חיפוש
מפעל הפיס רכש ומכרזים ארכיון מכרזים מכרז פומבי מס' 545/2017

מכרז פומבי מס' 545/2017

תאריך פרסום:
28/06/2017

להפקת נופש באיטליה - תכנית תמריצים לזכיינים 2017


עדכון מיום 18.7.17

 • למכרז הוצא מסמך הבהרות מס' 2
 • המועד האחרון להגשת הצעות נדחה עד ליום רביעי ה- 26.7.17 בשעה 12:00

עדכון מיום 13.7.17
 • הוצא מסמך הבהרות מס' 1 בקשר עם המסמך שבנדון.

נוסח המודעה המקורית

 1. כללי:
  1. 1.1. המכרז נדרש להפקת נופש באיטליה עבור הזכיינים הזוכים של המפעל במסגרת תוכנית התמריצים לשנת 2017.
  2. 1.2. הנופש יבוצע במועד אחד עבור כל המשתתפים, בחבילות של 5 ימים (4 לילות), הכל לפי הוראות מפעל הפיס. על פי הערכה ראשונית של המפעל, ומבלי שיהא בכך כדי לחייב את המפעל בכל צורה שהיא, תידרש כמות של כ-70 חבילות נופש זוגיות.
  3. 1.3. מועדי האירוח:
   1. 1.3.1. ימי א'-ה' באחד מהתאריכים הבאים: 10-14.9.17 או 15-19.10.17 או 22-26.10.17
   2. 1.3.2. לא ניתן להגיש הצעה למועדים אחרים מהמועדים המפורטים לעיל. מציע שיגיש הצעה לביצוע הנופש במועדים אחרים מהמועדים המפורטים לעיל – הצעתו לאותו מועד תיפסל.
   3. 1.3.3. כל הנופשים יטוסו יחד בטיסה ישירה לרומא ובחזרה ממנה, והכל כמפורט במכרז.
   4. 1.3.4. המציע רשאי להגיש הצעה לכל מועדי האירוח האפשריים או לחלק מהם.
  4. 1.4. בית המלון המוצע:
   1. 1.4.1. כל הנופשים ילונו באותו מלון ברומא, והכל כפי שיפורט במפרט השירותים.
   2. 1.4.2. הצעת המציע תכלול מלון אחד.
   3. 1.4.3. אם המציע הציע יותר ממלון אחד , המפעל יהא רשאי לפסול את ההצעה, או – על פי שיקול דעתו הבלעדי של המפעל - לבחור מלון אחד שעל בסיסו תיבחן ותנוקד ההצעה - בהתאם לשיקול דעתו והעדפתו, והמציע מוותר על כל טענה כלפי המפעל בקשר עם האמור לעיל.
   4. 1.4.4. בית המלון המוצע על ידי המציע יעמוד בכל הדרישות המפורטות להלן. מציע שיציע מלון שלפי בדיקת המפעל אינו עומד בדרישות אלו – הצעתו לגבי מלון זה תפסל:
    1. 1.4.4.1. המלון מוגדר בדרגת 4 כוכבים ומעלה, בהתאם לדירוג המופיע בשני האתרים שלהלן.
    2. 1.4.4.2. המלון מדורג בשני אתרי האינטרנט הבאים: www.booking.co.il ו- www.hotelscombined.co.il (להלן: "אתרי האינטרנט").
    3. 1.4.4.3. לגבי כל מלון ניתנו בכל אתר לפחות 350 חוות דעת של נופשים.
    4. 1.4.4.4. הציון הממוצע של המלון בשני אתרי האינטרנט (על פי חוות דעת אובייקטיביות של נופשים) אינו נמוך מ-8.8 נכון למועד שבו יבצע המפעל בדיקה באתרי האינטרנט.
    5. 1.4.4.5. המלון מספק גישה חופשית לאינטרנט אלחוטי (WI-FI) בכל רחבי המלון, ללא תוספת תשלום.
    6. 1.4.4.6. האירוח במלון יהיה על בסיס לינה+ארוחת בוקר.
 2. תקופות ההתקשרות:
  1. 2.1. תקופת ההתקשרות תחל במועד הודעת הזכיה לספק הזוכה, ותסתיים 60 יום מיום סיום הנופש או מילוי כל התחייבויותיו של הספק על פי תנאי המכרז על כל נספחיו, לפי המאוחר מביניהם.
  2. 2.2. האמור לעיל לעניין תקופת ההתקשרות הנו בכפוף להוראות ההסכם המצורף למכרז.
 3. תנאי סף:
  רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בעצמו במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, במצטבר, בכל תנאי הסף הבאים:
  1. 3.1. במהלך 36 חודשים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות המציע תכנן, ארגן והפיק לפחות נופש מאורגן אחד עבור לקוח לאיטליה, אשר עומד בכל התנאים הבאים במצטבר:
   1. 3.1.1. נופש לקבוצה סגורה של נופשים אשר זהותם נקבעה על ידי הלקוח שעבורו תוכנן, אורגן והופק הנופש. יובהר, כי נופש שהיה פתוח להרשמה של הקהל הרחב לא ייחשב כנופש לקבוצה סגורה של נופשים;
