חיפוש
מפעל הפיס רכש ומכרזים ארכיון מכרזים מכרז מסגרת מס' 544/2017

מכרז מסגרת מס' 544/2017

תאריך פרסום:
24/09/2017

לאספקת שירותי השכרה ואחזקה של כלי רכב בשיטה של ליסינג תפעולי למפעל הפיס


עדכון מיום: 30/10/17

 • למכרז הוצא מסמך הבהרות מס' 2

עדכון מיום: 25/10/17

 • למכרז הוצא מסמך הבהרות מס' 1
 • המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום רביעי ה- 8/11/17 בשעה 10:00.

נוסח המודעה המקורית:

 1. מפעל הפיס (להלן: "המפעל") מזמין בזאת הגשת הצעות לאספקת שירותי השכרה ואחזקה של כלי רכב בשיטה של ליסינג תפעולי.
 2. שיטת המכרז - מכרז מסגרת
  1. 2.1. המכרז הינו מכרז מסגרת, אשר בכוונת מפעל הפיס לבחור בשני זוכים בו. עם כל אחד מהזוכים ייחתם הסכם מסגרת בנוסח הכלול במסמכי המכרז.
  2. 2.2. המפעל יפנה לשני הזוכים בפניה פרטנית להצעות מחיר ביחס לכל כלי רכב שיוזמן במסגרת ההתקשרות (להלן: "פנייה פרטנית"), למעט במקרים שבהם אינו מחויב לכך לפי תנאי המכרז. הספק שיזכה בכל פניה פרטנית יספק את השירותים הכלולים בה תמורת מחירי הצעתו כפי שזכתה בפניה זו.
  3. 2.3. הכללים החלים על הפניות הפרטניות מפורטים במסמכי המכרז.
  4. 2.4. חרף האמור לעיל, יהא המפעל רשאי לבחור זוכה אחד בלבד במכרז, ולהזמין ממנו שירותים בהתאם למחירי הצעתו למכרז, בכפוף לעדכונם כאמור בחוזה.
 3. תקופת ההתקשרות
  1. 3.1. תקופת ההתקשרות הנה למשך 36 חודשים ממועד הודעת הזכייה במכרז לספק (להלן: "תקופת ההתקשרות הבסיסית").
  2. 3.2. למפעל שמורה אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות הבסיסית בתקופות נוספות שמשכן המצטבר הנו עד 36 חודשים נוספים.
  3. 3.3. תקופת השכירות של כל רכב שיוזמן תהיה 36 חודשים ממועד מסירת הרכב למפעל. במקרה של מסירת רכב גישור עד למסירת הרכב הקבוע - תימנה תקופת השכירות ממועד מסירתו של רכב הגישור. המפעל יהא רשאי להאריך את תקופת השכירות של כל רכב בעד שתי תקופות בנות 3 חודשים כל אחת, כאשר התמורה לספק בתקופת ההארכה תהיה בגובה מחיר השכירות החודשי בלבד כפי שהיה בתקופת השכירות המקורית (כולל שירות מפתח תמורת מפתח, ככל שהוזמן בתקופת ההארכה).
  4. 3.4. יובהר, כי גם אם תקופת השכירות הקבועה בהזמנת עבודה שניתנה לזוכה במכרז תחרוג מתקופת ההתקשרות על פי מכרז זה (לרבות תקופות האופציה, ככל שתמומשנה), יהא הספק מחויב לספק למפעל את מלוא השירותים הנדרשים בהזמנת העבודה עד לתום תקופת השכירות הקבועה בה.
 4. מפעל הפיס שומר על זכותו לקיים הליך תחרותי נוסף במקרה של הגשת הצעות מחיר זהות, כאמור בתנאי המכרז.
 5. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז, המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 6. תנאי סף
  רשאי להשתתף במכרז רק מציע העומד, במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בכל הדרישות הבאות במצטבר:
