חיפוש
מפעל הפיס חדשות הודעה לציבור משתתפי הגרלות הלוטו

הודעה לציבור משתתפי הגרלות הלוטו

תאריך פרסום:
10/09/2017

עבור הגרלה מספר מס' (17) 2937 וכל הגרלה שתתקיים בהמשך, כל עוד לא יהיה זוכה בפרס הראשון בהגרלה

 1. מפעל הפיס מודיע בזה, בהתאם לסעיפים 23, 24 ו 25 לתכנית "לוטו 2011"  שפורסמה בילקוט הפרסומים מס' 6234 מיום 8/5/11 בעמ' 4109 ("התכנית החדשה") כי מאחר ולא נמצא זוכה בפרס הראשון בלוטו ובדאבל לוטו בהגרלת לוטו מספר 2936/17 - יוגדלו פרסי המשנה בהגרלת הלוטו מספר 2937/17 שתתקיים ביום ג' 12/09/2017 וחלוקת הפרסים בהגרלה הנ"ל תתבצע באופן הבא:
  1. הפרס הראשון בהגרלה יעמוד על סך של 28 מיליון ₪ ועד 56 מיליון ₪ בדאבל לוטו ויחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  2. הפרס השלישי בהגרלה - 2.7% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלת הבונוס שיחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  3. הפרס הרביעי בהגרלה - 1.71% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלת. הבונוס שיחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  4. הפרס החמישי בהגרלה - 2.97% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלת הבונוס שיחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  5. הפרס השישי בהגרלה - 6.3% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלת הבונוס. שיחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  6. הפרס השביעי בהגרלה - 10.26% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של הגרלת הבונוס שיחולקו בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  7. הפרס השמיני- סך 15 שקלים חדשים לכל זוכה בפרס זה בלוטו או סך 30 שקלים חדשים לכל זוכה בפרס זה בדאבל לוטו.
 2. לא יחול שינוי בשיעור הפרס הראשון והפרס השני.
 3. השינוי כמפורט בסעיף 1 לעיל יישאר בתוקף עד אשר ימצא זוכה בפרס הראשון בלוטו או בדאבל לוטו.