הודעה לציבור על הפסקת הגרלת הקינו

מפעל הפיס מודיע בזה, בהתאם לסעיף 37 לתוכנית ההגרלה פיס 777 "2005" שפורסמה בילקוט פרסומים מספר  5400 מיום 31/05/2005, לרבות תיקוניה שפורסמו, (להלן: "תכנית ההגרלה")  ולפרק ז' לתכנית ההגרלה הנוגעת להגרלת הקינו כדלקמן:

החל מיום 23/11/2018 תופסק לחלוטין הפעלת הגרלת הקינו ומכירת כרטיסי השתתפות להגרלת הקינו.
החל מיום 11/11/2018 תופסק מכירת טפסים רב הגרלתיים להגרלת הקינו.
זכיות בהגרלת הקינו ניתן יהיה לפדות בהתאם למועד הנקוב על גבי כרטיסי ההשתתפות שנרכשו.
כל יתר ההגרלות המופעלות על ידי מפעל הפיס ימשיכו להתקיים כרגיל.
  • בהתאם לסכום ההשקעה - בהגרלות KENO ניתן לזכות בעד 3,500 ₪ בטופס רגיל. בטופס שיטתי 8 ניתן לזכות בעד 28,000 ₪ ובטופס שיטתי 9 ניתן לזכות בעד 126,000 ₪.