חיפוש
מפעל הפיס פרויקטים קהילתיים סיוע לטיפול במשתתפים שהתמכרו להימורים

סיוע לטיפול במשתתפים שהתמכרו להימורים

קול קורא לתמיכת מפעל הפיס בפעולות שונות לרבות הסברה, מניעה, הכשרה וטיפול בתחום ההתמכרות להימורים לשנים 2018 – 2019

ועדת "משחקים באחריות" מתכבדת להודיע כי בעקבות שאלות הבהרה אשר התקבלו ממציעים שונים, נערכו מספר שינויים בהנחיות העבודה לרבות שינויים בתנאי הסף הקבוע בסעיף 2.8, באמות המידה והמשקולות לבחינת הבקשות כקבוע בסעיף 4 ובמועד האחרון להגשת ההצעות. פרטים נוספים ונוסח מעודכן של הנחיות העבודה ניתן למצוא באתר האינטרנט של מפעל הפיס בקישור הבא: http://www.pais.co.il/specials/Documents/ResponsablyPlayingTerms.pdf.

בין השנים 2018 – 2019 יעניק מפעל הפיס תמיכה כספית לצורך סיוע במימון פעולות בנושא התמכרות להימורים. התמיכה הכספית תינתן באמצעות ועדת "משחקים באחריות" ("הוועדה המקצועית"), אשר הוקמה על מנת לבנות תכנית עבודה לסיוע וטיפול במשתתפים שהתמכרו להימורים ולקדם הסברה ומניעה בנושא. הוועדה המקצועית מהווה גוף מקצועי, הכולל נציגים ממשרד הרווחה וממחלקת רווחה וקהילה בשלטון המקומי. התמיכה הכספית תינתן עבור פעילות בתחומים שונים:

 1. פעולות מניעה והסברה;
 2. הפעלת יחידות ייעודיות אמבולטוריות לאיתור, אבחון וטיפול במתמכרים להימורים בכל הגילאים;
 3. טיפול חוץ ביתי וקהילתי במתמכרים להימורים;
 4. מיזמים ייחודיים בתחום ההתמכרות להימורים;
 5. הפעלת קו חם טלפוני.

יש להגיש את הבקשות לקבלת תמיכה כספית החל מיום 3/1/2018 בשעה 08:00 ולא יאוחר מיום 4/2/2018 בשעה 12:00.

שאלות בנוגע לקול הקורא יש להגיש עד ליום 16/1/2018 בשעה 23:59 תחת הכותרת "משחקים באחריות" לידי נציגת מפעל הפיס, גברת שירית אשכנזי, בדואר אלקטרוני שכתובתו: Shirit@pais.co.il.

 • תמיכת מפעל הפיס תינתן, ככל שתינתן, על-פי הנחיות עבודה בנושא משחקים באחריות ("הנחיות") המצוי באתר מפעל הפיס, יש לעיין בהוראות בטרם הגשת בקשה לתמיכה כספית ממפעל הפיס.
 • מפעל הפיס רשאי, בכל עת, בהתאם להודעה שתפורסם, לדחות את המועד האחרון להגשת הבקשות, וכן לשנות מועדים, הוראות ותנאים הכלולים בהנחיות ו/או בקול הקורא, על פי שיקול דעתו הבלעדי. כמו כן, מפעל הפיס רשאי לבטל את הקול הקורא או חלקים ממנו או לפרסם קול קורא חדש על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 • מפעל הפיס אינו מתחייב לאשר תמיכה לכל בקשה העומדת בתנאי הסף.
 • יש לצרף לטופס הבקשה את כל המסמכים והנספחים הנדרשים, כמפורט בטופס הבקשה ובהתאם להנחיות.
 • הוועדה המקצועית תדון אך ורק בבקשה שהוגשה .
 • הוועדה המקצועית רשאית שלא לדון בבקשות שיוגשו באיחור ו/או שלא בהתאם לתנאים הקבועים בהנחיות העבודה ובקול הקורא.
 • האמור לעיל הינו למטרת ידיעה כללית, ובכל מקרה הוראות מסמכי הנחיות העבודה בלבד יחייבו את מפעל הפיס ואת הוועדה המקצועית.

קול קורא לתמיכת מפעל הפיס בפעולות שונות לרבות הסברה, מניעה, הכשרה וטיפול בתחום ההתמכרויות לשנת 2019-2018

קבצים להורדה