EXTRA

ממלאים טופס לוטו (מכל סוג) ויכולים להשתתף בהגרלה מקבילה נוספת

המשתתפים בהגרלת הלוטו (כל סוגי הטפסים) זכאים להשתתף במקביל גם בהגרלת ה- EXTRA (בתשלום נוסף).
בהגרלת ה- EXTRA המחשב מגריל מספר אקראי בן 6 ספרות (כל ספרה יכולה לנוע בין 1 ל-7).

במקרים בהם תמצא התאמה בין 6 הספרות שעל- גבי הטופס, על-פי מיקומן וסדרן, לספרות שתעלנה בגורל, יזכה מחזיק הטופס ב- 60,000 ₪.

עלות ההשתתפות בהגרלה קבועה ועומדת על 6 ₪.

EXTRAאיך משתתפים?
פשוט מסמנים "כן" בתוך תיבת ה-EXTRA המופיעה על גבי כל טופס לוטו.

בזמן משלוח הטופס המחשב יגריל מספר אקראי בן שש ספרות (כל סיפרה בין 1 ל-7) וידפיס אותו על גבי הטופס. 
אם תמצא התאמה של לפחות 2 ספרות שעל גבי הטופס, על פי מיקומן וסדרן למספר שעלה בגורל, יזכה מחזיק הטופס בפרס:

  • התאמה של 6 מספרים - 60,000 ₪
  • התאמה של 5 מספרים - 1,000 ₪
  • התאמה של 4 מספרים - 75 ₪
  • התאמה של 3 מספרים - 15 ₪
  • התאמה של 2 מספרים - 10 ₪
בירור זכייה בהגרלת ה-EXTRA
גם אם בחרתם שלא להשתתף בהגרלת ה-EXTRA המחשב יפיק מספר וידפיס אותו על גבי הטופס. במקרה זה לא תהיו זכאים לפרס.

פרסים וסיכויים בהגרלת ה-EXTRA

רמת פרסמספר ניחושיםסכום הפרססיכויי זכייה
ראשונה 6 60,000 ₪ 1:117,649
שנייה 5 1,000 ₪ 1:3,268
שלישית 4 75 ₪ 1:217.86
רביעית 3 15 ₪ 1:27.23
חמישית 2 10 ₪ 1:6.05