חיפוש
מפעל הפיס תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

ההנחיות שלהלן מתבססות על חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "החוק") ועל תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשע"ג-2013 (להלן: "התקנות"), שנכנסו לתוקף ביום 18.8.2013:

 1. על גוף המספק שירות ציבורי שמעסיק לפחות 25 עובדים מוטלת החובה למנות אדם מקרב עובדיו לתפקיד של "רכז נגישות". "שירות ציבורי" הוא, בין היתר, שירות שניתן לציבור או לחלק בלתי מסוים ממנו בידי גוף ציבורי או שירות הניתן לציבור או לחלק בלתי מסוים ממנו במקום ציבורי (סעיף 19י לחוק).
 2. מפעל הפיס הוא "גוף ציבורי" כמשמעו בחוק (לפי סעיף 5 לחוק גוף ציבורי הוא גוף מבוקר). אשר להיות מפעל הפיס נותן "שירות לציבור", לאור היקף ה"מקומות הציבוריים" בחוק (הכוללים, בין היתר, שירות בידור או פנאי) לאור הגדרת "מקום ציבורי" ככל מתקן או משרד של גוף ציבורי, בנוסף לפירוט מקיף ונרחב בחוק של "מקומות ציבוריים" (הכולל כמעט כל מקום המקיים קבלת קהל), ולאור תכלית החוק, עמדתנו היא שמפעל הפיס הוא גוף הנותן "שירות ציבורי" כמשמעו בחוק.
 3. על גוף ציבורי חלה חובה לבצע את ההתאמות הנדרשות לפי החוק והתקנות להבטחת נגישות השירות הציבורי לאנשים עם מוגבלות, כש"נגישות" מוגדרת בחוק כ"אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם, והכל באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי" (סעיף 19א לחוק).
 4. בין היתר, חלה על גוף ציבורי המעסיק למעלה מ-25 עובדים החובה למנות "רכז נגישות", שיהיה בקיא, ככל הניתן, בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות. כמו כן, וככל האפשר, שיהיה אדם עם מוגבלות. תפקידיו: למסור מידע לציבור על התאמות הנגישות שבוצעו בגוף הציבורי, וליתן ייעוץ והדרכה למעסיקו בעניין התאמות הנגישות שנדרש ממנו לבצע בהתאם לחוק ולתקנות (סעיף 19מב(א) לחוק).
 5. ביום 18.2.2013 פרסם שר המשפטים את התקנות, בהן נקבעו הוראות בדבר התאמות הנגישות הנדרשות מגוף המספק שירות הציבורי, ושנכנסו לתקפן ביום 18.8.2013.
  בנוגע ל"רכז נגישות" נקבע:
   
  רכז נגישות יהיה אדם אשר (תקנה 91 לתקנות):
  1. ככל האפשר, עובד בתפקיד ניהולי או עובד שעבר הכשרה במיומנויות ניהול וקידום פרויקטים.
  2. בעל ניסיון מעשי של שנה לפחות בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות, או עובד שעבר הדרכה והכשרה על סמך הנחיות נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לעניין הכשרת רכזי נגישות. בתקופה שעד ליום 1.8.2016, יכול "רכז הנגישות" להיות עובד שטרם עבר הכשרה כאמור או שאינו בעל ניסיון מעשי בתחום הנגישות.
  3.  רכז נגישות יהיה, ככל האפשר, אדם עם מוגבלות.
 6. תפקידי רכז הנגישות הם (תקנה 91 לתקנות):
  1. להתעדכן אחת לשנה בחידושים בתחום הנגישות לפי עדכונים שתפרסם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
  2. למסור מידע לציבור על התאמות נגישות שבוצעו בשירות ובמקום בו הוא ניתן, אמצעים ושירותי עזר שניתן לקבל בשירות לפי בקשה.
  3. ליתן ייעוץ והדרכה למעסיקו בדבר החובות החלות עליו לפי החוק.
   הגוף הציבורי נדרש לפרסם את שמו של רכז הנגישות שמינה, מקום מושבו ואמצעי הפנייה אליו. דרכי הפרסום יכולות להיות דרכי הפרסום המקובלות בגוף הציבורי, ובכלל זה: באתר האינטרנט או (לבקשת אדם עם מוגבלות) באמצעות טלפון, פקס או כל אמצעי דיגיטלי אחר שנמצא בשימוש הגוף הציבורי (סעיף 34 לתקנות).
רכז הנגישות במפעל הפיס הנו מר רונן סורסקי
דרכי התקשרות: