תנאי שימוש

 1. כללי
  1. אתר זה הינו בבעלות מפעל הפיס והוא מופעל ומוחזק על ידו ו/או עבורו.
  2. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות. יש לראות את הכתוב בתנאי השימוש כמתייחסים לזכר ולנקבה כאחד, בשינויים המחויבים.
  3. תנאי השימוש שלהלן מחייבים כל מי שיבחר לבקר ו/או להשתמש (להלן: "המבקר") באתר https://www.pais.co.il (להלן: "האתר") בכל דרך שהיא. הכניסה לאתר והשימוש בו או במידע המצוי בו, מהווים הסכמה של המבקר לתנאי שימוש המפורטים להלן.
  4. מפעל הפיס רשאי ושומר לעצמו את הזכות הבלעדית, לעדכן ו/או לשנות ו/או לבטל ו/או להשהות ו/או למחוק ו/או להוסיף כל חלק מתנאי השימוש (במלואם או בחלקם), ללא הודעה מראש, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של מפעל הפיס מעת לעת. שינויים כאמור בתנאי השימוש יכנסו לתוקף עם פרסומם באתר. המבקר באתר מתחייב לקיים אחר כל הגבלה נוספת שתיכלל באתר ו/או תתעדכן בו מעת לעת. ביקור ו/או שימוש באתר לאחר כניסתם לתוקף של שינויים בתנאי השימוש ייחשבו כהסכמה לשינויים בתנאי השימוש.
  5. מפעל הפיס זכאי לקבוע מגבלות נוספות על מידע, חומרים, אלמנטים ושירותים כלשהם או להגביל את הכניסה לאתר של מבקרים, ללא הודעה ומבלי שתחול עליו כל אחריות בשל כך. מפעל הפיס יהיה רשאי לבטל את ההרשאה, הזכויות והרישיונות הנזכרים לעיל, כולם או חלקם, ובמקרה כזה המבקר מתחייב להשמיד את החומרים לאלתר.
  6. תוכן האתר הינו לצורכי מידע כללי בלבד ולא למטרה אחרת כלשהי.
  7. תחולת הדין: כל תביעה שתוגש כנגד מפעל הפיס או מי מטעמו בקשר לכל עניין הקשור באתר או נובע מהאתר- תתברר בהתאם לדין המהותי הישראלי; וזאת אף אם כללי המשפט הבינלאומי הפרטי המקובלים בישראל מורים אחרת.
  8. סמכות שיפוט: כל תביעה שתוגש כנגד מפעל הפיס או מי מטעמו בקשר לכל עניין הקשור באתר או הנובע ממנו- תתברר אך ורק בבית המשפט המוסמך לכך, שמקום שבתו הוא בתל אביב.
 2. תקנון ותנאי השתתפות בהגרלות מפעל הפיס
  1. יש לעיין בתקנוני ההגרלות ובהנחיות הכלליות המופיעות באתר לכל הגרלה. אין באתר ובתוכנו כדי לגרוע מתנאי ההשתתפות להגרלות הפיס השונות הקבועים בכל דין ו/או המופיעים על גבי טפסי ההגרלות.
  2. מפעל הפיס רשאי לגרוע או להוסיף מעת לעת על מוצרי ההגרלות המופיעים באתר זה, ללא הודעה מוקדמת.
 3. הגבלת שימוש
  1. החומרים באתר מוגנים לפי דיני זכויות היוצרים של מדינת ישראל ומחוץ לישראל, וזאת מבלי לגרוע מכל הוראת דין נוספת בישראל ומחוצה לה. המשתמש באתר אינו רשאי לעשות שימוש בחומרים כלשהם הכלולים באתר שלא לצורכי שימוש אישי ובלתי מסחרי בלבד, ללא רשותו מראש ובכתב של מפעל הפיס, לרבות אך לא רק בדרך של, שינוי, העתקה מלאה או חלקית, העמדה לרשות הציבור, העלאה (uploading), הפצה, העברה, מתן הרשאה, מכירה או פרסום.
  2. מפעל הפיס מאשר למבקר באתר לצפות ולהוריד (download) את המידע המופיע באתר (להלן ולעיל: "החומרים"), וזאת לצורכי שימוש אישי ובלתי מסחרי בלבד. אין בהרשאה זו משום העברה של זכויות הבעלות בחומרים לבעלות המבקר באתר ו/או לטובת צד ג' אחר כלשהו וההוראות הבאות יחולו לגבי עותקים של חומרים אלה:
   1. בכל עותק של החומרים שבו יצפה ו/או יוריד המבקר באתר, עליו לשמור את כל ההודעות הנכללות בחומרים בדבר זכויות היוצרים ובדבר הבעלות בהם ויש להימנע מהסרתם, הסתרתם, או ביצוע שינוי אחר בהם.
