פניה לאיתור מועמדות/ים לתפקיד מנכ"ל/ית למפעל הפיס

מפעל הפיס פונה בהליך לאיתור מועמדים לתפקיד מנכ"ל מפעל הפיס.

מקום העבודה: משרדי מפעל הפיס.

היקף המשרה: מלאה כעובד מפעל הפיס בהתאם לחוזה העסקה אישי עד לתקופה של חמש שנים עם אופציה להארכה בחמש שנים נוספות במצטבר.

תנאי כשירות:

 1. אזרח ישראל, שהוא תושב ישראל.
 2. בעל תואר אקדמי מוכר ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או בעל תואר שקול שהוכר על ידי האגף להערכת תארים במשרד החינוך, באחד מאלה: כלכלה, מנהל עסקים, מינהל ציבורי, משפטים וראיית חשבון.
 3. בעל ניסיון מוכח מצטבר של 7 שנים לפחות באחד או יותר מהתפקידים המפורטים להלן, והכל במהלך 10 השנים האחרונות (מהמועד האחרון להגשת המועמדות), ובלבד שמשך הכהונה בכל תפקיד נמשך שנתיים לפחות, כדלקמן:
  1. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי / ציבורי של תאגיד או גוף שהיה במהלך השנים בהן כיהן בו המועמד בתפקיד האמור, בעל היקף עסקים משמעותי.
   מובהר בזאת כי "תפקיד בכיר" משמעו מנכ"ל או סמנכ"ל.
  2. בתפקיד בכיר בדרגה 43 בסולם הדרגות בשירות המדינה, או קצין בדרגת אלוף משנה ומעלה או דרגה מקבילה לו בזרועות הביטחון וההצלה, ובלבד שהמועמד עסק בתקופה זו בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים, פיננסיים או משפטיים.
 4. כחלופה לתנאי 2 לעיל, בעל תואר אקדמי מוכר, שאינו נמנה עם התארים הנזכרים בסעיף 2 לעיל, יידרש להציג ניסיון מצטבר של 10 שנים לכל הפחות בתפקיד או בכהונה המפורטים בסעיף 3 לעיל.
 5. לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון.

יתרונות:

 • בכירות המועמד בתפקיד;
 • ניסיון בניהול עובדים;
 • היקף העסקים אותם ניהל המועמד;
 • ניסיון מוכח בהובלה והטמעה של מהלכים אסטרטגיים והובלת שינוי;
 • ניסיון ניהולי בכיר בעבודה מול דירקטוריון בחברה בעלת פעילות עסקית או מול המקבילה לדירקטוריון בעולם הציבורי;
 • ניסיון ניהולי בעבודה ב/מול מגזר ציבורי;
 • ניסיון במגוון תפקידים בכירים במגוון ארגונים במגזר העסקי והציבורי.

המועד האחרון להגשת מועמדות הוא 24/9/2019 עד השעה 00:00 (בלילה שבין שלישי לרביעי).

הגשת המועמדות תהא באמצעות משלוח מייל לכתובת Paismankal@pais.co.il עד המועד האמור אליה יצורף טופס "שאלון למילוי על ידי המועמד לתפקיד מנכ"ל" (להלן: "השאלון"), אשר ניתן להורידו בכתובת https://www.pais.co.il/download/files/CEO_Questionnaire.docx, כשהוא מלא וחתום, בצירוף קורות חיים מפורטים, מסמכים, תעודות ואישורים המעידים על התקיימותם של תנאי הכשירות לתפקיד, שמות של ממליצים, וכן כל מסמך אחר הנראה למועמד כרלוונטי לשקילת מועמדותו על ידי ועדת האיתור (להלן – "הצעת המועמדות").

הצעת מועמדות ללא צירוף "השאלון למילוי על ידי המועמד לתפקיד מנכ"ל" כשהוא מלא וחתום לא תידון.

ועדת האיתור תהא רשאית לפנות מיוזמתה, בין בעצמה ובין באמצעות גורם אחר שהוסמך על ידה, אל מועמדים פוטנציאליים על מנת שאלה יגישו מועמדותם לתפקיד. ועדת האיתור תהא רשאית לזמן מועמדים לראיונות וכן לפנות לממליצים, לפנות למועמדים לבירורים, הבהרות, השלמות מידע וקבלת מסמכים נוספים, על פי שיקול דעתה וכן שומרת לעצמה להפנות את המועמדים לביצוע מבחני התאמה והכל בהתראה קצרה.

המנכ"ל הנבחר שיאושר על ידי דירקטוריון החברה יועסק על ידי החברה בהתאם לנהליה ובכפוף לכל דין.

המודעה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות אך מיועדת לנשים ולגברים כאחד.