פרס יחידת צעירים מצטיינת לשנת 2019 הנחיות ונהלים

 1. כללי
  מפעל הפיס, מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות יעניקו פרסים ראשון ושני לרשויות מקומית להן יחידת צעירים מצטיינת בתחום מעורבות חברתית לצעירים מלגאי פיס.
  הפרס הראשון יוענק ל- 3 רשויות מקומית – עירייה, מועצה מקומית ומועצה אזורית. הפרס השני יוענק ל- 3 רשויות מקומית – עירייה, מועצה מקומית ומועצה אזורית.
 2. תנאי סף להגשת מועמדות
  1. ברשות המקומית מופעלת תכנית עבודה יישובית הוליסטית, הכוללת את עיקרי תחומי הליבה של תחום הצעירים במרחב הרשותי – מעורבות חברתית, השכלה והכשרה, פיתוח קריירה, תעסוקה, חיילים משוחררים ומלגות.
  2. ברשות המקומית מועסק מנהל יחידת צעירים רשותית / מנהל מרכז צעירים.
  3. הרשות המקומית הייתה שותפה במיזם המלגות של מפעל הפיס בשנת תשע"ט (2018-2019).
 3. הגשת המועמדות בכפוף לכל אלה:
  1. רשות מקומית המגישה מועמדות, תשלח יוזמה אחת בלבד בתחום המעורבות החברתית, המופעלת על ידי צעירים, בכללם מלגאי מפעל הפיס, לטובת הקהילה ובשיתוף פעולה עם הרשות המקומית.
  2. היוזמה תעסוק בדגש על אחת מהאוכלוסיות הבאות:
   1. ילדים ונוער
   2. הגיל השלישי
   3. העצמת נשים
   4. נוער בסיכון
   5. אנשים עם מוגבלויות
  3. היוזמה שתוצג במסגרת המועמדות תהייה פעילה במועד הגשת המועמדות.
 4. מועמדות לקבלת הפרס תוגש ע"י הרשויות המקומיות המעוניינות בכך, לא יאוחר מיום חמישי ה- 19.12.19.
  הגשת המועמדות באמצעות מילוי הטופס הרצ"ב ושליחתו לכתובת דוא"ל: hadare@masham.org.il, כקובץ 'סגור' - PDF.

  כמו כן, יש לשלוח סרטון קצר על היוזמה באורך מקסימלי של דקה.
  את הסרטון יש לשלוח באמצעות האתר WeTransfer. רצ"ב הנחיות לשליחה.
  נדגיש כי הסרטון מיועד לצרכי פרסום ושיווק של היוזמות ואינו מהווה חלק בשיקולי הועדה לבחירת הזוכים.

 5. ועדת הפרס תדון רק ביוזמות שהוגשו על ידי הרשויות המקומיות במועד, ועמדו בתנאי הסף הקבועים לעיל.
  המועמדויות יבחנו בהתאם לשיקולים כמפורט להלן:
  1. מידת היצירתיות, הייחודיות והחדשנות שביוזמה.
  2. גיוון ומעורבות האוכלוסיות השונות (נוער בסיכון, גיל הרך, ילדים ונוער, גיל שלישי, העצמת נשים אנשים עם מוגבלויות ועוד), לטובת התכנית וקהל היעד המרכזי שביוזמה.
  3. מידת ההשפעה של היוזמה על הקהילה (לדוגמא היקף ההתמדה בתכנית, חשיפה של קהילת היעד ליוזמות נוספות בעקבות התכנית, חשיפת התכנית לאוכלוסיות נוספות ברשות, מספר המשתתפים בתכנית, שיעור עליית המשתתפים בתקופת ההפעלה ועוד).
  4. קיימות והיתכנות להפעלת היוזמה, לאורך זמן (היקף ההוצאה הרשותית, כוח אדם נדרש, זמינות מתקני הפעילות וכו').
   * לכל קריטריון יוענק משקל שווה בציון.
 6. הרכב חברי ועדת הפרס:
  יו"ר הועדה
  נציג מפעל הפיס
  נציג מרכז השלטון המקומי
  נציג מרכז המועצות האזוריות
  נציג המשרד לשוויון חברתי
  נציג המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל
  נציג המועצה להשכלה גבוהה.

 7. הליך הבחירה:
  1. חברי הועדה ידונו במועמדויות ויעניקו ציונים לרשויות שהגישו המועמדות בהסתמך על המסמכים הכתובים שהוגשו. מבין כלל המועמדויות ייבחרו 6 רשויות מקומיות העולות לשלב הבא ואחרון- 2 עיריות, 2 מועצות מקומיות ו-2 מועצות אזוריות.
  2. עבור כל אחת מ-6 הרשויות שעלו לשלב האחרון יפיק מפעל הפיס סרטון.
  3. בימים שלפני ועידת השלטון המקומי ויריד החדשנות האורבני MUNIEXPO 2020, שתיערך בין התאריכים 19-20 בפברואר 2020, יופץ הסרטון לכל תפוצת ההרשמה, להצבעה אינטרנטית (להלן- "הצבעת הקהל"). ההצבעה תהייה פתוחה בין התאריכים 12.2.20 ועד ה- 17.2.20.
  4. נתוני ההצבעה ישוקללו עם ציוני הועדה, על פי המשקולות הבאים:
   1. 60% - הצבעת הקהל
   2. 40% - ציוני הועדה
  5. בהתאם לשקלול הציונים, תבחר ועדת הפרס את המקומות הראשון והשני מבין שתי העיריות, מבין שתי המועצות המקומיות ומבין שתי המועצות האזוריות שהגיעו לשלב האחרון.
 8. טקס ההכרזה על הרשויות הזוכות והענקת תעודות הצטיינות, ייערך במסגרת ועידת השלטון המקומי לחדשנות האורבני MUNIEXPO 2020, שתתקיים ב- 19-20 בפברואר 2020.
לפרטים נוספים
הדר אליהו, מנהלת מחלקת נוער וצעירים במרכז השלטון המקומי

דוא"ל: hadare@masham.org.il 
טלפון: 03-6844282, 053-4564364