חיפוש
מפעל הפיס ציאנס צ'אנס - הנחיות כלליות ותקנון

צ'אנס - הנחיות כלליות ותקנון

יש לעיין בתקנוני ההגרלות ובהנחיות הכלליות המופיעות באתר לכל הגרלה. אין באתר ובתוכנו כדי לגרוע מתנאי ההשתתפות להגרלות הפיס השונות הקבועים בכל דין ו/או המופיעים על גבי טפסי ההגרלות.

כל מידע המופיע באתר זה בהתייחס לתנאי הגרלה של כל מוצר פיס כפוף לתכנית ההגרלה של המוצר כפי שהתפרסמו בילקוט הפרסומים לגבי כל מוצר בנפרד.

בדיקה והחלפה

 
על המשתתף לבדוק שהפרטים שהודפסו על ידי המסוף תואמים את אלה שסימן. אם נמצאה אי-התאמה, הלקוח רשאי להראותה למוכר ולבקש החלפת הטופס לפני ההגרלה.

הערות

  • לא ניתן להחליף טופס או לבטלו לאחר סגירת המכירה לקראת ההגרלה בה הוא אמור להשתתף.
  • מחיר ההשתתפות עשוי להשתנות מזמן לזמן.
  • טופס לסימון ניתן ללקוחות ללא תמורה.

תקנון ההגרלה