קול קורא להגשת הצעות למתן הטבות למנויי מפעל הפיס

 1. אגף קשרי לקוחות של מפעל הפיס (מנוי פיס) מפרסם קול קורא שנתי לגופים מתחומי פעילות שונים שעניינם תרבות הנופש, הפנאי והצרכנות להציע את השתתפותם כנותני הטבות למנויים במסגרת אתר ההטבות "עולם ההטבות של מנוי פיס" ו/או להציע שת"פ בכתובת Paisplus.co.il (להלן: "אתר ההטבות").
  1. מפעל הפיס כחצי מיליון בתי אב המשתתפים באופן קבוע בהגרלות "מנוי פיס".
  2. אתר ההטבות למנויי הפיס מספק למנויים הטבות משמעותיות וייעודיות שמאפשרות להם ליהנות ממופעים, הצגות, הופעות סטנד-אפ ועוד אירועים מתחומי התרבות, הבידור והפנאי. את ההטבות ניתן לרכוש באתר.
  3. האתר מתופעל על ידי "אבישי קונפלד" שזכה במכרז מטעם מפעל הפיס להקמת ותפעול אתר ההטבות (להלן: "מתפעל האתר").
 2. התחומים בהם ניתן להגיש הצעות להשתתפות כנותני הטבות למנויי פיס:
  מפעל הפיס מזמין בזאת גופים להשתתף במתן הטבות למנויי הפיס כחלק מאתר ההטבות. ניתן להציע הטבות בתחומים הבאים:
  • מופעי מוסיקה
  • הצגות
  • מופעי אופרה
  • מופעי מחול
  • מופעי בלט
  •  תערוכות
  • סטנד אפ
  • מופעי בידור
  • קולנוע
  • רשתות שיווק
  • דיור ורכב
  • תיירות ונופש
 3. מעבר לכל האמור לעיל, ניתן להציע למפעל הפיס הצעות במתווה של שיתופי פעולה, במטרה להגדיל את כמות המנויים הפעילים וזאת תוך מתן הטבה למצטרפים החדשים למנוי פיס.
  יובהר כי כל מקרה ייבחן לגופו ובין יתר הפרמטרים שישקלו ילקחו בחשבון גם אילוצי תקציב, היתר האוצר, כדאיות כלכלית וכיו"ב.

 4. תנאי סף ותנאים נוספים להגשת הצעות:
  מוסדות וגופים שונים רשאים להגיש הצעות להטבות בהתאם לקול הקורא, ובלבד שהם וכן ההטבות המוצעות על ידם עומדים בתנאים הבאים:
  1. מגיש ההצעה הינו אישיות משפטית אחת - תאגיד רשום כדין בישראל או שותפות בלתי רשומה בעלת תעודת עוסק מורשה/ או עוסק מורשה עצמאי.
  2. מציע שההטבה או ההטבות שלו יפורסמו באתר ההטבות של מנוי פיס ובפרסומי הפיס השונים, מאשר פרסום של חומר שיווקי ופרסומי הקשור להטבה ובכלל זה – תמונות, סרטוני וידאו ועוד.
  3. ההטבות מיועדות לקהל בוגר בגילאי 18+ או למשפחות (לא לילדים בלבד)
  4. ההטבה תופיע באתר לתקופה של לא פחות משבועיים לפני מועד ההטבה. המפעל יהיה רשאי בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לפרסם מעת לעת הטבות גם בטווחי זמן קצרים יותר בהתאם למועד בו נמסרה ההטבה למפעל.
  5. מספר הכרטיסים/ההטבות המוצעים לא יפחת מ – 100.
 5. הקריטריונים לבחירת ההטבות:
  ההטבות ייבחרו ע"י מתפעל האתר, בשיתוף מפעל הפיס ובהתאם לשיקולים הבאים:
  1. התאמת ההטבות למגוון של קהלים ולהעדפותיהם של מנויי מפעל הפיס.
  2. התאמת ההטבות לתדמית הפיס.
  3. גובה ההנחה / הטבה שתינתן למנויים.
  4. ייחודיות / בלעדיות ההטבה למנויי מפעל הפיס.
  5. איכות ההטבות שיינתנו למנויים (לדוג' - מיקום באולם, דגמי מוצרים ואו רכבים).
  6. כל שיקול אחר שיהיה רלוונטי מבחינת מפעל הפיס.

   למען הסר ספק, הגשת הצעה במסגרת ה"קול קורא" אינה מבטיחה קבלתה וכן השתתפות פרסומה באתר ההטבות כמו גם, במיזמים אחרים של מפעל הפיס. יודגש כי למפעל הפיס שיקול דעת מלא ובלעדי להחליט מהן ההטבות שיוצגו באתר ההטבות, ואת משך הזמן והמיקום באתר בו יוצגו.
   מפעל הפיס רשאי לבחור גם הטבות נוספות שלא הוגשו במסגרת ה"קול קורא" וליזום פנייה לגופים נוספים.
 6. אופן הפעולה לאחר בחירת ההטבות:
  מגישי ההצעות יעבירו למתפעל האתר את ההצעות לפרסום באתר ההטבות. מתפעל האתר ייצור קשר עם נותני ההטבות הנבחרים לצורך קבלת כל המידע והפרטים הנדרשים לצורך פרסום ההטבות באתר ו/או באמצעי מדיה נוספים ואופן רכישתם. מפעל הפיס שומר את הזכות לשנות את התהליך ולקבל את ההצעות במישרין אליו.
  יודגש כי למפעל הפיס אין ולא תהיה כל אחריות בגין רכישה או אי רכישה של אלו מההטבות (במלואן או חלקן) על ידי ציבור המנויים ומפעל הפיס איננו מתחייב כי מנויי המפעל אכן ירכשו את ההטבות המפורסמות באתר ההטבות. כמו כן המפעל אינו אחראי על האתר וכל המפורסם בו.

