חיפוש
מפעל הפיס חדשות הגדלת מכפלות הפרסים במשחק 123 רגיל ומשולב

הגדלת מכפלות הפרסים במשחק 123 רגיל ומשולב

תאריך פרסום:
09/08/2015

בעקבות פשרה שהושגה בתביעה הייצוגית בנוגע להגרלת 123 משולב, יגדיל מפעל הפיס לפרק זמן מוגבל, את גובה מכפילי הפרסים בהגרלות 123 רגיל ומשולב, לתקופה של עד 3 שבועות, או עד הגדלת תשלום הפרסים לסכום של כ-513,000 ש"ח, המוקדם מביניהם.

סל הפרסים - 123 משולב

 מספר ניחושים מכפיל רגיל מכפיל הטבה
שלושה מספרים לפי הסדר המדויק100135
שלושה מספרים לא לפי סדר2535
שני מספרים לפי הסדר56.5
מספר לפי הסדר11.5

סל הפרסים - 123 רגיל

 מספר ניחושיםמכפיל רגיל  מכפיל להטבה
 שלושה מספרים לפי הסדר המדויק600810

 
אין שינוי בשאר תנאי ההגרלה כפי שפורסמו בילקוט הפרסומים.
המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנה.

הגדלת הפרסים בין התאריכים 9/8/2015 ועד 29/8/2015.