קול קורא למחקר אקדמי

קול קורא לקיום מחקר אקדמי בתמיכת מפעל הפיס בנושא הימורים, הבנת בעיית ההימורים והשפעותיה החברתיות, לשנים 2018 – 2019

בין השנים 2018 – 2019 יעניק מפעל הפיס תמיכה כספית לצורך קיום מחקרים אקדמיים, מקצועיים ובלתי תלויים בנושאי ההימורים, הבנת בעיית ההימורים והשפעותיה החברתיות. תמיכת מפעל הפיס בקיום המחקרים, תתבצע באמצעות ועדת המחקר, אשר הינה וועדה מקצועית הכוללת נציגים ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, עמותת אפשר ונציג מן האקדמיה שמטרתה לקדם מחקרים אקדמאיים, בלתי תלויים, בנושאי ההימורים, הבנת בעיית ההימורים והשפעותיה החברתיות ("הועדה המקצועית").

תחומי המחקר יעסקו ב:

  • תחום א' – ההימורים הבלתי-מוסדרים בישראל;
  • תחום ב' – תופעת ההתמכרות להימורים ביחס להתמכרויות אחרות;
  • תחום ג' – הצעות לפיתוח כלים, שיטות, מחקר לזיהוי וטיפול בהתמכרות להימורים.


יש להגיש את הבקשות לקבלת תמיכה כספית החל מיום 1/11/2018 בשעה 08:00 ועד ליום 15/2/2019 בשעה 13:00 באמצעות טופס בקשה מקוון ("טופס הבקשה") המצוי בדף זה.

שאלות בנוגע לקול הקורא יש להפנות לנציגת מפעל הפיס, הגברת שירית אשכנזי, בדואר אלקטרוני שכתובתו: Shirit@pais.co.il תחת הכותרת "תמיכה במחקר אקדמי" עד ליום 1/2/2019 בשעה 17:00.

תמיכת מפעל הפיס תינתן, ככל שתינתן, על-פי הנחיות העבודה בנושא מחקר אקדמי ("הנחיות") המצויות בדף זה, יש לעיין בהוראות בטרם הגשת בקשה לתמיכה כספית ממפעל הפיס.

מפעל הפיס רשאי, בכל עת, בהתאם להודעה שתפורסם, לדחות את המועד האחרון להגשת הבקשות, וכן לשנות מועדים, הוראות ותנאים הכלולים בהנחיות ו/או בקול הקורא, על פי שיקול דעתו הבלעדי. כמו כן, מפעל הפיס רשאי לבטל את הקול הקורא או חלקים ממנו או לפרסם קול קורא חדש על פי שיקול דעתו הבלעדי.

מפעל הפיס אינו מתחייב לאשר תמיכה לכל בקשה העומדת בתנאי הסף.

יש לצרף לטופס הבקשה את כל המסמכים והנספחים הנדרשים, כמפורט בטופס הבקשה ובהתאם להנחיות.

הוועדה המקצועית תדון אך ורק בבקשה שהוגשה בהתאם להנחיות העבודה.

הוועדה המקצועית רשאית שלא לדון בבקשות שיוגשו באיחור ו/או שלא בהתאם לתנאים הקבועים בהנחיות העבודה ובקול הקורא.
האמור לעיל הינו למטרת ידיעה כללית, ובכל מקרה הוראות מסמכי הנחיות העבודה בלבד יחייבו את מפעל הפיס ואת הוועדה המקצועית.

לתשומת לבך, כל השדות בטופס הנן שדות חובה.

*
*
*
*
*
*
-
*
-
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*