חיפוש
מפעל הפיס מנוי פיס תוצאות הגרלת מנוי פיס

תוצאות הגרלת מנוי פיס

תוצאות ההגרלה מפורסמות מידי שבוע בעיתונות היומית, בדוכני מפעל הפיס ובאתר האינטרנט של מפעל הפיס.

 
באפשרותך לקבל את תוצאות ההגרלה ישירות לתיבת הדוא"ל שלך

 

תוצאות הגרלה מס' 56/2017

לתאריך 07/12/2017

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס ראשון 1,500,000 ₪
546491    
כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שני אופל קורסה פיקס
567145618463   
כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שלישי 10,000 ₪
020701059399118713124318127668
366378439347442973657796728274
768958773812797818925500949032
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס רביעי 5,000 ₪
#00092#07884#10224#53406#90661
#95381    
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס חמישי 1,000 ₪
##0341##6195   
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שישי 100 ₪
###146###738   
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שביעי 50 ₪
###192###451###512###675###847
###969    
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שמיני 25 ₪
####57####90   
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס תשיעי 11 ₪
#####3#####6   

הגרלת מנוי פיס הבאה בעוד

מחר

תתקיים ב-14/12/2017

קובץ תוצאות ההגרלה

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאי השימוש, כל בירור שנעשה ע"י מבקר באתר לגבי זכייתו או אי-זכייתו מתוקף היותו מנוי פיס, יעשה על פי זיהוי מספר כרטיס מנוי הפיס, ולא עפ"י זהות בעליו של המנוי. מובהר בזאת, כי המידע המופיע באתר בנוגע לזכיות של מנויי הפיס, הינו נכון לכרטיסי מנוי אשר היו פעילים בעת קיום ההגרלה בפועל בלבד.
*
תנאי ההשתתפות בהגרלות מנוי הפיס, הם אך ורק אלה הקבועים בתכנית ההגרלה "מנוי פיס" 2016, לרבות נספחיה ותיקוניה האחרים, שיפורסמו ברבים מזמן לזמן. ט.ל.ח.
* *
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בשל טעויות ואי-דיוקים אפשריים, מפעל הפיס לא ישא באחריות לשגיאה בנתון, מידע סטטיסטי, מידע לגבי סיכויי זכייה, חוות דעת או המלצה המופיעים באתר, ואינו ערב לנכונותם. אין במידע הסטטיסטי והאחר משום המלצה להשתתפות בהגרלות מפעל הפיס או באשר לאופן מילוי טפסים כאמור.