חיפוש
מפעל הפיס מנוי פיס קול קורא לגופי תרבות ואומנות

קול קורא לגופי תרבות ואומנות

להגשת הצעות למתן הטבות למנויי מפעל הפיס

 1. אגף קשרי לקוחות של מפעל הפיס (מנוי פיס) מפרסם קול קורא שנתי לגופי תרבות ואומנות להציע את השתתפותם כנותני הטבות למנויים במסגרת אתר ההטבות "עולם ההטבות של מנוי פיס" בכתובת Paisplus.co.il (להלן: "אתר ההטבות").
 2. כללי:
  1. למפעל הפיס כחצי מיליון בתי אב המשתתפים באופן קבוע בהגרלות "מנוי פיס".
  2. אתר ההטבות למנויי הפיס התחיל פעולתו בשנת 2017 במטרה לספק למנויים הטבות משמעותיות וייעודיות שיאפשר להם ליהנות ממופעים, הצגות, הופעות סטנד-אפ ועוד אירועים מתחומי התרבות, הבידור והפנאי.
  3. את ההטבות יכולים המנויים לראות באתר ההטבות, בו הם יכולים לרכוש גם כרטיסים להטבות השונות.
  4. האתר מתופעל על ידי "אבישי קונפלד" שזכה במכרז מטעם מפעל הפיס להקמת ותפעול אתר ההטבות (להלן: "מתפעל האתר").
 3. התחומים בהם ניתן להגיש הצעות להשתתפות כנותני הטבות למנויי פיס:
  מפעל הפיס מזמין בזאת גופים להשתתף במתן הטבות למנויי הפיס כחלק מאתר ההטבות. ניתן להציע הטבות בתחומים הבאים:
  • מופעי מוסיקה
  • הצגות
  • מופעי אופרה
  • מופעי מחול
  • מופעי בלט
  • תערוכות
  • סטנד אפ
  • מופעי בידור
  • קולנוע
 4. תנאי סף ותנאים נוספים להגשת הצעות:
  מוסדות/גופי תרבות ואמנים רשאים להגיש הצעות להטבות בהתאם לקול הקורא, ובלבד שהם עומדים בתנאים הבאים:
  1. מגיש ההצעה הוא מוסד/גוף תרבות או אמן מקצועי.
  2. מציע שההטבה או ההטבות שלו יפורסמו באתר ההטבות של מנוי פיס ובפרסומי הפיס השונים, מאשר פרסום של חומר שיווקי ופרסומי הקשור להטבה ובכלל זה – תמונות, סרטוני וידאו ועוד.
  3. ההטבות מיועדות לקהל בוגר בגילאי 18+
  4. ההטבה תופיע באתר לתקופה של לא פחות משבועיים לפני מועד המופע/ההטבה. המפעל יהיה רשאי בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לפרסם מעת לעת הטבות גם בטווחי זמן קצרים יותר בהתאם למועד בו נמסרה ההטבה למפעל.
  5. מספר הכרטיסים המוצעים לכל הטבה לא יפחת מ – 50.
 5. הקריטריונים לבחירת ההטבות:
  ההטבות ייבחרו ע"י מתפעל האתר, בשיתוף מפעל הפיס ובהתאם לשיקולים הבאים:
  1. התאמת המופעים למגוון של קהלים ולהעדפותיהם של מנויי מפעל הפיס.
  2.  התאמת המופעים לתדמית הפיס.
  3. גובה ההנחה / הטבה שתינתן למנויים.
  4. ייחודיות / בלעדיות ההטבה למנויי מפעל הפיס.
  5. איכות הכרטיסים שיינתנו למנויים (לדוג' - מיקום באולם).
  6. כל שיקול אחר שיהיה רלוונטי מבחינת מפעל הפיס.
   למען הסר ספק, הגשת הצעה במסגרת ה"קול קורא" אינה מבטיחה השתתפות פרסומה באתר ההטבות כמו גם, במיזמים אחרים של מפעל הפיס. יודגש כי למפעל הפיס שיקול דעת מלא ובלעדי להחליט מהם המיזמים שיוצגו באתר ההטבות, ואת משך הזמן והמיקום באתר בו יוצגו.
   מפעל הפיס רשאי לבחור גם הטבות נוספות שלא הוגשו במסגרת ה"קול קורא" וליזום פנייה לגופים נוספים.
 6. אופן הפעולה לאחר בחירת ההטבות:
  1. מגישי ההצעות יעבירו למתפעל האתר את ההצעות לפרסום באתר ההטבות. מתפעל האתר ייצור קשר עם נותני ההטבות הנבחרים לצורך קבלת כל המידע והפרטים הנדרשים לצורך פרסום ההטבות באתר ו/או באמצעי מדיה נוספים ואופן רכישתם.