 7. זכויות יוצרים וזכויות שימוש:
  1. מגישי ההצעות להטבות מצהירים ומתחייבים כי אין בהעלאת הפרסומים של ההטבות באתר ההטבות או מחוץ לו משום פגיעה או הפרת זכויות יוצרים ו/או זכות מבצעים או אחרת.
  2. כמו כן מגישי ההצעות להטבות מצהירים ומתחייבים כי יש בידיהם הרשאה בלתי חוזרת מאת כל השותפים במתן ההטבה, לרבות יוצרים, אמנים ובעלי זכויות היוצרים השונים, המתירה למפעל הפיס או לספק מטעמו לעשות כל שימוש בצילומים ובתכנים השונים הקשורים להטבות לצורך קיום כל השימושים הנחוצים לצורך פרסום ההטבות לרבות אך לא רק, הזכות לערוך, לשנות, לעבד, לשעתק, להציג, לשכפל, לבצע בפומבי, לשדר בכל מדיה (קיימת או עתידית).
  3. בנוסף, מצהירים מגישי ההצעות ומתחייבים כי כלל הגורמים השותפים במתן ההטבה, ובכלל זה יוצרים ואמנים המשתתפים במופעים נשואי ההטבות, נתנו את הסכמתם לשימוש בשמם ותמונותיהם לפרסום באתר ההטבות ומחוץ לו, ככל שהדבר יידרש לצורך פרסום וקידום המיזם ו/או קידום פועלו ושמו של מפעל הפיס.
  4. מגישי ההצעות להטבות מתחייבים לשפות באופן מלא ומוחלט את מפעל הפיס ולשלם לו בגין כל תשלום שיחויב בו או הוצאה שיישא בה (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד), עקב כל דרישה, תביעה או הליך משפטי אחר ו/או כל פשרה, וכן לפצותו בגין כל נזק , הפסד או חבות שנגרמו לו, כתוצאה מהפרת תנאי זה על ידם ו/או הפרת איזה מהתחייבויותיהם ו/או עקב אי נכונות איזו מהצהרותיהם לפי תקנון זה ונספחיו.
 8. הנחיות להגשת ההצעה:
  את ההצעות יש לשלוח במייל לכתובת דוא"ל avi6492323@walla.com כאשר הן כוללות פירוט מקסימלי של ההטבה, ובכלל זה:
  1. אופי ההטבה (לדוג' - שם המופע/אירוע בגינו ניתנת ההטבה)
  2. סוג ההטבה (הנחה באחוזים, מחיר מיוחד, 1+1 וכיו"ב)
  3. מיקום ההטבה או מימושה ותאריכים
  4. מידע על תכני ההטבה
  5. מידע על קהלי היעד הזכאים ליהנות מההטבה
  6. כל פרט מידע רלוונטי נוסף היכול לעזור בהליך קבלת ההחלטות
  7. בנוסף לאמור לעיל יש לצרף נוסח הצהרה בעניין קניין רוחני, חתומה וסרוקה בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח א' לקול הקורא. עותק מקורי של ההצהרה חתומה יש לשלוח בנוסף לאגף קשרי לקוחות, מפעל הפיס, רחוב הפטמן 3 , ת.ד. 7019 תל אביב 61070.
 9. לוחות זמנים
  הגשת הבקשות להשתתפות כנותני הטבות למנויי מפעל הפיס - תחל במועד פרסום הקול הקורא ותסתיים בתאריך 31 בדצמבר 2020.

 10. כללי
  1. בקול קורא זה השימוש בלשון זכר הינו לצורך נוחות בלבד, והוראותיו מתייחסות לנשים וגברים כאחד.
  2. מפעל הפיס רשאי בכל עת לשנות כל הוראה מהוראות קול קורא זה על פי שיקול דעתו הבלעדי ובלבד שתינתן על כך הודעה באתר האינטרנט של מפעל הפיס.
  3. מפעל הפיס אינו מתחייב לקבל הטבה כזו או אחרת בהתאם לשיקוליו.
  4. לא תועלה כל טענה או דרישה כלשהי בשל השיקולים וההחלטות של מפעל הפיס בקשר עם קביעת רשימת ההטבות המופיעה באתר, הזמן והמיקום בו יוצגו באתר ההטבות ולא תחול כל חובת הנמקה.
  5. כל תביעה שתוגש כנגד מפעל הפיס או מי מטעמו בקשר לכל עניין הקשור בפרויקט תוגש ותתברר אך ורק בבית המשפט המוסמך לכך מבחינה עניינית, שמקום שבתו הוא בתל אביב.