חיפוש
מפעל הפיס חדשות הודעה למשתתפי הגרלת הלוטו מס' (13)2479

הודעה למשתתפי הגרלת הלוטו מס' (13)2479

תאריך פרסום:
19/05/2013

 1. מפעל הפיס מודיע בזה, בהתאם לתכנית "לוטו" 2011 שפורסמה בילקוט הפרסומים מס' 6234 מיום 8.5.11 בעמוד 4109 ["התכנית החדשה"], כי מאחר ולא נמצא זוכה בפרס הראשון בלוטו ובדאבל לוטו בהגרלת הלוטו מספר (13) 2478 שנערכה במוצא"ש ה 18.5.2013 יחולקו הפרסים בהגרלת הלוטו הבאה ("הגרלת הבונוס" ) מספר (13)2479 שתתקיים ביום שלישי בתאריך ה-21.5.13 בהתאם לתוכנית הגרלת הלוטו כדלקמן:
  1. הפרס הראשון בהגרלה יעמוד על סך של 28 מיליון ₪ ועד 56 מיליון ₪ בדאבל לוטו ויחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  2. לפרס השני בהגרלה יתווסף סך של 1 מיליון ₪ בלוטו כך שסכום הפרס השני בהגרלה יעמוד על 1.5 מיליון ₪ בלוטו ועד 3 מיליון ₪ בדאבל לוטו, שיחולקו בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  3. הפרס השלישי בהגרלה – 2.7% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלת הבונוס שיחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  4. הפרס הרביעי בהגרלה – 1.71% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלת. הבונוס שיחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  5. הפרס החמישי בהגרלה – 2.97% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלת הבונוס שיחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  6. הפרס השישי בהגרלה – 6.3% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלת הבונוס. שיחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  7. הפרס השביעי בהגרלה – 10.26% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלת הבונוס שיחולקו בין כל הזוכים ברמת פרס זו..
  8. הפרס השמיני – סך 15 שקלים חדשים לכל זוכה בפרס זה בלוטו או סך 30 שקלים חדשים לכל זוכה בפרס זה בדאבל לוטו.
 2. במידה ולא יימצא זוכה בפרס הראשון בלוטו ובדאבל לוטו גם בהגרלת הלוטו מספר 2479 שתתקיים ביום ג ה 21.5.13 יחולק סכום הפרס הראשון בלוטו , 28 מיליון ₪, בין פרסי המשנה באותה הגרלה באופן הבא:
 3. לפרס השני בהגרלה יתווסף סך של 4.5 מיליון ₪ כך שסכום הפרס השני בהגרלה יעמוד על 5 מיליון ₪ בלוטו ועד 10 מיליון ₪ בדאבל לוטו.
 4. לפרס השלישי בהגרלה יתווסף סך של 4 מיליון ₪ שיחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו, סכום זה יתווסף להקצאה של 1.8% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של ההגרלה שיחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
 5. לפרס הרביעי בהגרלה יתווסף סך של 4 מיליון ₪ שיחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו, סכום זה יתווסף להקצאה של 1.14% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של ההגרלה שיחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
 6. לפרס החמישי בהגרלה יתווסף סך של 4 מיליון ₪ שיחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו, סכום זה יתווסף להקצאה של 1.98% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של ההגרלה שיחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
 7. לפרס השישי בהגרלה יתווסף סך של 4 מיליון ₪ שיחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו, סכום זה יתווסף להקצאה של 4.2% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של ההגרלה שיחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
 8. לפרס השביעי בהגרלה יתווסף סך של 4 מיליון ₪ שיחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו, סכום זה יתווסף להקצאה של 6.84% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של ההגרלה שיחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
 9. הפרס השמיני בהגרלה יעמוד על 25 ₪ לכל זוכה ברמת פרס זו בלוטו או על סך 50 ₪ לכל זוכה ברמת פרס זו בדאבל לוטו.

מנכ"ל
אלי דדון