חיפוש
מפעל הפיס רכש ומכרזים טופס רישום ספקים

טופס רישום ספקים

פרטי הספק

 • לספק שהוא חברה - שמה המלא של החברה כפי שהוא רשום ברשם החברות
  לספק שהוא יחיד - שם מלא כפי שהוא מופיע בתעודת הזהות


 • אין לרשום בסעיף זה מספר תעודת זהות (מופיע באישורי המס).

 • שם פרטי ומשפחה

 • (של איש הקשר)

 • יש להתחיל להקליד את שם היישוב/עיר ולבחור מהרשימה הנפתחת

 • בכדי לאפשר למפעל הפיס להתקשר עמי בעתיד, הריני לאשר כי אני מסכים/מה לשמירת כל הפרטים המצוינים בפנייתי זו, וכן כל מידע רלבנטי בנוגע להתקשרויות העבר ולהתקשרויות העתידיות ביני לבין מפעל הפיס, במאגר הספקים של מפעל הפיס.
   
  ידוע לי כי לא מוטלת עליי חובה למסור את פרטי המידע האמורים, ואני מסכים למסור אותם על מנת לאפשר כאמור למפעל הפיס להתקשר עימי בעתיד.
   
  המידע יישמר אך ורק לצרכים פנימיים של מפעל הפיס ולצורך התקשרויות עתידיות ביני ובין מפעל הפיס. המידע לא יימסר לשום אדם, תאגיד או גוף אחר מחוץ למפעל הפיס, אלא ככל שהדבר נדרש על פי כל דין.
   

 • סיווג הספק

  עליך לבחור לפחות בסיווג אחד או לפרט סיווגים בשדה 'סיווג אחר'.
  ספק שלא ייבחר בסיווג אחד לפחות לא ייקלט במאגר הספקים.


 • הספק רשאי להוסיף עיסוקים נוספים שאינם נכללים ברשימה

 • צרופות/מסמכים נדרשים

  לצורך השלמת הליך הרישום נבקשך לצרף את המסמכים שלהלן:
  * אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו 1976.
  * אישור בתוקף על ניכוי מס

  ** לצורך השלמת תהליך הרישום, ניתן לשלוח את המסמכים לעיל לדוא"ל rechesh@pais.co.il

 • צירוף קבצים:
  סיומות חוקיות להעלאה: .pdf ,.jpg ,.png ,.doc ,.docx
  גודל מקסימלי לקובץ בודד: 4MB


לתשומת ליבך: שדות המסומנים בכוכבית אדומה הנם שדות חובה