   2. אין לשנות את החומרים בדרך כלשהי ו/או לשעתקם, להציגם בפומבי, להפיצם, או להשתמש בהם בכל דרך שהיא, לכל מטרה מסחרית או ציבורית.
   3. אין להעביר את החומרים לאדם אחר כלשהו, אלא אם המבקר באתר נתן לאדם כזה הודעה לפיה הוא מתחייב לקבל על עצמו את מלוא ההתחייבויות הנכללות בתנאי שימוש אלה ואותו אדם אישר את הסכמתו לכך.
  3. ההרשאה לשימוש באתר אינה כוללת אישור להשתמש בו בניגוד להוראות כל דין, לרבות או לצורך מטרה בלתי חוקית, פוגענית, מאיימת, שימוש שיש בו לשון הרע, שימוש הפוגע בזכות קניין רוחני אחרת או בזכות לפרטיות או בהוראת כל דין אחר.
 4. הגבלת אחריות
  1. אתר מפעל הפיס נמצא בימים אלה בגרסת הרצה (BETA) וכתוצאה מכך עלולים להיות שיבושים ותקלות בחלק מדפי האתר. בכל מקרה של תקלה או בעיה, יש להודיע למפעל הפיס על כך באמצעות טופס "צרו קשר" באתר, ואנו נעשה את מירב המאמצים לטפל בה במהירות האפשרית.
  2. המידע המופיע באתר נמסר אך ורק לנוחות המבקרים באתר. המידע כפוף לכל דין. כך שבכל מקרה של סתירה בין הוראות החוק לבין המידע המופיע באתר- יחייבו אך ורק הוראות החוק.
  3. החומרים באתר עלולים לכלול טעויות, אי דיוקים ושגיאות. מפעל הפיס מציג אפוא את החומרים באתר, לרבות אך לא רק קטעי טקסט, גרפיקה, לינקים, מוצגים באתר כמות שהם (AS IS). מפעל הפיס אינו מתחייב או מציג מצג כלשהו בדבר נכונותם, דיוקם ושלמותם של החומרים ו/או בדבר התאמתם למטרה מסוימת כלשהי ומפעל הפיס אינו אחראי לטעויות ושגיאות בחומרים המופיעים באתר.
  4. מפעל הפיס אינו נותן מצג, מפורש או משתמע מסוג כלשהו לגבי החומרים, לרבות מצג כלשהו בדבר זהותם של בעלי הזכויות בהם ו/או מצג כי החומרים אינם מפרים זכויות צד ג' ו/או מצג בדבר התאמה או אי-התאמה של החומרים למטרה כלשהי ו/או מצג כי הם חופשיים מוירוס מחשב.
  5. המבקר באתר מודע לכך שהמידע והחומרים באתר עלולים להיות בלתי מדויקים, והוא לוקח על עצמו את האחריות לשימוש בחומרים אלה ו/או להסתמכות עליהם. בכלל זה המבקר באתר מוותר על כל טענה, כי מפעל הפיס או מי מטעמו היו צריכים להיות מודעים למידע הנכון, וכי היה עליהם להימנע מלפרסם את המידע כפי שפורסם.
  6. מפעל הפיס ו/או מי מטעמו לא ישא באחריות לכל הפסד ו/או נזק שאירעו עקב הביקור באתר ו/או השימוש באתר ו/או מהעדר יכולת להשתמש באתר לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו באמצעות האתר או שהופעלו כתוצאה מהשימוש באתר לרבות יישומי אינטרנט. מפעל הפיס יהיה זכאי לשנות ו/או לערוך את תוכן האתר וכן למנוע את הגישה לאתר ו/או להשהותו ו/או להפסיק אחד או יותר מהשירותים הניתנים במסגרת האתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של מפעל הפיס. מפעל הפיס לא יהיה אחראי לנזק או להפסד כלשהו עקב שינוי ו/או עריכה של התוכן של האתר ו/או מאי-יכולת להשתמש באתר מכל סיבה שהיא.
  7. מפעל הפיס ו/או מי מטעמו לא ישא באחריות לכל תביעה או דרישה או טענה, מכל מין וסוג בכל עילה שהיא, ולכל נזק (ישיר או עקיף), המבוססת על האתר והחומרים המופיעים בו.
  8. מפעל הפיס לא ישא באחריות לשינויים שנעשו במידע המופיע באתר ע"י המבקר או ע"י צד ג' כלשהו.
