חופש המידע

תכלית קיומו של מפעל הפיס היא לגייס כספים מהציבור, לטובת הגשמת מטרות ציבוריות בתחומי חינוך, בריאות, רווחה, אמנות ואיכות הסביבה. גיוס הכספים מתבצע באמצעות קיום הגרלות ומשחקי מזל.

מפעל הפיס הוא גוף ציבורי בעל זיכיון בלעדי מהמדינה לעריכת הגרלות ומשחקי מזל בישראל. חלוקת משאביו לציבור באמצעות הרשויות המקומיות מתבססת על קריטריונים אובייקטיביים ומקצועיים, ונתונה לפיקוח ובקרה שוטפים כדי להבטיח הוגנות, מקצועיות ושקיפות מרביות.
יעדי הפעילות של מפעל הפיס משתנים בהתאם לצרכי החברה. מאז היווסדו ומעצם ייעודו, מפעל הפיס פועל באופן נמרץ לקידום הקהילה.

בעמוד זה מפעל הפיס מפרסם את דוחות חופש המידע הרשמיים וכן דוחות נוספים.

רווחי מפעל הפיס לכלל הרשויות המקומיות בישראל מחולקים בהתאם לאמות מידה לחלוקת הכספים שאושרו ע"י נשיא בית המשפט העליון בדימוס, מר מאיר שמגר.


אמות המידה:

גודל אוכלוסיה

דירוג חברתי של היישוב

מרחק היישוב מרכז הארץ

שיעור המשרתים בצה"ל כולל שירות לאומי