חיפוש
מפעל הפיס חישגד חישגד - הנחיות כלליות ותקנון

חישגד - הנחיות כלליות ותקנון

יש לעיין בתקנוני ההגרלות ובהנחיות הכלליות המופיעות באתר לכל הגרלה. אין באתר ובתוכנו כדי לגרוע מתנאי ההשתתפות להגרלות הפיס השונות הקבועים בכל דין ו/או המופיעים על גבי טפסי ההגרלות.

כל מידע המופיע באתר זה בהתייחס לתנאי הגרלה של כל מוצר פיס כפוף לתכנית ההגרלה של המוצר כפי שהתפרסמו בילקוט הפרסומים לגבי כל מוצר בנפרד.

ביום ההנפקה של כל סדרה, יפרסם מפעל הפיס ברבים הודעה לציבור.

ההודעה הכוללת את כמות הכרטיסים, הרכב סל הפרסים ועוד.

תקנון ההגרלה