חיפוש
מפעל הפיס חדשות פנייה לראשי ערים ולראשי מועצות מקומיות

פנייה לראשי ערים ולראשי מועצות מקומיות

תאריך פרסום:
17/12/2013

הוועדה המארגנת של הבחירות לאסיפה הכללית

 
מכובדי,
 
בעקבות הבחירות המוניציפאליות שנערכו לאחרונה, התפנו 38 מושבים באסיפה הכללית של מפעל הפיס [לעיל ולהלן 'האסיפה הכללית']. לחלקם ייבחרו 18 נציגים חדשים, בהליך המפורט להלן, בהתאם להוראות סע' 8 לתקנון החברה של מפעל הפיס [להלן 'התקנון']. הבחירות מאורגנות ומפוקחות על ידי ועדה בראשות הח"מ.
 
ראשי ערים ומועצות מקומיות [לא אזוריות] מכהנים [להלן 'ראשי רשויות'], שאינם נמנים על חברי האסיפה הכללית היוצאת, מוזמנים בזה להציג את מועמדותם לאסיפה הכללית החדשה.
 
מועמדויות יש להציג באופן אישי, לא יאוחר מיום רביעי 25.12.2013 בשעה 12.00,
לגב' ליאור פלד לפקס' מס' 03-6940347  או בהודעת דוא"ל לכתובת lpeled@pais.co.il.
ההודעה תהיה חתומה על ידי - ראש הרשות, תכלול את שם הרשות, ותישלח ממשרדו של ראש הרשות, בצירוף מספר טלפון לאימות המועמדות. בירורים ניתן לעשות בטל' מס' 03-6940096.
 
הנציגים החדשים לאסיפה ייבחרו מבין המועמדים בבחירות בכתב שייערכו בארבעה פורומים של ראשי רשויות מקומיות דומות, כמפורט בס"ק 8.1.6 עד 8.1.8 ובס"ק 8.1.10 לתקנון מפעל הפיס. 
 
בברכה,
אורי גורן, שופט בדימוס
יו"ר הוועדה