חיפוש
מפעל הפיס פרויקטים קהילתיים קול קורא להשתתפות במיזם "שחמט לכל ילד"

קול קורא להשתתפות במיזם "שחמט לכל ילד"

קול קורא לרשויות המקומיות להגשת בקשה להשתתפות במיזם "שחמט לכל ילד"

 1. כללי
  1. 1.1. מפעל הפיס, בשיתוף עם האיגוד הישראלי לשחמט (להלן: "איגוד השחמט"), מעודדים פיתוח ולמידה של משחק השחמט בכיתות ב' ו-ג' בבתי ספר ברשויות מקומיות ברחבי הארץ (להלן: "המיזם" או "התוכנית").
  2. 1.2. מפעל הפיס מזמין בזאת רשויות מקומיות להגיש בקשה להשתתף במיזם בשנת הלימודים תשע"ח (2018-2017), בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון המיזם "שחמט לכל ילד" (להלן: "התקנון"), הזמין בקישור המצ"ב: https://pais-milga-rashut.web.org.il/databases/resources/chess-takanon-2017.pdf
 2. עקרונות התוכנית
  1. 2.1. התוכנית תפעל על ידי איגוד השחמט ובאחריותו במהלך שנת הלימודים תשע"ח, בהיקף של שעתיים שבועיות לכל כיתה.
  2. 2.2. התוכנית תפעל ברשויות המקומיות אשר יגישו בקשה לפי קול קורא זה והתקנון, ובקשותיהן תאושרנה בהתאם להליך הבחינה המפורט בתקנון.
  3. 2.3. התוכניות מיועדת לתלמידי כיתות ב' בלבד (בשנת הלימודים תשע"ח), למעט רשויות מקומיות בהן פועל המיזם בכיתות ב' בשנת הלימודים הנוכחית (תשע"ז), אשר רשאיות להגיש בקשה להמשיך את התוכנית ביחס לאותן כיתות (כיתות ג') בשנת הלימודים הבאה, כמפורט בתקנון.
  4. 2.4. רשות מקומית רשאית להגיש בקשה עבור השתתפות של בין 2 ל- 10 כיתות. מפעל הפיס יאשר, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לתקנון, את בקשות הרשויות המקומיות אשר ישתתפו בתוכנית ויקבע את מכסת הכיתות מטעמן, בהתבסס על מספר התושבים, המדד הפריפריאלי והמדד הסוציו-אקונומי של הרשות. יובהר כי בבחינת הבקשות תינתן עדיפות לרשויות מקומיות בהן פועל המיזם בכיתות ב' בשנת הלימודים הנוכחית, ביחס לאותן כיתות, כמפורט בתקנון.
   הבחירה אילו כיתות מבין בתי הספר השונים ברשות המקומית ייטלו חלק בתוכנית, בכפוף למכסה שקבע מפעל הפיס, תתבצע על ידי הרשות המקומית.
  5. 2.5. עבור השתתפות של כל כיתה במיזם, יהא על הרשות המקומית לשאת במחצית מעלות המיזם, בסך של 3,900 שקלים לכל כיתה (להלן: "דמי השתתפות"). ההשתתפות במיזם מותנית בהעברת התשלום במועד שייקבע על ידי מפעל הפיס עם אישור הבקשות, ובהתאם להוראות התקנון.
 3. תוקף והגשת הבקשות
  1. 3.1. ניתן להגיש את הבקשות החל מיום 22/06/2017 בשעה 12:00 ועד ליום 04/09/2017 בשעה 17:00 (להלן: "תקופת ההרשמה").
  2. 3.2. רשות מקומית רשאית להגיש בקשה אחת בלבד. ההגשה תתבצע באמצעות טופס בקשה מקוון (להלן: "טופס הבקשה") בלבד, המופיע באתר האינטרנט של מפעל הפיס ותכלול את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בטופס הבקשה, לרבות כתב התחייבות חתום על-ידי ראש הרשות המקומית והגזבר.
  3. 3.3. מפעל הפיס רשאי ליזום תקופת הרשמה נוספת לאחר תום תקופת ההרשמה ולייעד תקציב נוסף לכך, והודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של מפעל הפיס.
  4. 3.4. לפרטים ולשאלות בעניין קול קורא זה ניתן לפנות לנציגת מפעל הפיס, גברת תום צלניקר, בדוא"ל: ttselniker@pais.co.il, בציון הנושא "קול קורא שחמט לכל ילד", עד ליום 28/08/2017 בשעה 12:00.
  5. 3.5. מסמך זה הינו לצרכי הבהרה והנחייה בלבד, ואין לראות בו מסמך מחייב בכל צורה שהיא.

פרויקט שחמט לכל ילד