חיפוש
מפעל הפיס חדשות שינוי מבנה סל הפרסים לחודשים יולי-אוגוסט 2010

שינוי מבנה סל הפרסים לחודשים יולי-אוגוסט 2010

תאריך פרסום:
29/06/2010

תכנית הגרלה ל"מנוי פיס" 2008 - שינוי מבנה סל הפרסים לחודשים יולי-אוגוסט 2010 - שינוי מס' 25

 
מפעל הפיס מודיע בזה, בהתאם לסעיף 38 לתכנית ההגרלה ל"מנוי פיס" 2008, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5788 מיום 26.3.2008 בעמ' 2488 ["התכנית המקורית"] כפי ששונתה מאז ועד היום (*), על שינוי מבנה סל הפרסים לחודשים יולי - אוגוסט 2010 הכול כמפורט להלן:

 1. שינוי סל הפרסים לחודש יולי 2010
  בחודש יולי 2010 יועלו בגורל הפרסים הבאים:
  1. העלאתם בגורל של הפרסים הראשון עד השביעי, תבוצע באותה מתכונת לפי "סל הפרסים הקבוע" (כולל מספר הכרטיסים הזוכים, סכומי הפרסים, ושיטת המשיכות, כמפורט בתכנית המקורית, בנספח א', סעיף 4).
  2. בהגרלה החמישית של חודש יולי מס' 35/2010 שתתקיים בתאריך 29.7.2010 יועלו בגורל כ- 1,400 כרטיסי מנויים כפרסים בערך כספי של כ- 6,000,000 ₪ (וזאת ע"י העלאתם בגורל של 4 ספרות סופיות ב- 26 משיכות) שכל אחד מהם יזכה בטלויזיה LCD בטכנולוגית LED בגודל 40".
 2. שינוי סל הפרסים לחודש אוגוסט 2010
  בחודש אוגוסט 2010 יועלו בגורל הפרסים הבאים:
  1. העלאתם בגורל של הפרסים הראשון עד השביעי, תבוצע באותה מתכונת לפי "סל הפרסים הקבוע" (כולל מספר הכרטיסים הזוכים, סכומי הפרסים, ושיטת המשיכות, כמפורט בתכנית המקורית, בנספח א', סעיף 4).
  2. בהגרלה החמישית של חודש אוגוסט מס' 40/2010 שתתקיים בתאריך 26.8.2010 יועלו בגורל כ- 850 כרטיסי מנויים כפרסים בערך כספי של כ- 6,000,000 ₪ (וזאת ע"י העלאתם בגורל של 4 ספרות סופיות ב- 16 משיכות) שכל אחד מהם יזכה בטלויזיה LCD בטכנולוגית LED בגודל 47"
 3. תחילת תוקף
  השינויים לפי סעיפים 1 עד 2 ייכנסו לתוקפם ביום 1/7/10, וכל אחד מהם יישאר בתוקפו עד תום החודש הנקוב בראש הסעיף.
   
 4. החזרת "סל הפרסים הקבוע" לקדמותו
  מובהר בזה, כי השינויים לפי סעיפים 1 עד 2 הנ"ל יחולו רק במהלך החודשים יולי עד אוגוסט 2010, וכי החל מיום 1/9/10 (הגרלה מס 41/10), יחזור "סל הפרסים הקבוע" לקדמותו, כפי שפורסם בתכנית המקורית.

שאול סוטניק
מנהל כללי