חיפוש
מפעל הפיס כדורסל בקהילה 2017

כדורסל בקהילה 2017

קול קורא לרשויות המקומיות להגשת בקשה לאירוח קבוצה מהליגה המקצוענית בכדורסל

 1. כללי
  1. 1.1. מפעל הפיס מעודד ומקדם אירוח קבוצות מליגות העל בכדורסל נשים וגברים (להלן יחד: "ליגות העל") ברשויות מקומיות ברחבי הארץ, לצורך משחקי כדורסל נגד קבוצות של תלמידים ותלמידות בבתי ספר ביישובים שונים ברחבי הארץ (להלן: "משחק כדורסל" או "המיזם").
  2. 1.2. מפעל הפיס מזמין בזאת רשויות מקומיות העומדות בתנאי הסף, להגיש בקשה להשתתף במיזם ולארח קבוצה מליגת העל בשנת הלימודים תשע"ח (2017 -2018), בהתאם למפורט להלן.
 2. אופן הגשת הבקשות
  1. 2.1. ניתן להגיש את הבקשות החל מיום 24/08/17 בשעה 12:00 ועד ליום 02/10/17 בשעה 17:00 (להלן: "תקופת ההרשמה").
  2. 2.2. ניתן להגיש בקשה באמצעות טופס בקשה מקוון בלבד (להלן: "טופס הבקשה"), המופיע באתר האינטרנט של מפעל הפיס, בכתובת: https://pais-milga-rashut.web.org.il/Q-form-basketball.asp.
  3. 2.3. רשות מקומית רשאית להגיש בקשה אחת בלבד עבור קיום משחק כדורסל אחד.
  4. 2.4. יש לצרף לבקשה את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בטופס הבקשה.
  5. 2.5. מפעל הפיס ידון רק בבקשות אשר הוגשו באמצעות טופס הבקשה.
  6. 2.6. מפעל הפיס רשאי שלא לדון בבקשות אשר יוגשו באיחור ו/או שלא בהתאם לתנאים הקבועים בקול הקורא ובטופס הבקשה, לרבות בקשה אשר לא מולאו בה כל הפרטים הנדרשים ו/או לא צורפו לה כל המסמכים הנדרשים.
  7. 2.7. מפעל הפיס רשאי, אך לא חייב, לפנות למבקשים בבקשה להבהרות ו/או השלמות של פרטים ומסמכים וכל מידע אחר, הדרוש לדעתו לשם בחינת הבקשות.
  8. 2.8. מפעל הפיס רשאי ליזום תקופת הרשמה נוספת לאחר תום תקופת ההרשמה ולייעד תקציב נוסף לכך, והודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של מפעל הפיס.
  9. 2.9. לפרטים ולשאלות בעניין מיזם זה ניתן לפנות לנציגת מפעל הפיס, גברת תום צלניקר, בדואר אלקטרוני שכתובתו: ttselniker@pais.co.il, בציון הנושא "קול קורא כדורסל בקהילה", עד ליום 25/09/17 בשעה 12:00.
 3. תנאי הסף להגשת הבקשה
  רשאית להגיש בקשה מבקשת העומדת בכל התנאים הבאים:
  1. 3.1. המבקשת הינה רשות מקומית (היינו: עירייה או מועצה מקומית או מועצה אזורית; להלן ולעיל: "הרשות המקומית").
  2. 3.2. בתחומה של הרשות המקומית אולם תקין המתאים למשחקי כדורסל, אשר מכיל לפחות 200 מקומות ישיבה, חדר אירוח לקבוצה, לוח תוצאות ושעון דיגיטלי.
  3. 3.3. בתחומה של הרשות המקומית פועלת קבוצת כדורסל אחת לפחות, המונה לפחות 10 תלמידים הלומדים במוסדות לימוד ברשות המקומית, וקבוצה זו תייצג את הרשות המקומית במשחק הכדורסל (להלן: "קבוצת התלמידים המקומית").
  4. 3.4. שחקני קבוצת התלמידים המקומית מטעם הרשות המקומית יהיו בני כיתות ז'-י"ב בלבד. במסגרת הגשת הבקשה יצויינו פרטי הכיתה שתשתתף מטעם הרשות המקומית וכן מינם של השחקנים (נשים או גברים).
  5. 3.5. ראש הרשות המקומית או סגנו או מנכ"ל הרשות המקומית יתחייב להיות נוכח במשחק הכדורסל.
 4. אמות המידה לבחינת הבקשות
  1. 4.1. הבקשות תיבחנה על-פי אמות המידה והמשקולות הבאים:
   אמות מידה משקולות
   (ב- %)