   2. 3.1.2. הנופש התקיים באיטליה למשך 4 ימים (3 לילות) לפחות;
   3. 3.1.3. בנופש השתתפו 60 נופשים לפחות (במחזור אחד);
   4. 3.1.4. כל המשתתפים בנופש טסו יחד (באותו מועד) ליעד הנופש ובחזרה ממנו;
   5. 3.1.5. הנופש כלל לפחות שתי פעילויות חווייתיות שאורגנו והופקו על ידי המציע ייעודיות עבור המשתתפים בנופש (להלן: "הפעילויות החווייתיות"). יובהר כי רק פעילות שאורגנה והופקה באופן ייעודי עבור המשתתפים בנופש וכללה תוכן ייחודי תיחשב כפעילות חוויתית וכי פעילות אחרת כגון סיור שיגרתי במוזיאון או פעילות אחרת שאינה כוללת תוכן ייחודי לא תיחשב כפעילות חוויתית. לדוגמאות לפעילויות חוויתיות אנא ראו בסעיף 8.4 למפרט השירותים).
    למען הסר ספק, הקביעה הסופית ביחס לשאלה האם פעילות מסוימת הנזכרת בהצעה של מציע פלוני אכן מהווה פעילות חוויתית, תיעשה על ידי המפעל בהתאם לשיקול דעתו המקצועי ולנתונים שישתקפו מן ההצעה הנבחנת. קביעה זו תחייב את המציעים לכל דבר ועניין.
   6. 3.1.6. המציע תכנן, ארגן והפיק את הנופש על כלל מרכיביו, מהחל ועד כלה, לרבות ביצוע הליכי ההזמנה והרישום מול בית המלון, תכנון לוח הזמנים המלא של הנופש, ניהול ההתקשרות וכלל ההתנהלות מול בית המלון וספקי משנה, וכן תכנון, הפקה והוצאה לפועל של הפעילויות החווייתיות.
   7. 3.1.7. הנופש הסתיים וכל המשתתפים בנופש שבו לישראל עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
  2. 3.2. המחזור הכספי של המציע ממתן שירותי תיירות לחו"ל בכל אחת מהשנים 2013, 2014 ו-2015 או 2014, 2015 ו-2016 היה בסך של 3,500,000 ₪ לפחות, לא כולל מע"מ.
 4. המכרז הינו מכרז עם בחינה דו-שלבית.
 5. מפעל הפיס שומר על זכותו לקיים הליך תחרותי נוסף במקרה של הגשת הצעות זהות, כאמור בתנאי המכרז.
 6. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 7. ערבות
  1. 7.1. להבטחת קיום כל אחת מהתחייבויות הספק על פי הסכם זה, ימסור הספק למפעל תוך 7 ימים ממועד מתן הודעת הזכייה ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית של בנק ישראלי, שהוצעה על שם הספק, על סך של 150,000 מאה וחמישים ₪. ערבות ההסכם תהא בתוקף לכל תקופת ההסכם (כהגדרתה להלן).
  2. 7.2. ככל שיידרש, הספק יאריך הספק את תוקפה של ערבות ההסכם או יחדשה, באופן שבכל עת תהיה בידי המפעל ערבות הסכם בתוקף עד ל - 60 יום לאחר תום תקופת ההסכם.
 8. קבלת חוברת המכרז:
  1. 8.1. את חוברת המכרז ניתן לקבל במשרדי מפעל הפיס, אגף התקשרויות רכש ומכרזים, קומה 1 ברח' הפטמן 3, ת"א בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00, החל מיום ראשון ה-2.7.17.
  2. 8.2. ניתן לעיין בחוברת המכרז במקום ובמועדים האמורים לעיל.
  3. 8.3. בעת נטילת מסמכי המכרז ימסור מקבל החוברת למפעל את פרטי המציע על גבי טופס פרטי המציע המצ"ב.
 9. הבהרות למכרז:
  1. 9.1. לקבלת הבהרות בקשר עם המכרז ניתן לפנות למפעל בכתב, לגב' אלומה שמואלי, מנהלת אגף התקשרויות רכש ומכרזים, באמצעות דוא"ל (קובץ בפורמט WORD) לכתובת: maya.cohen@pais.co.il ו- rechesh@pais.co.il לא יאוחר מיום ראשון ה-9.7.17
  2. 9.2. במידת הצורך, ייענו הפניות במסמך הבהרות אחיד שיישלח לכל משתתפי המכרז.
 10. הגשת ההצעה למכרז:
  1. 10.1. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הנו יום רביעי ה- 19.7.17 בשעה 10:00.
  2. 10.2. המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים כמפורט במסמכי המכרז.
  3. 10.3. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית בלבד לתיבת ההצעות באגף הרכש.