  9. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תוצאות ההגרלות השונות לסוגיהן (תוצאות אחרונות ותוצאות ארכיון) המתפרסמות באתר (ו/או הנשלחות בדיוור דואר אלקטרוני) אינן תוצאות רשמיות ומחייבות, והן מתפרסמות לנוחות המבקרים באתר בלבד. בכל מקרה אין בפרסום התוצאות באתר כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו, ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו. תוצאות ההגרלה המחייבות הן אך ורק אלה שנרשמו בפרוטוקול ההגרלה שאושר ע"י הוועדה המפקחת.
  10. בירור זכיות למנויי הפיס: מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל בירור שנעשה ע"י מבקר באתר לגבי זכייתו או אי-זכייתו מתוקף היותו מנוי פיס, יעשה על פי זיהוי מספר כרטיס מנוי הפיס, ולא עפ"י זהות בעליו של המנוי. מובהר בזאת, כי המידע המופיע באתר בנוגע לזכיות של מנויי הפיס, הינו נכון לכרטיסי מנוי אשר היו פעילים בעת קיום ההגרלה בפועל בלבד.
  11. בירור זכיות להגרלות: בירור זכויות בטופס ייעשה לפי ההוראות שבאתר. בירור זה אינו מחייב, אלא רק בירור מחלקת הבקרה של מפעל הפיס.
  12. מילוי הטפסים להגרלות השונות באתר (סימולטור מילוי הטפסים) וכן כל הדמיה של משחק והגרלה המופיעים באתר, הינם לצורכי הסבר ו/או המחשה, הם אינם אמיתיים ואין להם כל ערך או תוקף או משמעות לגבי תוצאות ההגרלה בזמן כלשהו, ובכל מקרה אין בהם כדי להקנות לאדם כלשהו זכות כלפי מפעל הפיס או מי מטעמו; ובכלל זה הזכות לזכות בפרס כלשהו.
  13. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בשל טעויות ואי-דיוקים אפשריים, מפעל הפיס לא ישא באחריות לשגיאה בנתון, מידע סטטיסטי, מידע לגבי סיכויי זכייה, חוות דעת או המלצה המופיעים באתר, ואינו ערב לנכונותם. אין במידע הסטטיסטי והאחר משום המלצה להשתתפות בהגרלות מפעל הפיס או באשר לאופן מילוי טפסים כאמור.
  14. אין לראות במידע שבאתר לגבי מיסוי הגרלות (ובמחשבון לחישוב מס על זכיות) משום עצה מקצועית ואין להסתמך עליהם. מפעל הפיס אינו מעניק יעוץ משפטי או חשבונאי בעניינים אלה. על המשתתף לפנות לקבלת חוות דעת מבעל מקצוע בנושאים אלה.
 5. זכויות יוצרים
  1. זכויות היוצרים בכל דפי האתר ובמסכי הצפייה שבהם נכללים דפים אלה (לרבות אך לא רק טקסטים, תמונות, סמלים, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה), כמו גם זכויות היוצרים במידע, בחומרים הנכללים בהם ובסידור הדפים, הם בבעלותו של מפעל הפיס אם לא נאמר אחרת במפורש.
  2. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למבקר באתר להעתיק, להפיץ , לשדר, להעביר או לפרסם חומרים מהאתר , ללא הסכמה מראש ובכתב של מפעל הפיס.
  3. סימני המסחר והשמות המסחריים של ההגרלות, המוצרים והשירותים שמקיים מפעל הפיס וכן העיצובים (לוגו) של כל אלה המופיעים באתר הינם בבעלותו הבלעדית של מפעל הפיס. שמותיהם המסחריים של מוצרים של צדדים שלישיים (ו/או שירותים של צדדים שלישיים) שבהן נעשה שימוש באתר עשויים להיות מוגנים כסימני מסחר ו/או שמות מסחריים של אותם צדדים שלישיים ואין לעשות בהם שימוש כלשהו ללא הסכמת בעליהם.
  4. מובהר כי הכללתו באתר זה של קישור (לינק) המפנה לאתרים אחרים כלשהם, אין בו משום התחייבות ומצג כאילו מפעל הפיס מרשה, מאשר או מעודד את השימוש בסימני מסחר, שמות מסחריים, עיצובים (לוגו) או יצירות המוגנות בזכויות יוצרים אשר נכללות באתרים אליהם מפנה הלינק.
 6. קישורים (לינקים) לאתרים חיצוניים ולתוכן של צדדים שלישיים
  1. מפעל הפיס רשאי לכלול באתר קישורים (לינקים) לאתרי אינטרנט המופעלים ע"י צדדים שלישיים עצמאיים שאינם שייכים למפעל הפיס ואינם בשליטתו (להלן: "אתרי צד ג'"). השימוש באתרים אלה כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המופיעים בהם.
