קול קורא לרשויות מקומיות להגשת בקשה עבור הרצאה של אביעד פרידמן

ביום בו תקרא לי אבא.
הוא לא ידבר, לא ישלוט בצרכיו , לא יתקשר ולעולם לא יקרא לך אבא. כך בכמה משפטים הסבירו הרופאים לדר' חנה ואביעד פרידמן מה עתיד להיות גורלו של בנם אברומי שאובחן בגיל צעיר כילד על הספקטרום האוטיסטי. המלצת הרופאים הייתה חד משמעית . לא ניתן לטפל בילד שכזה בבית. עדיף שתשימו אותו במוסד ותגיעו לבקרו. אביעד וחנה סרבו לקבל את רוע הגזירה והחליטו להתמודד עם הנבואות השחורות. וכך יצאו למסע משפחתי ארוך וקשה של פריצת הבועה ומתן תקווה לילד אברומי. 20 שנה חלפו אברומי משמש היום כמתנדב ביחידת עוקץ בצבא עובד עם כלבים. הוא מדבר מתקשר שולט בצרכיו ואפילו קורא לו אבא.

 1. כללי
  1. מפעל הפיס מזמין בזאת רשויות מקומיות העומדות בתנאי הסף, להגיש בקשה לקיום הרצאה של אביעד פרידמן, מחבר הספר "ביום בו תקרא לי אבא", ללא עלות.
  2. במסגרת הרצאה שמשכה כשעה ורבע, יספר פרידמן את סיפור מסעו האישי בגידול בנו אברומי, אשר אובחן בגיל צעיר כילד על הספקטרום האוטיסטי. ההרצאה הינה הזדמנות לדיון פתוח בנושא אוטיזם, אופן ההתמודדות עימו, ועל היכולת של האדם להשפיע על גורלו.
  3. רשויות מקומיות המעוניינות בקיום ההרצאה בתחומן תגשנה בקשה בהתאם להוראות קול קורא זה.
 2. תנאי הסף להגשת הבקשה
  רשאי להגיש בקשה מבקש העומד בכל התנאים הבאים במצטבר:
  1. המבקש הוא רשות מקומית (היינו: עירייה או מועצה מקומית או מועצה אזורית; להלן ולעיל: "הרשות המקומית");
  2. המבקש ידאג כי בהרצאה ישתתפו 20 משתתפים לפחות;
  3. בתחומי הרשות המקומית חלל סגור (אולם ו/או אודיטוריום) המתאים לקיום הרצאה ולמספר המשתתפים המינימלי כמפורט בסעיף ‎2.2 לעיל, אשר יוקצה על ידה לצורך קיום ההרצאה, ללא עלות.
  4. המבקש יקצה עבור ההרצאה מערכת הגברה, מקרן לצורך מצגת ומיקרופון.
 3. אופן הגשת הבקשות
  1. ניתן להגיש את הבקשות החל מיום 06.08.19 בשעה 15:00, וכל עוד הוראות קול קורא זה בתוקף.
  2. ניתן להגיש בקשה באמצעות טופס בקשה מקוון בלבד (להלן: "טופס הבקשה"), המופיע באתר האינטרנט של מפעל הפיס, בכתובת: www.pais.co.il.
  3. יש לצרף לבקשה את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בטופס הבקשה, לרבות כתב התחייבות חתום על ידי המבקש, בנוסח נספח א'.
  4. מפעל הפיס ידון רק בבקשות אשר הוגשו באמצעות טופס הבקשה.
  5. מפעל הפיס רשאי שלא לדון בבקשות אשר יוגשו שלא בהתאם לתנאים הקבועים בקול הקורא ובטופס הבקשה, לרבות בקשה אשר לא מולאו בה כל הפרטים הנדרשים ו/או לא צורפו לה כל המסמכים הנדרשים.
  6. מפעל הפיס רשאי, אך לא חייב, לפנות למבקש בבקשה להבהרות ו/או השלמות של פרטים ומסמכים וכל מידע אחר, הדרוש לדעתו לשם בחינת הבקשות.
  7. מפעל הפיס רשאי לשנות בכל עת את ההוראות ו/או התנאים לביצועו של קול קורא זה, וכן לבטל קול קורא זה, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, והודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של מפעל הפיס.
