חיפוש
מפעל הפיס רכש ומכרזים ארכיון מכרזים מכרז פומבי מס' 546/2017

מכרז פומבי מס' 546/2017

תאריך פרסום:
18/10/2017

לאספקה, התקנה ותחזוקה של מחשבים וציוד היקפי


עדכון מיום 9/11/17:

 • למכרז הוצא מסמך הבהרות מס' 1.

נוסח המודעה המקורית:

 1. מפעל הפיס (להלן: "המפעל") מזמין בזאת הגשת הצעות למתן שירותי אספקה, התקנה ותחזוקה של מחשבים אישיים, שרתים וציוד היקפי (להלן: "ציוד") עבור רשויות מקומיות (להלן: "רשות" או "רשויות", לפי ההקשר) ועבור המפעל, לפי התנאים המפורטים במכרז.
 2. התקשרות רשויות מקומיות עם מי מזוכים במכרז כפופה לקבלת אישור שר הפנים על פי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים) התשל"ב – 1972.
 3. שיטת המכרז - מכרז מסגרת
  1. 3.1. המכרז הינו מכרז מסגרת. בכפוף לזכויות השמורות למפעל במסמכי המכרז, בכוונת המפעל לבחור 6 זוכים במכרז. המכרז יחולק לתקופות פעילות בנות כחצי שנה כל אחת, אשר בכל אחת מהן יהיו 3 מבין 6 הזוכים בגדר "ספקים פעילים" הרשאים לספק את הציוד הכלול במכרז, והכל בהתאם לתנאי המכרז.
  2. 3.2. הספקים הפעילים בכל תקופת פעילות החל מתקופת הפעילות השנייה ייבחרו בהליכי פניה נוספת להצעות מחיר, כמפורט במכרז.
  3. 3.3. רשות מקומית שתתקשר על פי המכרז תבחר בספק עמו תתקשר בהליך של בקשה להצעות מחיר מהספקים הפעילים, כמפורט במכרז.
 4. תקופת ההתקשרות
  1. 4.1. תקופת תוקפו של המכרז הינה ל-12 חודשים ממועד מתן אישור שר הפנים להתקשרות של רשויות מקומיות על פי מכרז המסגרת (להלן: "תקופת ההתקשרות"). חרף האמור לעיל, מפעל הפיס יהא רשאי לרכוש ציוד מהזוכים במכרז החל ממועד מתן הודעת הזכייה לזוכים ועד לתום תקופת תוקפו של המכרז כאמור לעיל. יודגש, כי התקשרויות של רשויות מקומיות על פי המכרז כפופות לאישור שר הפנים ולתקופתו.
  2. 4.2. בכפוף לאישור משרד הפנים, למפעל תהא אופציה להאריך את תקופת תוקפו של המכרז בתקופה אחת בת 12 חודשים, בהודעה בכתב לזוכים (להלן: "תקופת ההארכה"). חרף האמור לעיל, הארכת תקופת תוקפו של המכרז לצורך שימוש בו ע"י מפעל הפיס אינה כפופה לאישור שר הפנים. תקופת ההארכה לצורך ביצוע הזמנות ע"י מפעל הפיס (ככל שתמומש) תחל בתום תקופת ההתקשרות כהגדרתה בסעיף 4.1 לעיל ותימשך 12 חודשים או עד לתום תקופת ההארכה שאושרה באישור שר הפנים, לפי המאוחר מביניהם.
  3. 4.3. תקופתה של כל התקשרות ספציפית בין מזמין לבין ספק מכח המכרז תהיה לתקופה שתיקבע על ידי המזמין, ואשר לא תעלה על 3 שנים.
  4. 4.4. כאמור, התקשרות רשויות עם מי מהספקים כפופה, בכל עת, לקבלת אישור שר הפנים.
 5. מפעל הפיס שומר על זכותו לקיים הליך תחרותי נוסף במקרה של הגשת הצעות מחיר זהות, כאמור בתנאי המכרז.
 6. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז, המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 7. תנאי סף
  רשאי להשתתף במכרז רק מציע העומד, במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בכל הדרישות הבאות במצטבר:
  1. 7.1. המציע הוא אישיות משפטית אחת המאוגדת ורשומה בישראל כחברה בע"מ.
  2. 7.2. המציע סיפק בישראל - בשנים 2015-2016 ביחד - לפחות 8,000 מחשבים אישיים (ניידים ו/או נייחים) ו/או שרתים (להלן: "המכסה") ובלבד שהתקיימו לגביהם התנאים המצטברים כדלקמן:
   1. 7.2.1. לפחות 3,000 מחשבים אישיים ו/או שרתים מתוך המכסה סופקו לגופ/ים ציבורי/ים.
   2. 7.2.2. לפחות 200 מחשבים אישיים ו/או שרתים מתוך המכסה סופקו לגוף ציבורי אחד.
     