  2. הקישורים באתר נועדו לנוחיות הגלישה של המבקר בלבד. יובהר כי בין בעלי אתרי צד ג' לבין מפעל הפיס אין יחסים משפטיים, ואין למפעל הפיס כל שליטה על החומר הנמצא באתרים הללו.
  3. מפעל הפיס אינו אחראי לתוכן המופיע באתרי צד ג' ואין לו שליטה על תוכנם של אתרים אלה. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' באתר כמתן אישורן, חסות, המלצה או העדפה ע"י מפעל הפיס לאותם אתרים, לרבות כל חומר או מידע המופיע בהם, או למוצרים המוצגים בהם. ככל שבאתרים שאלה מוצעים למכירה מוצרים ושירותים, מפעל הפיס אינו צד לעיסקאות אלה ולא יחוב אחריות כלשהי בקשר למכירת מוצרים שכאלה.
  4. אם המבקר באתר יבחר לעשות שימוש בקישורים ולבקר באתרים של צדדים שלישיים, המבקר עושה זאת על אחריותו ומתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים כדי להימנע מנזק עקב הפנייה לאתר זה, ובכלל זה לנזק שמקורו בוירוס מחשב ואלמנטים פוגעניים אחרים. בכל מקרה, מפעל הפיס לא ישא באחריות כלשהי, לכל נזק ישיר או עקיף, שיגרם למי שבחור להיכנס לאתר מקושר או לאתר צד ג' כלשהו.
  5. מפעל הפיס או מי מטעמו לא ישא באחריות בגין הקישורים, אתרי צד ג', או כל הנובע מכך.
  6. מפעל הפיס אינו אחראי לכללי הפרטיות הקיימים (או שאינם קיימים) בכל אתר שכזה ו/או למילויים של כללים אלה ו/או לתוכנו של אתר כזה ומפעל הפיס יהיה פטור מאחריות לכל מידע, חומר ושירותים הנכללים בו. השימוש בלינק לאתר כאמור, אין בו משום התחייבות או מצג של מפעל הפיס כי הוא ממליץ ו/או כי יש לו קשר ו/או כי הוא מעודד את המוצרים והשירותים המוצעים באותו אתר ו/או המידע הנכלל בו, ולכן מפעל הפיס לא יהיה אחראי לכל תקלה הנובעת מהמידע המוצע באותו אתר. אותו אתר עלול להציע אבטחה בהיקף שונה וברמה נמוכה יותר מזו המוצעת באתר זה ו/או שמדיניות הגנת הפרטיות שונה מזו המוצעת באתר זה.
  7. למען הסר ספק יובהר כי, מפעל הפיס אינו צד בעסקות מכירה של מוצרים ושירותים באתר פיס-פלוס וכי המוכר ו/או נותן השירותים יהיה פיס פלוס ו/או שם המוכר/נותן השירותים האחר הנזכר שם. מפעל הפיס אינו אחראי לאיכות המוצרים והשירותים, תקינותם, הספקתם, זמן ההספקה, אופן ביצוע הרכישה, תהליך הרכישה, אחריות להם וכיוצ"ב. מפעל הפיס לא יהיה אחראי בשום צורה ואופן לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם בהקשר עם המוצרים ואו השירות המופיעים באתר פיס-פלוס.
 7. הגבלת נזקים
  1. בכל מקרה לא יהיו מפעל הפיס, החברות הקשורות עימו או חברות בנות שלו, לרבות עובדיו ומנהליו, אחראים כלפי המבקר באתר לכל נזק ישיר, עקיף ו/או נזק תוצאתי, בין שהוא ממוני או בלתי ממוני (לרבות אך לא רק בגין אובדן רווח, אובדן מוניטין, אובדן מידע ואובדן תוכנה וכל מידע במערכת ההפעלה של המבקר באתר, אשר קשורים בדרך כלשהי לשימוש באתר, בחומר, בתכנים, בפונקציות של האתר, ובחומרים ו/או בשל אי היכולת להשתמש באחד או יותר מאלה באתר זה או באתר שלינק מפנה אליו), וזאת אף אם ידוע למפעל הפיס או למי מטעמו על אפשרות לנזק כאמור.
 8. הפנייה לכללי פרטיות
  1. אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכללי הפרטיות של האתר, כפי שיתפרסמו מעת לעת.
 9. פניות למפעל הפיס
  1. בכל שאלה אודות האתר או תנאי השימוש בו, ושאלות נוספות הנוגעות למפעל הפיס ותחום פעילותו, ניתן לפנות ישירות למפעל הפיס באמצעות טופס הפניות במדור "צרו קשר", או בכתב למען: עבור מפעל הפיס, ת.ד. 7019, מיקוד: 61070 תל אביב.