  8. לפרטים ולשאלות בעניין מיזם זה ניתן לפנות לנציגת מפעל הפיס, גב' תמר אסולין, בדואר אלקטרוני שכתובתו: tamar.asulin@pais.co.il, בציון הנושא "הרצאות ברשויות מקומיות".
 4. בחירת הרשויות המקומיות
  1. רשויות מקומיות שתעמודנה בתנאי הסף להגשת בקשה ותקיימנה את כל ההתחייבויות המפורטות בקול קורא זה, תהיינה זכאיות לקיום הרצאה בתחומן.
  2. על אף האמור, מפעל הפיס יהא רשאי להחליט להגביל את מספר הבקשות שתאושרנה ו/או את מספר ההרצאות בכל רשות מקומית ו/או את מספר המשתתפים בכל הרצאה, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ובלבד שלא יהא בכך כדי לפגוע בבקשות שכבר אושרו.
 5. השתתפות במיזם
  1. רשות מקומית אשר תיבחר על ידי מפעל הפיס להשתתף במיזם, תחויב למלא אחר כל ההתחייבויות הכלולות בטופס הבקשה וצרופותיו, ואחר הנחיות מפעל הפיס ו/או מי מטעמו.
  2. הרשות המקומית מתחייבת למנות נציג מטעמה שיהא אחראי על אירוח ההרצאה מכל הבחינות, לרבות עמידה בקשר ותיאום מול כל הגורמים הרלוונטיים, דיווחים למפעל הפיס ככל שיידרש וכיוצ"ב.
  3. הרשות המקומית מתחייבת לדאוג להשתתפות של 20 משתתפים לפחות בהרצאה.
  4. מפעל הפיס יעביר לבחירת הרשויות המקומיות מספר מועדים לקיום ההרצאות, בהתאם ללוח הזמנים של המרצה. השיבוץ של ההרצאות בפועל בכל רשות מקומית יתבצע על ידי מי מטעמו של המרצה ובשיתוף מפעל הפיס, בהתחשב ברצון הרשות המקומית ככל האפשר.
  5. בסוף ההרצאה יוענק לכל משתתף הספר "ביום בו תקרא לי אבא", פרי עטו של המרצה, ללא תשלום.
  6. מספר הספרים שיוקצו להרצאה יהא בהתאם למספר המשתתפים כפי שנמסר על ידי הרשות המקומית בטופס הרישום.
   מובהר כי במקרה שמספר המשתתפים בהרצאה בפועל יהא גדול יותר ממה שנמסר על ידי הרשות המקומית, לא יסופקו ספרים נוספים.
 6. כללי
  1. מובהר כי אין בהגשת כל המסמכים הנדרשים על פי קול קורא זה כדי להוות אישור כי הבקשה תאושר ו/או כי הינה עומדת בתנאי קול קורא זה, ואין בכך כדי ליצור מחויבות כלשהי מצד מפעל הפיס להשתתפות במיזם.
  2. למפעל הפיס הזכות לבטל את השתתפותה של הרשות המקומית במיזם ו/או להתנות את השתתפותה בתנאים שונים, לרבות תנאים שאינם בקול הקורא, וזאת בכל מקרה בו הרשות המקומית תפעל בניגוד להתחייבויותיה על פי הקול הקורא, הכול על פי שיקול דעתו של מפעל הפיס.
  3. מפעל הפיס רשאי לשנות ו/או לבטל בכל עת את המיזם ו/או התנאים לביצועו של מיזם זה, לרבות הגבלה של מספר הבקשות ו/או המשתתפים שיאושרו, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ובלבד שלא יהא בכך כדי לפגוע בבקשות שכבר אושרו.

טופס מקוון

*
*
*
*
-
*
-
*
*
*
אישור תקנון


קבצים להורדה
נספח א' - כתב התחייבות
חובה להוריד, להדפיס ולחתום על כתב ההתחייבות ולצרפו כצרופה לטופס

בתמונה: עטיפת הספר "ביום בו תקרא לי אבא"