חיפוש
מפעל הפיס חדשות הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

תאריך פרסום:
19/02/2017

לפי חוק תובענות יצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן- "החוק") בענין הנגשת נקודות הפיס לאנשים עם מוגבלות בשמיעה


מפעל הפיס מודיע בזאת כי בהתאם להסכם פשרה, שאושר על ידי בית המשפט המחוזי בלוד, במסגרת ת"צ 8124-0316 ,חמיאס ואח' נ' מפעל הפיס, הוסכם כי מפעל הפיס ינגיש לאנשים עם מוגבלויות שמיעה, עד ליום 1.11.16, בביתני ודוכני מפעל הפיס, מערכות עזר לשמיעה, וזאת בהקדמה משמעותית של לוחות הזמנים הקבועים בתקנות שיוויון לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות) תשע"ג- 2013.

 
ניתנת בזאת הודעה לפי סע' 25(א)(3) לחוק, שביום 15.9.2016 הוגשה לכב' ביהמ"ש המחוזי מרכז בקשה לאישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית מס' ת"צ 8124-03-16 (להלן- "התובענה" ו- "הסדר הפשרה"), מטעם המבקשים ומפעל הפיס (חל"צ), נגדו הוגשה הבקשה לאישור (להלן- "המשיב").

בבקשה לאישור המבקשים טענו כי המשיב מפיר את חובתו לשוויון ונגישות בדוכני-פיס במרכזים ציבוריים סגורים כמו קניונים וביתני-פיס ברחובות הערים (להלן- "נקודות הפיס") בשל אי התקנת מערכת עזר לשמיעה עם אוזניות ולולאות השראה לאנשים עם מוגבלות בשמיעה (להלן- "מערכת העזר") ותבעו לאכוף זאת וכן פיצויים לקבוצה.

בהתאם להסדר הפשרה המשיב מתחייב שעד ליום 1.11.2016 (למעט אם מועד זה יידחה בהחלטה שיפוטית עקב הליכים משפטיים בקשר עם המכרז שהתפרסם), לרכוש לפחות 900 מערכות עזר ולהתקינן בכל נקודות הפיס בישראל (שנכון להיום מספרן קרוב ל- 800); לרכוש ולהתקין מערכות עזר גם בנקודות הפיס שיוקמו בעתיד בכפוף להוראות הדין שיהיה בתוקף; להתקין שילוט מתאים בדבר מערכות העזר בכל נקודות הפיס; להנחות את כל מפעילי נקודות הפיס להקפיד להפעיל את מערכות העזר באופן רציף כל זמן שהן פתוחות לציבור (בלי שיהיה צורך לבקש להפעיל אותן), ולהדריכם כיצד להפעיל ולתחזק את מערכות העזר באופן מיטבי; וכן לפרסם באתר מפעל הפיס במרשתת כי נקודות הפיס הונגשו במערכות העזר לאנשים עם מוגבלות בשמיעה, ולהזמינם לפנות בדוא"ל לרכז הנגישות של המשיב בכל תקלה או שאלה. בנוסף וכהטבה מפצה מוסכמת לטובת הקבוצה, שהוגדרה: "האנשים עם מוגבלות בשמיעה שהיו או שהיו יכולים להגיע לנקודות הפיס שלא היתה בהם מערכת עזר לשמיעה, בתקופה שמיום 25.10.2013 ועד יום פסה"ד המאשר את הסדר הפשרה" (להלן- "הקבוצה" ו- "תקופת הפשרה"), המשיב יחזיק מספר מערכות עזר לגיבוי והחלפה של מערכות עזר מקולקלות או פגומות למרות שהתקנות לא מחייבות זאת במפורש, וכמו כן הסכם הפשרה מהווה הקדמה ניכרת ביותר משנתיים של המועד להשלמת ההנגשה בכל נקודות הפיס, ובלי לגרוע מטענת המשיב העקרונית לפיה חובה זאת לא חלה עליו כפי שטענו המבקשים. בנוסף הצדדים המליצו על גמול לשני מבקשים בסך 25,000 ₪ כ"א ושכ"ט עו"ד בסך 300,000 ₪ + מע"מ (כאשר 1/3 מתוכו ישולם עם הגשת הודעה אודות השלמת ההנגשה בכל נקודות הפיס).

אדם אשר נמנה על הקבוצה כהגדרתה לעיל וכן גוף כהגדרתו בסע' 18(ד) לחוק, רשאי להגיש לביהמ"ש עד ליום 13.12.2016 התנגדות מנומקת להסדר הפשרה או להמלצה המוסכמת בענין גמול ושכ"ט, במסירה אישית או בדואר רשום עם אישור מסירה למזכירות ביהמ"ש המחוזי מרכז – לוד לתיק מס' ת"צ 8124-03-16, עם העתק לב"כ המשיב, עו"ד אייל בליזובסקי, מרח' בן גוריון 2, רמת גן טל': 072-3390734, פקס: 072-2411781.

כל אדם הנמנה על הקבוצה רשאי להגיש בקשה לבית המשפט, בה הוא מודיע כי הוא אינו מעוניין שהסדר הפשרה יחול עליו, עד ליום 13.12.2016.

התנגדות להסכם הפשרה והודעת פרישה מן הקבוצה ניתן להגיש עד ליום 13.12.2016, למזכירות בית המשפט המחוזי מרכז – לוד, במסגרת ת"צ 8124-03-16.

בכפוף לאישור הסדר הפשרה ובכפוף לביצועו, המבקשים מוותרים בעצמם ובשם הקבוצה על כל הדרישות והעילות המפורטות בבקשה לאישור בקשר עם הנגשת נקודות הפיס במערכת עזר לשמיעה, והסדר הפשרה יהיה מעשה בית דין כלפי המבקשים וכל יתר חברי קבוצה לגבי הטענות, העילות והסעדים הנזכרים בתובענה.

האמור לעיל מהווה תמצית בלבד והנוסח המלא של הסדר הפשרה הוא המחייב, והוא עומד לעיון בשעות המקובלות ובתיאום מראש במשרדי ב"כ המבקשים, משרד אבני פלסר עורכי דין, מרח' הברזל 34 ת"א, טל': 03-5095111, פקס: 03-5095222, וכן באתר האינטרנט של מפעל הפיס בקישור הבא.

התיק קבוע לדיון פומבי בבקשה לאישור הסדר הפשרה ליום 26.1.2017, בשעה 13:30, בבית המשפט המחוזי מרכז – לוד, לפני כב' השופטת דפנה בלטמן קדראי.

הודעה זאת מתפרסמת בהתאם להחלטת כב' ביהמ"ש.

קבצים להורדה

רכז נגישות במפעל הפיס

רכז הנגישות במפעל הפיס הנו מר רונן סורסקי
דרכי התקשרות: