חיפוש

מסמכים נדרשים

* כל המועמדים *
קטגוריהמסמך נדרשהסבר
שנת הלימודים תשע"ח תעודת זהות של מועמד כולל ספח מלא ופתוח, בקשה ללא תעודת זהות של המועמד לא תיבדק
אישור לימודים רשמי ממוסד הלימודים נדרש אישור לימודים רשמי ועדכני לשנת הלימודים תשע"ח
תעודת שחרור מצה"ל/ שירות לאומי/ שירות אזרחי 
* מועמדים בלי ילדים *
קטגוריהסוג מסמךהסבר
סטטוס הוריםזוג הורים: תעודת זהות של אחד ההוריםכולל ספח מלא ופתוח
חד הורי: תעודת פטירה, תעודת גירושיןתעודת גירושים או תעודת פטירה של ההורה הרלוונטי. 
יתום מהורים: תעודת פטירה של ההוריםתעודת פטירה של ההורים. 
נתק מההורים: תצהיר מעו"ד נוטריוניתצהיר עו"ד נוטריוני עדכני עם חתימה וחותמת מקורית המעיד על נתק מוחלט מההורים. חיילים בודדים עד חמש שנים מיום השחרור יכולים לצרף  אישור חייל בודד.
הכנסות הורים שכירים: שלושה תלושי משכורת לשלושה חודשים אחרונים ממועד הגשת הבקשה.יש לשים לב, קבלת פנסיה נחשבת משכורת ויש להעלות תלושי פנסיה לשלושת החודשים האחרונים ממועד הגשת הבקשה
עצמאים: שומת מס לשנת 2016 
מובטל: אישור מעמד לא עובד מהמוסד לביטוח לאומיאישור עדכני לשלושה חודשים אחרונים ממועד הגשת הבקשה.
נכות נכות הורה/ מועמד/אח עד גיל 24:  אישור נכות  מהמוסד לביטוח לאומי ו/או ממשרד הביטחון.אישור עדכני מהמוסד לביטוח לאומי ו/או ממשרד הביטחון , עדכני לשלושה חודשים אחרונים ממועד הגשת הבקשה.
קצבאות הוריםמובטל המקבל קצבת אבטלה או הבטחת הכנסה: אישור דמי אבטלה ו/או הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי.אישור עדכני מהמוסד לביטוח לאומי, הכולל את גובה הקצבה עדכני לשלושה חודשים אחרונים ממועד הגשת הבקשה.
קצבת נכות הורה/ מועמד/אח עד גיל 24:  אישור קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי ו/או ממשרד הביטחון. אישור עדכני מהמוסד לביטוח לאומי ו/או ממשרד הביטחון , הכולל את גובה הקצבה עדכני לשלושה חודשים אחרונים ממועד הגשת הבקשה.
קצבת זקנה/מזונות /ילדים/שארים/ קצבה מכולל אישור הכולל את גובה הקצבה, עדכני לשלושה חודשים אחרונים ממועד הגשת הבקשה.
* מועמדים עם ילדים *
קטגוריהסוג מסמךהסבר
הכנסות המועמד (+הכנסת בן/בת זוג אם אינו חד הורי)שכירים: שלושה תלושי משכורת של המועמד/ת והכנסת בן/בת זוג לשלושה חודשים אחרונים ממועד הגשת הבקשה.יש לשים לב, קצבה מכולל נחשבת כחלק מקצבה, ויש לצרף אישור מהמוסד על גובה הסכום.
עצמאים: שומת מס לשנת 2016 
מובטל: אישור מעמד לא עובד מהמוסד לביטוח לאומי אישור עדכני לשלושה חודשים אחרונים ממועד הגשת הבקשה.
נכות נכות מועמד/בן זוג/ ילדים: אישור נכות מהמוסד לביטוח לאומי ו/או משרד הביטחון. אישור עדכני לשלושה חודשים אחרונים ממועד הגשת הבקשה.
קצבאות מועמד (+קצבת בן/בת זוג אם אינו חד הורי)מובטל המקבל קצבת אבטלה או הבטחת הכנסה: אישור דמי אבטלה ו/או הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי .אישור עדכני מהמוסד לביטוח לאומי, הכולל את גובה הקצבה לשלושה חודשים אחרונים ממועד הגשת הבקשה.
קצבת נכות מועמד/בן זוג/ ילדים: אישור קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי ו/או ממשרד הביטחון.אישור עדכני מהמוסד לביטוח לאומי ו/או משרד הביטחון , הכולל את גובה הקצבה עדכני לשלושה חודשים אחרונים ממועד הגשת הבקשה.
קצבת זקנה/מזונות /ילדים/שארים/קצבה מכוללאישור הכולל את גובה הקצבה, עדכני לשלושה חודשים אחרונים ממועד הגשת הבקשה.