   המדד הסוציו-אקונומי של הרשות המקומית, על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (תינתן עדיפות ככל שהמדד נמוך יותר)60%
   המדד הפריפריאלי של הרשות המקומית, על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (תינתן עדיפות ככל שהמדד נמוך יותר) 40%
   סה"כ100%
  2. 4.2. על אף האמור לעיל, מפעל הפיס שומר לעצמו את הזכות להיעתר לבקשה של רשות מקומית ולהחליט על השתתפותה במיזם, שלא על פי אמות המידה, וזאת על מנת לתקן עיוות שנוצר בפריסה הגיאוגרפית או החברתית של המיזם. נימוקיה של ההחלטה יפורטו ויירשמו.
 5. הליך בדיקת הבקשות
  1. 5.1. בדיקת הבקשות ובחירת הרשויות המקומיות שתשתתפנה במיזם תתבצע כדלקמן:
   1. 5.1.1. בשלב ראשון, תיבחנה עמידתן של כל הבקשות שהוגשו בתנאי הסף. רק בקשות אשר תעמודנה בתנאי הסף, תעבורנה לשלבים הבאים.
   2. 5.1.2. בשלב השני, תיבחנה בקשותיהן של רשויות מקומיות אשר לא נטלו חלק במיזם בשנים תשע"ו ו-תשע"ז, בהתאם לאמות המידה המפורטות בסעיף ‏4.1 לעיל.
    הבחירה אילו רשויות מקומיות תשתתפנה במיזם תהא לפי הניקוד שקיבלו על פי אמות המידה (מהגבוה לנמוך), עד לגמר המסגרת התקציבית העומדת לרשות המיזם.
   3. 5.1.3. בשלב השלישי, במידה ותישאר מסגרת תקציבית, תיבחנה בקשותיהן של הרשויות המקומיות אשר נטלו חלק במיזם בשנים תשע"ו ו-תשע"ז, בהתאם לאמות המידה המפורטות בסעיף ‏4.1 לעיל, ובכפוף למסגרת התקציבית.
    הבחירה אילו רשויות מקומיות תשתתפנה במיזם תהא לפי הניקוד שקיבלו על פי אמות המידה (מהגבוה לנמוך), עד לגמר המסגרת התקציבית העומדת לרשות המיזם.
  2. 5.2. היה ולאחר בחירת הרשויות המקומיות תישאר יתרה תקציבית למיזם, מפעל הפיס יהא רשאי לפנות מיוזמתו לרשויות מקומיות נוספות, על פי שיקול דעתו, ולהציע להן להשתתף במיזם, על פי העקרונות המפורטים לעיל.
 6. השתתפות במיזם
  1. 6.1. הרשויות המקומיות אשר תיבחרנה על ידי מפעל הפיס להשתתף במיזם, תחויבנה למלא אחר כל ההתחייבויות הכלולות בטופס הבקשה וצרופותיו, ואחר הנחיות מפעל הפיס ו/או מי מטעמו.
  2. 6.2. השיבוץ של קבוצות ליגת במשחקי הראווה ברשויות המקומיות הנבחרות יתבצע על ידי מפעל הפיס בלבד. מפעל הפיס יעביר את פרטי הרשויות המקומיות הנבחרות וכן את פרטי הכיתות המשתתפות אל מנהלות ליגות העל גברים ונשים, אשר ישבצו על פי שיקול דעתן קבוצות מליגת העל ברשויות המקומיות הנבחרות, על פי קריטריונים של זיקה גיאוגרפית של הקבוצה מליגת העל לרשות המקומית ו/או זיקה אחרת של השחקנים ו/או של קבוצת ליגת העל לרשות המקומית
 7. כללי
  1. 7.1. מובהר כי אין בהגשת כל המסמכים הנדרשים על פי תקנון זה כדי להוות אישור כי הבקשה תאושר ו/או כי הינה עומדת בתנאי תקנון זה, ואין בכך כדי ליצור מחויבות כלשהי מצד מפעל הפיס להשתתפות במיזם.
  2. 7.2. מפעל הפיס רשאי לשנות ו/או לבטל בכל עת את המיזם ו/או התנאים לביצועו של מיזם זה, לרבות הגבלה של מספר הבקשות שיאושרו, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ובלבד שלא יהא בכך כדי לפגוע בבקשות שכבר אושרו.

הרישום הסתיים. אנו מודים לכל הפונים!
קול קורא להגשת בקשה לאירוח קבוצה מהליגה המקצועית בכדורסל - למילוי טופס המקוון יש ללחוץ כאן