מכרז פומבי דו-שלבי מס' 605/2019

מינוי חבר חיצוני לוועדת המכרזים של מפעל הפיס

עדכון מיום 25/9/19:

 1. למכרז הוצא מסמך הבהרות מס' 1.
 2. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה עד ליום חמישי ה- 10/10/19 בשעה 10:00.
 3. תנאי הסף עודכנו, להלן נוסחו החדש של סעיף 6.5 (סעיף 5.5 בחוברת המכרז):
  6.5 החל מיום 1.8.2012 ועד למועד הגשת ההצעות, המציע כיהן במשך שלוש שנים במצטבר באחד או יותר מן התפקידים כמפורט להלן:
  6.5.1 שופט בבית משפט מחוזי ו/או בבית משפט עליון.
  6.5.2 חבר בוועדת מכרזים של גוף מן הגופים המנויים בסעיף 2(א) לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992.
  6.5.3 דירקטור בתאגיד ממשלתי כמשמעות מונח זה בחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992.
  6.5.4 מבקר פנימי בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992.
  6.5.5 ראש אגף או חטיבת רכש (או כל תפקיד מקביל) או סמנכ"ל לוגיסטיקה או סמנכ"ל תפעול או סמנכ"ל כספים או מנכ"ל בתאגיד שמחזור עסקיו, בתקופת הכהונה של המציע, היה לפחות 500,000,000 (חמש מאות מליון) ₪, לא כולל מע"מ, בשנה.

 1. מהות המכרז:
  1. המפעל מעוניין למנות חברי ועדה חיצוני קבוע לוועדת המכרזים, שאינו נמנה על עובדי המפעל, שישתתף בוועדת המכרזים של המפעל, כחבר חיצוני קבוע ומן המניין.
  2. חבר הוועדה יהיה בעל מעמד זהה למעמדם של יתר חברי הוועדה, למעט בעניינים ובסוגיות משפטיים ותקציביים שבהם הוראות הדין מייחדות סמכות הכרעה לחבר ועדה מסוים (היועץ המשפטי והחשב בהתאמה).
  3. השירותים יינתנו על-ידי הספק הזוכה באופן אישי.
  4. השירותים יינתנו בהתאם ובכפוף לכל נוהלי ועדת המכרזים ולהוראות כל דין.
  5. המציע הזוכה יתחיל במתן השירותים בתוך 45 ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה.
 2. תקופת ההתקשרות:
  1. תקופת ההתקשרות הינה למשך 36 חודשים (להלן: "תקופת ההתקשרות הבסיסית").
  2. המפעל יהא רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות הבסיסית בתקופה נוספת בת עד 36 חודשים נוספים.
 3. המכרז הינו מכרז עם בחינה דו שלבית.
 4. מפעל הפיס שומר על זכותו לקיים הליך תחרותי נוסף במקרה של הגשת הצעות מחיר זהות, כאמור בתנאי המכרז.
 5. אמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז, המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 6. תנאי סף
  ההשתתפות במכרז מותנית בעמידה של המציע בעצמו בכל דרישות הסף המפורטות להלן במצטבר במועד האחרון להגשת ההצעות:
  1. המציע הוא יחיד שהינו אזרח ותושב ישראל או המציע הוא בעל המניות היחיד בחברה והוא יספק את השירותים למפעל באופן אישי.
  2. המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבורים, התשל"ו-1976.
  3. המציע אינו עובד המפעל.
  4. המציע בעל תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה בישראל על-ידי המל"ג או בעל תואר אקדמי ראשון לפחות שאושר על-ידי הגף להערכת תארים מחו"ל במשרד החינוך.
  5. החל מיום 1.8.2012 ועד למועד הגשת ההצעות, המציע כיהן בלפחות אחד מן התפקידים כמפורט להלן בכהונה רציפה, באותו הארגון, שנמשכה לפחות 3 שנים:
   1. שופט בבית משפט מחוזי ו/או בבית משפט עליון (כהונה בבית משפט מחוזי ולאחריה בבית המשפט העליון תחשב ככהונה רציפה לצורך עמידה בתנאי סף זה).
   2. חבר בוועדת מכרזים של גוף מן הגופים המנויים בסעיף 2(א) לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992.
   3. דירקטור בתאגיד ממשלתי כמשמעות מונח זה בחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992.
   4. מבקר פנימי בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992.
   5. ראש אגף או חטיבת רכש (או כל תפקיד מקביל) או סמנכ"ל לוגיסטיקה או סמנכ"ל תפעול או סמנכ"ל כספים או מנכ"ל בתאגיד שמחזור עסקיו, בתקופת הכהונה של המציע, היה לפחות 500,000,000 (חמש מאות מליון) ₪, לא כולל מע"מ, בשנה. למניעת ספקות יובהר כי המציע כיהן באותו התפקיד בתאגיד במשך 3 שנים.
 7. קבלת חוברת המכרז
  1. את חוברת המכרז ניתן לקבל, ללא תשלום, בבית מפעל הפיס, באגף התקשרויות רכש ומכרזים, קומה 1, רח' הפטמן 3, ת"א, החל מיום חמישי ה-12/9/19 בין השעות 17:00-08:00. ספק הרשום למערכת הרכש של המפעל רשאי לבקש שחוברת המכרז
          תישלח אליו בדואר אלקטרוני (ללא צורך בהגעה למשרדי המפעל).
  2. ניתן לעיין בחוברת המכרז במקום ובמועדים האמורים לעיל.
  3. בעת נטילת מסמכי המכרז או טרם קבלתם באמצעות דואר אלקטרוני, ימסור מקבל החוברת למפעל את פרטי המציע על גבי טופס פרטי המציע המצ"ב.
 8. הבהרות למכרז
  1. לקבלת הבהרות ו/או פרטים נוספים בקשר עם המכרז יש לפנות למפעל בכתב בלבד, לגב' אלומה שמואלי, מנהלת אגף התקשרויות רכש ומכרזים, באמצעות דוא"ל (קובץ בפורמט WORD) לכתובת: rechesh@pais.co.il, לא יאוחר מיום ראשון ה- 22/9/19
  2. במידת הצורך, ייענו הפניות במסמך הבהרות אחיד שיישלח לספקים הרלוונטיים, כאמור בתנאי המכרז.
 9. הגשת ההצעה למכרז
  1. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הנו יום רביעי ה- 2/10/19 עד השעה 10:00.
  2. המציע יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים כמפורט במסמכי המכרז.
  3. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית בלבד לתיבת ההצעות באגף הרכש של המפעל, המצוי בקומה 1 בבית מפעל הפיס, רח' הפטמן 3, ת"א.

חזרה למכרזים