חיפוש
מפעל הפיס מנוי פיס תוצאות הגרלת מנוי פיס

תוצאות הגרלת מנוי פיס

תוצאות ההגרלה מפורסמות מידי שבוע בעיתונות היומית, בדוכני מפעל הפיס ובאתר האינטרנט של מפעל הפיס.

 
באפשרותך לקבל את תוצאות ההגרלה ישירות לתיבת הדוא"ל שלך

 

תוצאות הגרלה מס' 53/2018

לתאריך 15/11/2018

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס ראשון 250,000 ₪
019512158972361182446024581109
701000    
כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שני אופל קורסה
495662734568   
כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שלישי 10,000 ₪
023805069462152138163916179363
184527318942488910574685739689
770102780933889985911600962915
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס רביעי 5,000 ₪
#07279#19127#27258#43911#49832
#53265    
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס חמישי 1,000 ₪
##5857##7765   
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שישי 100 ₪
###196###888   
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שביעי 50 ₪
###234###391###658###801###849
###880    
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שמיני 25 ₪
####49####99   
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס תשיעי 11 ₪
#####2#####8   

הגרלת מנוי פיס הבאה בעוד

2 ימים

תתקיים ב-22/11/2018

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאי השימוש, כל בירור שנעשה ע"י מבקר באתר לגבי זכייתו או אי-זכייתו מתוקף היותו מנוי פיס, יעשה על פי זיהוי מספר כרטיס מנוי הפיס, ולא עפ"י זהות בעליו של המנוי. מובהר בזאת, כי המידע המופיע באתר בנוגע לזכיות של מנויי הפיס, הינו נכון לכרטיסי מנוי אשר היו פעילים בעת קיום ההגרלה בפועל בלבד.
*
תנאי ההשתתפות בהגרלות מנוי הפיס, הם אך ורק אלה הקבועים בתכנית ההגרלה "מנוי פיס" 2016, לרבות נספחיה ותיקוניה האחרים, שיפורסמו ברבים מזמן לזמן, לרבות לתיקון תוכנית ההגרלה שפורסמה ביום 13/9/2017.
* *
תוצאות ההגרלה המחייבות הן אלו שנרשמו בדוח תוצאות ההגרלה הממוחשב המאושר.
*
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בשל טעויות ואי-דיוקים אפשריים, מפעל הפיס לא ישא באחריות לשגיאה בנתון, מידע סטטיסטי, מידע לגבי סיכויי זכייה, חוות דעת או המלצה המופיעים באתר, ואינו ערב לנכונותם. אין במידע הסטטיסטי והאחר משום המלצה להשתתפות בהגרלות מפעל הפיס או באשר לאופן מילוי טפסים כאמור.
*
התמונות להמחשה בלבד