית דפוס (להבדיל מיבואן).
  2. 6.2. לאחר בחירת הספק הראשון מקרב ההצעות של בתי הדפוס, ייבחנו יתר ההצעות לצורך בחירת ספק שני (הזול מבין כל ההצעות, בכפוף להוראות כל דין ומסמכי המכרז, ייבחר כספק שני).
  3. 6.3. מבלי לגרוע מהוראות כל דין ומסמכי המכרז, הרי שככל שלא יימצא ספק זוכה אחד לפחות שהוא בית דפוס, כאמור לעיל, יהיה רשאי המפעל, בהתאם לשיקול דעתו, לבחור 2 מציעים שהינם יבואנים או, לחילופין, לבטל את המכרז.
  4. 6.4. האמור בסעיף זה יחול, בשינויים המחוייבים, גם בנסיבות בהן ספק זוכה ייפסל, מכל סיבה שהיא, לאחר הודעת הזכייה.
 7. העדפת תוצרת הארץ:
  1. 7.1. במסגרת בחינת מחירי ההצעות תינתן העדפה להצעות לרכישת טובין מתוצרת הארץ שמחירן אינו עולה על מחיר הצעות לרכישת טובין מיובאים בתוספת של 15%, לפי הכללים הקבועים בתקנה 3 לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), תשנ"ה-1995 (להלן: "תקנות העדפת תוצרת הארץ").
   בסעיף זה-
   1. 7.1.1. טובין מתוצרת הארץ: טובין שיוצרו בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל, או תאגיד הרשום בישראל, ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם מהווה 35% לפחות ממחיר ההצעה.
   2. 7.1.2. מחיר ההצעה: לרבות מיסים, היטלים, אגרות, הוצאות ביטוח והובלה, ולעניין טובין מיובאים מחיר ס.י.פ. בנמל בישראל ובכלל זה מיסים, היטלים, אגרות, הוצאות ביטוח והובלה.
   3. 7.1.3. מחיר מרכיב ישראלי: מחיר ההצעה, בשער המפעל של המציע בניכוי עלויות חומרי הגלם, החלקים, שירותי הייעוץ, התכנון, כוח האדם והמימון, ששימשו ביצור הטובין שמקורם מחוץ לישראל.
  2. 7.2. כתנאי לקבלת ההעדפה, על המציע להגיש במסגרת הצעתו אישור מאת רואה חשבון בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה ביחס לכל רכיב, בהתאם להוראות תקנות העדפת תוצרת הארץ. מציע שלא יגיש אישור כאמור עם הצעתו - לא יזכה בקבלת ההעדפה כאמור בתקנות העדפת תוצרת הארץ.
  3. 7.3. המפעל רשאי להקטין את היקף ההתקשרות עם ספק חוץ, כהגדרתו בתקנות העדפת תוצרת הארץ, ל-50% מהיקף זכייתו, ללא שינוי במחיר. היה ויחליט המפעל כאמור - יפעל המפעל בהתאם לתקנה 4 לתקנות העדפת תוצרת הארץ.
 8. המכרז הינו מכרז עם בחינה חד-שלבית.
 9. מפעל הפיס שומר על זכותו לקיים הליך תחרותי נוסף במקרה של הגשת הצעות זהות, כאמור בתנאי המכרז.
 10. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 11. ערבות
  1. 11.1. בתוך 7 ימים ממועד מתן הודעת הזכייה במכרז, יפקיד הספק בידי המפעל ערבות בנקאית בסכום של 100,000 ₪, בתוקף ל- 24 חודשים מיום הודעת המפעל לספק על דבר זכייתו במכרז (להלן: "ערבות הביצוע").
  2. 11.2. אם הספק הינו 'ספק זוכה שהוא בית דפוס עם ניסיון קודם', ערבות הביצוע תהיה על סך של 50,000 ₪ בלבד (כמו כן, אם הספק הינו ספק זוכה שהוא בית דפוס ללא ניסיון קודם, הרי שהמפעל יהא רשאי להפחית את גובה ערבות הביצוע ל-50,000 ₪ לאחר שהספק יעמוד בכל דרישות החובה לעניין זה כמפורט בכתב ההזמנה).
  3. 11.3. הספק יאריך את ערבות הביצוע לפי הצורך, באופן שבידי מפעל הפיס תהיה ערבות ביצוע תקפה ברציפות ובכל עת, עד לתום 60 יום לאחר תום ההתקשרות על פי הסכם זה.
  4. 11.4. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ככל שמימש מפעל אופציה להארכת ההתקשרות, יאריך הספק את ערבות הביצוע באופן שתעמוד בתוקפה לפחות חודשיים לאחר תום תקופת ההתקשרות המוארכת.
 12. קבלת חוברת המכרז:
  1. 12.1. את חוברת המכרז ניתן לקבל במשרדי מפעל הפיס, אגף התקשרויות רכש ומכרזים, קומה 1 ברח' הפטמן 3, ת"א בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00, החל מיום חמישי ה-28.9.17.
  2. 12.2. ניתן לעיין בחוברת המכרז במקום ובמועדים האמורים לעיל.
  3. 12.3. בעת נטילת מסמכי המכרז, ימסור המפעל לספק דוגמאות של טפסי הגרלה.
  4. 12.4. ספק הרשום למערכת הרכש של המפעל רשאי לבקש שחוברת המכרז תישלח אליו בדואר אלקטרוני.
  5. 12.5. בעת נטילת מסמכי המכרז או טורם משלוחה באמצעות דוא"ל ימסור מקבל החוברת למפעל את פרטי המציע על גבי טופס פרטי המציע המצ"ב.
 13. הבהרות למכרז:
  1. 13.1. לקבלת הבהרות בקשר עם המכרז ניתן לפנות למפעל בכתב, לגב' אלומה שמואלי, מנהלת אגף התקשרויות רכש ומכרזים, באמצעות דוא"ל (קובץ בפורמט WORD) לכתובות: maya.cohen@pais.co.il ו-rechesh@pais.co.il לא יאוחר מיום שני ה- 16.10.17
  2. 13.2. במידת הצורך, ייענו הפניות במסמך הבהרות אחיד שיישלח לכל משתתפי המכרז.
 14. הגשת ההצעה למכרז:
  1. 14.1. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הנו יום רביעי ה- 1.11.17 בשעה 10:00.
  2. 14.2. המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים כמפורט במסמכי המכרז.
  3. 14.3. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית בלבד לתיבת ההצעות באגף הרכש.