חיפוש
מפעל הפיס חדשות הודעה לציבור משתתפי הגרלות מפעל הפיס

הודעה לציבור משתתפי הגרלות מפעל הפיס

תאריך פרסום:
31/07/2013

מפעל הפיס מודיע בזאת כי בהתאם לסעיף 4 להיתר מפעל הפיס לעריכת הגרלות החל מיום 31/07/2013 בכל רכישת כרטיסי השתתפות בהגרלות מפעל הפיס שסכום הזכייה האפשרי בהן עולה מעל תקרת הפטור ממס הנהוגה באותה עת יחולו ההוראות הבאות:

  1. במעמד הרכישה חלה על המשתתף החובה להקליד, באמצעות מקלדת נומארית המוצבת בנקודות המכירה, את ארבע הספרות האחרונות של מספר תעודת הזהות שלו (כולל ספרת ביקורת) או לתושב חוץ את ארבע הספרות האחרונות של הדרכון או תעודת מסע לפי העניין (להלן: "מספר זיהוי").
  2. הקלדת הספרות במקלדת הנומארית באחריות המשתתף בלבד. על המשתתף לוודא כי ארבע הספרות האחרונות של מספר הזיהוי הוקלדו נכון.
  3. על מנת לשמור על פרטיותו של המשתתף, מספר הזיהוי אשר הוקלד ירשם ע"ג כרטיס ההשתתפות כקוד מוצפן (להלן: "הקוד המוצפן") כך שלא ניתן יהיה לזהות ו/או לחשוף את פרטי המשתתף.
  4. לא יופק כרטיס השתתפות אשר סכום הזכייה האפשרי בו עולה על גובה סכום הפטור ממס על הגרלות אלא אם כן הוקלד מספר הזיהוי על ידי המשתתף.
  5. מפעל הפיס, לא יעשה כל שימוש, פנימי או חיצוני, במספר הזיהוי שהוקלד או בקוד המוצפן המופיעים ע"ג כרטיס ההשתתפות אלא לצורך אימות זהותו של משתתף המחזיק בכרטיס זוכה .
  6. מספר הזיהוי אשר הוקלד על ידי המשתתף ו/או הקוד המוצפן לא יישמרו על ידי מפעל הפיס במאגר מידע כלשהו, זמני ו/או קבוע.
  7. זכייה של כרטיס ההשתתפות בסכום העולה על תקרת הפטור ממס תשולם בבית מפעל הפיס בלבד, בכפוף לכך שהזוכה המזוהה הציג לפירעון את כרטיס ההשתתפות הזוכה ואת התעודה מכוחה הוקלד מספר הזיהוי, לרבות צילום התעודה, בהתאם להנחיות מפעל הפיס.
  8. חרף האמור לעיל, במידה שקיימת אי התאמה בין מספר הזיהוי לקוד המוצפן ינהג מפעל הפיס בהתאם להנחיות שיינתנו לו מאת הרשויות המוסמכות.

בברכה,
אלי דדון
מנהל כללי