חיפוש
מפעל הפיס מנוי פיס תוצאות הגרלת מנוי פיס

תוצאות הגרלת מנוי פיס

תוצאות ההגרלה מפורסמות מידי שבוע בעיתונות היומית, בדוכני מפעל הפיס ובאתר האינטרנט של מפעל הפיס.

 
באפשרותך לקבל את תוצאות ההגרלה ישירות לתיבת הדוא"ל שלך

 

תוצאות הגרלה מס' 48/2018

לתאריך 18/10/2018

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס ראשון 250,000 ₪
078520081191132664521965558197
859315    
כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שני אופל קורסה פיקס
176181880641   
כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שלישי 10,000 ₪
048797095479108630231602257857
450597453423493440518921541346
579331584595745566775741833725
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס רביעי 5,000 ₪
#04273#13021#25690#48456#56042
#68328    
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס חמישי 1,000 ₪
##2064##6035   
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שישי 100 ₪
###267###440   
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שביעי 50 ₪
###111###433###508###573###713
###929    
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שמיני 25 ₪
####59####65   
כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס תשיעי 11 ₪
#####3#####6   

הגרלת מנוי פיס הבאה בעוד

4 ימים

תתקיים ב-23/10/2018

*
תוצאות ההגרלה אינן רשמיות ואינן מחייבות. הן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. פרסום התוצאות באתר לא מקנה זכות לזכות בפרס כלשהו או זכות אחרת. התוצאות המחייבות הן רק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאישרה הוועדה המפקחת.
*
מבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאי השימוש, כל בירור שנעשה ע"י מבקר באתר לגבי זכייתו או אי-זכייתו מתוקף היותו מנוי פיס, יעשה על פי זיהוי מספר כרטיס מנוי הפיס, ולא עפ"י זהות בעליו של המנוי. מובהר בזאת, כי המידע המופיע באתר בנוגע לזכיות של מנויי הפיס, הינו נכון לכרטיסי מנוי אשר היו פעילים בעת קיום ההגרלה בפועל בלבד.
*
תנאי ההשתתפות בהגרלות מנוי הפיס, הם אך ורק אלה הקבועים בתכנית ההגרלה "מנוי פיס" 2016, לרבות נספחיה ותיקוניה האחרים, שיפורסמו ברבים מזמן לזמן, לרבות לתיקון תוכנית ההגרלה שפורסמה ביום 13/9/2017.
* *
תוצאות ההגרלה המחייבות הן אלו שנרשמו בדוח תוצאות ההגרלה הממוחשב המאושר.
*
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בשל טעויות ואי-דיוקים אפשריים, מפעל הפיס לא ישא באחריות לשגיאה בנתון, מידע סטטיסטי, מידע לגבי סיכויי זכייה, חוות דעת או המלצה המופיעים באתר, ואינו ערב לנכונותם. אין במידע הסטטיסטי והאחר משום המלצה להשתתפות בהגרלות מפעל הפיס או באשר לאופן מילוי טפסים כאמור.
*
התמונות להמחשה בלבד