תקנון הגרלת צ'אנס

לאור הודעת משרד הבריאות על צמצום הפעילות במשק, מפעל הפיס מודיע בזאת כי החל מתאריך 17/3/2020 בחצות, תוקפא זמנית פעילות המכירות וההגרלות הבאות: לוטו, צ'אנס, פיס 777, 123 וכי לא תתאפשר מכירת כרטיסי חישגד. הגרלת מנוי פיס תתקיים כסדרה.

כרטיסים שנקנו עבור הגרלות עתידיות (רב הגרלתי) יהיו תקפים עם חידוש הפעלת ההגרלות הנ"ל.

ניתן יהיה לפדות זכיות עם חזרת מפעל הפיס לפעילות רגילה.

ניתן להתעדכן באתר מפעל הפיס בכתובת www.pais.co.il על שינויים נוספים ככל שיהיו ובנוגע לפעילות מפעל הפיס.

המילוי והבדיקה

  1. המספרים, סוג הטופס ומספר ההגרלות שהודפסו ע"י המסוף, תואמים את המספרים שסימנתם.
  2. הצירופים שהמסוף בחר באופן לוטומטי, שונים זה מזה.
  3. אם נמצאה חוסר התאמה, או נמצאו טבלאות זהות בבחירה הלוטומטית, כדאי לבקש החלפת הטופס, ובתנאי שההחלפה תתבצע לפני ההגרלה.
  4. אם סימנתם בטופס באופן ידני יותר מספרים מהנדרש על-פי סוג הטופס, במקרה כזה הטופס ידחה.

אי אפשר

  • להחליף כרטיס השתתפות, או לבטלו לאחר הפסקת המכירה,  לקראת ההגרלה בה הוא אמור להשתתף.

לתשומת לב

  • אם סומנו יותר מספרים מהנדרש על-פי סוג הטופס, ונרשמה גם השלמת סימון אוטומטי, יילקחו בחשבון המספרים בעלי הערכים הנמוכים.

יש לעיין בתקנוני ההגרלות ובהנחיות הכלליות המופיעות באתר לכל הגרלה. אין באתר ובתוכנו כדי לגרוע מתנאי ההשתתפות להגרלות הפיס השונות הקבועים בכל דין ו/או המופיעים על גבי טפסי ההגרלות.

כל מידע המופיע באתר זה בהתייחס לתנאי הגרלה של כל מוצר פיס כפוף לתכנית ההגרלה של המוצר כפי שהתפרסמו בילקוט הפרסומים לגבי כל מוצר בנפרד.

ילקוט פרסומים מספר: 5762
מיום 15 בינואר 2008