  2. יודגש כי למפעל הפיס אין ולא תהיה כל אחריות בגין רכישה או אי רכישה של אלו מההטבות (במלואן או חלקן) על ידי ציבור המנויים ומפעל הפיס איננו מתחייב כי מנויי המפעל אכן ירכשו ההטבות המפורסמות באתר ההטבות. כמו כן המפעל אינו אחראי על האתר וכל המפורסם בו.
 7. זכויות יוצרים וזכויות שימוש:
  1. מגישי ההצעות להטבות מצהירים ומתחייבים כי אין בהעלאת הפרסומים של ההטבות באתר ההטבות או מחוץ לו משום פגיעה או הפרת זכויות יוצרים ו/או זכות מבצעים או אחרת.
  2. כמו כן מגישי ההצעות להטבות מצהירים ומתחייבים כי יש בידיהם הרשאה בלתי חוזרת מאת היוצרים, האמנים ובעלי זכויות היוצרים במופעים, המתירה למפעל הפיס או לספק מטעמו לעשות כל שימוש בצילומים ובתכנים השונים הקשורים להטבות לצורך קיום כל השימושים הנחוצים לצורך פרסום ההטבות לרבות אך לא רק, הזכות לערוך, לשנות, לעבד, לשעתק, להציג, לשכפל, לבצע בפומבי, לשדר בכל מדיה (קיימת או עתידית).
  3. בנוסף, מצהירים מגישי ההצעות ומתחייבים כי היוצרים והאמנים המשתתפים במופעים נתנו את הסכמתם לשימוש בשמם, ותמונותיהם לפרסום באתר ההטבות ומחוץ לו, ככל שהדבר יידרש לצורך פרסום וקידום המיזם ו/או קידום פועלו ושמו של מפעל הפיס.
  4. מגישי ההצעות להטבות מתחייבים לשפות באופן מלא ומוחלט את מפעל הפיס ולשלם לו בגין כל תשלום שיחויב בו או הוצאה שישא בה (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד), עקב כל דרישה, תביעה או הליך משפטי אחר ו/או כל פשרה, וכן לפצותו בגין כל נזק , הפסד או חבות שנגרמו לו, כתוצאה מהפרת תנאי זה על ידם ו/או הפרת איזה מהתחייבויותיהם ו/או עקב אי נכונות איזו מהצהרותיהם לפי תקנון זה ונספחיו.
 8. לוחות זמנים
  הגשת הבקשות להשתתפות כנותני הטבות למנויי מפעל הפיס - תחל במועד פרסום הקול הקורא ותסתיים בתאריך 31 בדצמבר 2017.
 9. כללי
  1. בקול קורא זה השימוש בלשון זכר הינו לצורך נוחות בלבד, והוראותיו מתייחסות לנשים וגברים כאחד.
  2. מפעל הפיס רשאי בכל עת לשנות כל הוראה מהוראות קול קורא זה על פי שיקול דעתו הבלעדי ובלבד שתינתן על כך הודעה באתר האינטרנט של מפעל הפיס.
  3. מפעל הפיס אינו מתחייב לקבל הטבה כזו או אחרת בהתאם לשיקוליו.
  4. לא תועלה כל טענה או דרישה כלשהי בשל השיקולים וההחלטות של מפעל הפיס בקשר עם קביעת רשימת ההטבות המופיעה באתר, הזמן והמיקום בו יוצגו באתר ההטבות ולא תחול כל חובת הנמקה.
  5. כל תביעה שתוגש כנגד מפעל הפיס או מי מטעמו בקשר לכל עניין הקשור בפרויקט תוגש ותתברר אך ורק בבית המשפט המוסמך לכך מבחינה עניינית, שמקום שבתו הוא בתל אביב.
 10. הנחיות להגשת ההצעה:
  1. את ההצעות יש לשלוח באמצעות מילוי הטופס המקוון המופיע בתחתית עמוד זה
  2. בנוסף לאמור לעיל יש לצרף נוסח הצהרה בעניין קניין רוחני, חתומה וסרוקה בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח א' לקול הקורא.
   עותק מקורי של ההצהרה חתומה יש לשלוח בנוסף לאגף קשרי לקוחות, מפעל הפיס, רחוב הפטמן 3 , ת.ד. 7019 תל אביב 61070. הצעות ללא צירוף הנספח לא ידונו.

בברכה,
אגף קשרי לקוחות
מפעל הפיס

טופס מקוון

 • בגינו ניתנת ההטבה

 • הנחה באחוזים, מחיר מיוחד, 1+1 וכיו"ב

 • צירוף קבצים:
  סיומות חוקיות להעלאה: .pdf ,.png ,.jpg ,.tif
  גודל מקסימלי לקובץ בודד: 4MB


קבצים להורדה