מפעל הפיס פרויקטים קהילתיים מיזם "כדורסל בקהילה 2016-2017"

מיזם "כדורסל בקהילה 2016-2017"

קול קורא לרשויות המקומיות להגשת בקשה לאירוח קבוצה מהליגה המקצוענית בכדורסל

 1. הזמנה
  1. 1.1. מפעל הפיס מעודד ומקדם מופעי כדורסל של קבוצות מהליגה המקצוענית בכדורסל (נשים וגברים) ("הליגה") שבמרכזם משחקי ראוה נגד קבוצות כדורסל של תלמידים (בנות ובנים) בבתי ספר ביישובים שונים ברחבי הארץ ("משחק ראווה" ו- "המיזם").
  2. 1.2. מפעל הפיס מזמין בזאת את הרשויות המקומיות העומדות בתנאי הסף, להגיש בקשה להשתתפות במיזם ולאירוח קבוצה מהליגה בשנת הלימודים תשע"ז (2016 -2017) והכל, כמפורט להלן.
 2. תנאי הסף להגשת הבקשה:
  מבקש רשאי להגיש בקשה ובלבד שהוא עומד בכל תנאי הסף הבאים:
  1. 2.1 המבקש הוא רשות מקומית (היינו: עירייה או מועצה מקומית או מועצה אזורית).
  2. 2.2 הרשות המקומית לא השתתפה במיזם בשנת תשע"ו.
  3. 2.3 בתחומה של הרשות המקומית קיים אולם המיועד למשחקי כדורסל והוא מכיל לפחות 200 מקומות ישיבה.
  4. 2.4 בתחומה של הרשות המקומית פועלת קבוצת כדורסל, המונה לפחות 10 תלמידים, הלומדים במוסדות לימוד שבתחומה של הרשות המקומית, וקבוצה זו תייצג את הרשות המקומית במשחק הראווה.
  5. 2.5 ראש הרשות המקומית או סגנו או מנכ"ל הרשות המקומית יהיה נוכח במשחק הראווה.
  6. 2.6 רשות מקומית רשאית להגיש בקשה אחת בלבד.
 3. אמות המידה לבחינת הבקשות
  1. 3.1. הבקשות יבחנו על פי אמות מידה המפורטות להלן וינוקדו בהתאם למפרט שיקבע מראש ע"י מפעל הפיס, על פי שיקול דעתו הבלעדי. בכפוף לתקציב העומד לרשות מפעל הפיס לצורך המיזם, הרשויות המקומיות שיזכו לניקוד הגבוה ביותר, ישתתפו במיזם.
  2. 3.2. ואלה אמות המידה לבחינת הבקשות:
   1. 3.2.1. מדד סוציו אקונומי על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
   2. 3.2.2. מדד פריפריאלי על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
   3. 3.2.3. רשות מקומית שלא השתתפה במיזם בעבר תזכה לעדיפות.
  3. 3.3. בקשה שאינה עומדת בתנאי הסף לא תעבור לשלב הבחינה על פי אמות המידה.
  4. 3.4. בקשה שלא תעמוד בתנאים ובדרישות ולא יצורפו אליה כל המסמכים, האישורים וההתחייבויות כמפורט להלן, עלולה להיפסל.
 4. אופן הגשת הבקשות
  1. 4.1. ניתן להגיש את הבקשות החל מיום 23.8.16 בשעה 12:00 ועד ליום 18.09.16 בשעה 17:00 באמצעות טופס בקשה מקוון: ("טופס הבקשה") המופיע בהמשך דף זה.
  2. 4.2. יש לצרף לבקשה את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בטופס הבקשה.
  3. 4.3. מפעל הפיס ידון אך ורק בבקשות אשר הוגשו באמצעות טופס הבקשה.
  4. 4.4. מפעל הפיס רשאי שלא לדון בבקשות שיוגשו באיחור ו/או שלא בהתאם לתנאים הקבועים בקול הקורא ובטופס הבקשה.
  5. 4.5. מפעל הפיס רשאי שלא לדון בבקשה שלא מולאו בה כל הפרטים הנדרשים ו/או לא צורפו לה כל המסמכים הנדרשים.
  6. 4.6. מפעל הפיס רשאי, אך לא חייב, לפנות למבקשים בבקשה להבהרות ו/או השלמות של פרטים ומסמכים וכל מידע אחר, הדרוש לדעתו לשם בחינת הבקשות.
  7. 4.7. שאלות בנוגע לקול הקורא יש להפנות לנציגת מפעל הפיס, גברת תום צלניקר, בדואר אלקטרוני שכתובתו: ttselniker@pais.co.il תחת הכותרת "קול קורא כדורסל בקהילה" עד ליום 14.09.16 בשעה 12:00.
 5. השתתפות במיזם
  1. 5.1. הרשויות המקומיות שיבחרו להשתתף במיזם ימלאו אחר כל התחייבויות הכלולות בטופס הבקשה וצרופותיו ואחר הנחיות מפעל הפיס או מי מטעמו.
  2. 5.2. השיבוץ של קבוצות הליגה במשחקי הראווה ברשויות המקומיות יתבצע אך ורק ע"י מפעל הפיס, באופן הבא:
   1. 5.2.1. תחילה ישובצו קבוצות ליגת הנשים בכל הרשויות המקומיות שבהן תשחק במשחק הראווה קבוצת תלמידות (בנות). השיבוץ ייערך על פי התאמה בין המיקום של הקבוצה בטבלה של עונת המשחקים הקודמת לבין הניקוד שקיבלה הרשות המקומית על פי אמות המידה שפורטו לעיל.
   2. 5.2.2. לאחר מכן, ישובצו קבוצות ליגת הגברים ויתרת קבוצות ליגת הנשים ברשויות המקומיות שבהן תשחק במשחק הראווה קבוצת תלמידים (בנים). השיבוץ ייערך על פי התאמה בין המיקום של הקבוצה (הן נשים והן גברים) בטבלה של עונת המשחקים הקודמת לבין הניקוד שקיבלה הרשות המקומית על פי אמות המידה שפורטו לעיל .
   3. 5.2.3. היה ותוגשנה מעט מדי בקשות ביחס לתקציב המיזם, מפעל הפיס יהיה רשאי לפנות מיוזמתו לרשויות מקומיות נוספות על פי שיקול דעתו ולהציע להן להשתתף במיזם, על פי העקרונות המפורטים לעיל.
   4. 5.2.4. למרות האמור לעיל, מפעל הפיס רשאי לשבץ קבוצות ליגה שלא על פי שיטת ההתאמה בין מיקום הקבוצה בטבלה לבין ניקוד הרשות המקומית, אלא על פי שיקול דעתו וזאת, במקרים חריגים בלבד, בהם קיימת זיקה מיוחדת בין קבוצה לבין רשות מקומית, ומטעמים שיירשמו.

כדורסל למען הקהילה

קבצים להורדה