  1. 6.1. המציע הנו אישיות משפטית אחת- יחיד אזרח ותושב ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל או שותפות בלתי רשומה שהנה עוסק מורשה.
  2. 6.2. בידי המציע רישיון עסק תקף להשכרת כלי רכב, לפי פריט 8.6א' לתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) תשנ"ה-1995 או לפי פריט 8.6א' לתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע"ג-2013.
   לעניין סעיף זה, "רישיון עסק" - לרבות היתר מזורז והיתר זמני לניהול עסק.
  3. 6.3. המציע הנו הבעלים הרשום של לפחות 2,000 כלי רכב המשמשים למטרות השכרה ו/או החכרה.
   "כלי רכב" לעניין זה- כלי רכב פרטי או מסחרי שמשקלו אינו עולה על 3,500 ק"ג.
  4. 6.4. לרשות המציע מוקד שירות מאויש פיזית 24 שעות ביממה בכל ימות השנה, למעט ביום הכיפורים.
   לעניין זה, "לרשות המציע" - לרבות בדרך של התקשרות עם גורם אחר המפעיל מוקד העומד בדרישות התנאי.
  5. 6.5. המציע מחזיק 8 סניפים לפחות בפריסה ארצית.
   לעניין זה:
   "סניף" - נקודת שירות בה ניתן לקבל ולמסור רכבים, כולל לצורך שינועם לצורך ביצוע שירותי תחזוקה, טיפולים ותיקונים ברכבים.
   "מחזיק" - לרבות באמצעות קבלני משנה וחברות השכרת רכב, עימם קשור המציע.
   "פריסה ארצית" - פריסה הכוללת לפחות סניף אחד בכל אחת מהערים הבאות: באר-שבע, ירושלים, תל-אביב, חיפה.
  6. 6.6. למציע ישנם האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976.
 7. קבלת חוברת המכרז
  1. 7.1. את חוברת המכרז ניתן לקבל, ללא תשלום, בבית מפעל הפיס, באגף התקשרויות רכש ומכרזים, קומה 1, רח' הפטמן 3, ת"א, החל מיום רביעי ה- 27.9.10 בין השעות 08:00-16:00. זאת למעט במהלך חול המועד סוכות (4.10.17-12.10.17, כולל), שבמהלכו משרדי מפעל הפיס יהיו סגורים.
  2. 7.2. ניתן לעיין בחוברת המכרז במקום ובמועדים האמורים לעיל.
  3. 7.3. ספק הרשום למערכת הרכש של המפעל רשאי לבקש שחוברת המכרז תישלח אליו בדואר אלקטרוני (ללא צורך בהגעה למשרדי המפעל).
  4. 7.4. בעת נטילת מסמכי המכרז או טרם משלוחם באמצעות דואר אלקטרוני, ימסור מקבל החוברת למפעל את פרטי המציע על גבי טופס פרטי המציע המצ"ב.
 8. הבהרות למכרז
  1. 8.1. לקבלת הבהרות ו/או פרטים נוספים בקשר עם המכרז יש לפנות למפעל בכתב בלבד, לגב' אלומה שמואלי, מנהלת אגף התקשרויות רכש ומכרזים, באמצעות דוא"ל (קובץ בפורמט WORD) לכתובת: rechesh@pais.co.il, לא יאוחר מיום ראשון ה- 22.10.17.
  2. 8.2. במידת הצורך, ייענו הפניות במסמך הבהרות אחיד שיישלח לספקים הרלוונטיים, כאמור בתנאי המכרז.
 9. הגשת ההצעה למכרז
  1. 9.1. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הנו יום רביעי ה- 1.11.17, עד השעה 10:00.
  2. 9.2. המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים כמפורט במסמכי המכרז.
  3. 9.3. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית בלבד לתיבת ההצעות באגף הרכש של המפעל, המצוי בקומה 1 בבית מפעל הפיס, רח' הפטמן 3, ת"א.