    לעניין זה "גוף ציבורי" משמעו: משרד ממשלתי; מוסדות המדינה; רשות מקומית וכל תאגיד בשליטתה; פרויקט "מחשב לכל ילד"; תאגיד שהוקם בחוק; חברה ממשלתית; חברת בת ממשלתית; מוסד חינוך מוכר על פי חוק; מוסד להשכלה גבוהה מוכר על פי חוק; קופת חולים; קק"ל; הסוכנות היהודית; הסתדרות העובדים הכללית החדשה; כל ארגון מעבידים וכל ארגון עובדים של איזה מהגופים הנ"ל.
     
   3. 7.3. למציע מחזור כספי בשנים 2015 ו- 2016 יחד, בסך של לפחות 70 מליון ₪, הנובע מאספקת מחשבים וציוד היקפי.
    די שבעל השליטה במציע יהיה בעל מחזור כספי כנדרש בתנאי סף זה על מנת שהמציע ייחשב כמי שעומד בו. "שליטה"- כמשמעה בסעיף 1 לחוק החברות התשנ"ט 1999.
 8. המחשבים המוצעים
  1. 8.1. על כל דגמי המחשבים הנייחים המוצעים בנספח א' להצעת המחיר להיות כאלה שיוצרו על ידי תאגיד/ים העוסק/ים בייצור ופיתוח מחשבים לפחות שלוש (3) שנים, ואשר ייצר/ו לפחות 100,000 מחשבים בכל אחת מן השנים 2015 ו- 2016.
   אי עמידה בדרישה זו יביא לפסילת ההצעה, בכפוף לזכותו של מפעל הפיס לפסול הצעה באופן חלקי בלבד במקרה של הצעת מספר חלופות לאותו פריט אשר רק חלקן אינן עומדות בדרישה האמורה, כמפורט במכרז.
 9. רכישת חוברת המכרז
  1. 9.1. את חוברת המכרז ניתן לקבל בבית מפעל הפיס, באגף התקשרויות רכש ומכרזים, קומה ראשונה, רח' הפטמן 3, ת"א (להלן: "אגף הרכש"), החל מיום שני ה- 23.10.17 בין השעות 08:00-16:00, כנגד הצגת אישור הבנק על הפקדת סך של 500 ₪ (כולל מע"מ) שלא יוחזר, בחשבון מספר 1533721 בבנק דיסקונט סניף מספר 10, רח' יהודה הלוי 31, ת"א.
  2. 9.2. ניתן לעיין בחוברת המכרז במקום ובמועדים האמורים לעיל.
  3. 9.3. בעת נטילת מסמכי המכרז ימסור מקבל החוברת למפעל את פרטי המציע על גבי טופס פרטי המציע המצ"ב.
 10. הבהרות למכרז
  1. 10.1. פניות לקבלת הבהרות ו/או לפרטים נוספים, יש לשלוח בכתב בלבד באמצעות הדוא"ל (כמסמך WORD) לכתובת: rechesh@pais.co.il, לידי גב' אלומה שמואלי, מנהלת אגף התקשרויות רכש ומכרזים, לא יאוחר מיום ראשון ה- 5.11.17.
  2. 10.2. הבהרות ו/או שינויים למסמכי המכרז, ככל שיהיו, יישלחו לכל רוכשי חוברת המכרז במסמך הבהרות אחיד, לפי הפרטים שיימסרו על ידם במעמד רכישת חוברת המכרז. מסמך ההבהרות יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
  3. 10.3. הודעה על קיומם של מסמכי הבהרות תפורסם באתר האינטרנט של המפעל, בכתובת: www.pais.co.il במדור "רכש ומכרזים". באחריות המציע לעקוב אחרי הפרסומים באתר האינטרנט, ולבקש ממפעל הפיס מסמכי הבהרות שקיומם צוין באתר אך מסיבה כלשהי לא הגיעו לידיו. מציע לא יישמע בטענה כי לא קיבל מסמך הבהרות שקיומו צוין באתר האינטרנט.
 11. העדפת תוצרת הארץ
  1. 11.1. במסגרת בחינת מחירי ההצעות, תינתן העדפה להצעות לרכישת טובין מתוצרת הארץ, על פי הכללים שנקבעו בתקנות המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) תשנ"ה-1995 ובמכרז.
 12. הגשת ההצעה למכרז
  1. 12.1. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הנו יום רביעי ה- 29.11.17, עד השעה 10:00.
  2. 12.2. המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים כמפורט במסמכי המכרז.
  3. 12.3. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית בלבד לתיבת ההצעות באגף הרכש של המפעל, המצוי בקומה 1 בבית מפעל הפיס, רח' הפטמן 3, ת"א.